Hotărârea nr. 57/2011

HOTĂRÂREA NR.57 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Sibiu în Comisia de mediere la negocierile cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.57

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Sibiu în Comisia de mediere la negocierile cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Consiliu) Local a) Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data dc2L 01.2011,

Analizând raportul nr. 4840/26.01.2011, prin care Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu propune desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Sibiu în Comisia de mediere la negocierile cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile art. 189 alin.2 și 3 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit. d, alin. 6 lit.a pct.3 și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Se desemnează d-nul Mihuț Alexandru, managerul Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu în Comisia de mediere la negocierile cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Adoptată în Sibiu la data de 27.01.2011

Președinte

Hans Klein


Contrasemnează

Secretar

Dorin Nistor