Hotărârea nr. 56/2011

HOTĂRÂREA NR.56 privind aprobarea bugetelor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2011 la Capitolul 6502

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUI. LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.56 privind aprobarea bugetelor unităților de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2011 la Capitolul 6502

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data dc 27.01.2011,

Analizând raportul nr.3523/2011 prin care Serviciul Public dc Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar dc Stat propune aprobarea bugetelor unităților de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2011 la Capitolul 6502,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.4 (1) din H.G. nr. 1395/2010 privind finanțarea unităților dc învățământ preuniversitar de stat finanțate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elcv/preșcolar pentru anul 2011 și ale art. 19 alin.2 din Legea nr. 273/2006

în temeiul art. 36 alin.2 lit. b, alin.4 lit.a și art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă bugetele unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu la Capitolul 6502 ÎNVĂȚĂMÂNT, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Directorul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data dc 27.01.2011.

Președinte

Hans Klein


Contrasemnează

Secretar Dorin Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr.___la HCL nr./2011


Detalierea bugetului pe anul 2011 pe unitati de invatamant

mii lei

Nr. Crt

UNITATEA ȘCOLARA

Total buget

Titlul I Cheltuieli de personal

Titlul II Bunuri si servicii

din care obiecte de inventar din tva

Titlul X Alte cheltuie I i-burse

1

GRĂDINIȚĂ NR. 5

504.60

455.60

49.00

1 00

0.00

2

GRĂDINIȚĂ NR. 14

552.60

503.80

48 80

1.00

0.00

3

GRĂDINIȚĂ NR. 15

717.00

647.00

70.00

1.00

0.00

4

GRĂDINIȚĂ NR. 16

814.40

750.40

64.00

1.00

0 00

5

GRĂDINI ȚĂ NR. 17

483.40

442.20

41.20

1.00

0.00

6

GRĂDINII A NR. 18

541.50

506.50

35.00

1 00

0.00

7

GRĂDINIȚĂ NR. 1.9

612 60

545.60

67.00

1.00

0.00

8

GRĂDINIȚĂ NR. 22

559.30

501.80

57.50

1.00

0.00

9

GRĂDINI ȚĂ NR. 26

652.60

615.10

37.50

1.00

0.00

10

GRĂDINIȚĂ NR. 28

482.90

440.90

42.00

1.00

0.00

11

GRĂDINIȚĂ NR. 29

964.30

868.30

96.00

1.00

0.00

12

GRĂDINIȚĂ NR. 33

531 80

487 80

44.00

1.00

0 00

13

GR ĂDINIȚĂ NR. 37

392,20

348.70

43.50

1.00

0.00

14

GRĂDINIȚĂ NR. 38

788.40

691.40

97.00

1.00

0.00

15

GRĂDINIȚĂ FRAȚII GRI MM

855.60

790.60

65.00

1.00

0.00

16

GRĂDINIȚĂ NR. 41

836.80

755.80

81.00

1.00

0.00

17

GRĂDINIȚĂ NR. 42

611.90

549.40

62.50

1.00

0.00

18

GRĂDINIȚĂ NR. 43

635 80

562.80

73.00

1.00

0.00

19

ȘCOALA NR. 1

997.70

915.90

78.00

1.00

3.80

20

ȘCOALA NR 2

754.10

702.40

51.00

1.00

0.70

21

ȘCOALA NR. 4

1380.70

1285.20

95.00

1.00

0.50

22

ȘCOALA NR. 5

1373.30

1271.10

100.00

2.00

2.20

23

ȘCOALA NR. 6

2208 90

2102.40

105.00

2.00

1.50

24

ȘCOALA NR. 8

852.50

760.00

89.50

1.00

3.00

25

ȘCOALA NR. 10

772.70

657.20

110.00

1.00

5.508

26

ȘCOALA NR. 13

1508.90

1383.00

120.00

2.00

5.901

27

ȘCOALA I.L.CARAGIALE

756.20

684.50

70.00

1.00

1 70

28

ȘCOALA RADU SELEJAN

947.30

883.90

63.00

1.00

0.40

29

ȘCOALA NR. 18

1054.00

989.00

62.50

1.00

2.50

30

ȘCOALA NR. 20

1323.70

1171.20

148.00

2.00

4.50

31

ȘCOALA NR. 21

1081 90

947.40

134.00

1 00

0.50

32

ȘCOALA NR. 23

723.20

625.40

96.00

2.00

1.80

33

ȘCOALA NR. 24

837.60

764.80

71.00

2.00

1.80

34

ȘCOALA NR. 25

1009.80

881.60

127.00

2.00

1.20

35

GR.SC. INDEPENDENTA

3546.35

3232.95

312.00

2.00

1.40

36

LICEUL DE ARTA

1618.00

1518.40

90.00

2.00

9.60

37

GR.SC. D P.BARCIANU

1581.90

1391 40

188.00

2.00

2.50

38

COL. TEHNIC IND ALIMENTARA

2674.11

2275.45

390.00

2.00

8.66

39

GR.SC. A. IANCU

1137.60

1004.50

132.00

2.00

1 ,io|

40

COL.NATIONAL S.BRUKENTHAL

2156 80

1983.20

156.00

2.00

17.60

41

GR. SC. CONSTR. ARHITECTURA

1452.00

1152.00

300.00

2.00

0.00

42

COL. TEHNIC ENERGETIC

1791.50

1522.50

265.00

2.00

4.00

43

LIC. O. GHIBU

1675.10

1537.10

136.00

2.00

2.00

44

COL. NAT. 0. GOGA

3749.30

3471.30

25500

2.00

23.00

45

COL. NAT. GH. LAZAR

2350.90

2133.40

183.00

2.00

34.50

46

COL. NAT. ECONOMIC ADMINISTRATIV

2530.10

2318.60

200.00

2 00

11.500

47

GR. SC. CONSTR. MAȘINI

1254.10

1071.60

180.00

2.00

2.50

48

LIC. C. NOICA

1625.30

1480.80

135.00

2.00

9.50J

jaraiaasr-s»rs=;

Nr. Crt

-.r!3K-=netTOnww»i ■   w 11 i. m mwwww. .

UNITATEA ȘCOLARA

Total buget

Titlul I Cheltuieli de personal

Titlul II Bunuri si servicii

din care

obiecte de

inventar din

tva

Titlul X Alte cheltuieli-burse

49

COL. NAT. PEDAGOGIC

1921.30

1677 80

235.00

2.00

8.50

50

COL. TEHNIC TEXTIL

1491.90

1313.30

175 00

2.00

360

TOTAL                ______ __

61676.46

55573.00

_________5926.00

73.00

177.46

Președinte

Klein Hans

l/i


Contras, Secretar

Nistor


nează


'onn