Hotărârea nr. 55/2011

HOTĂRÂREA NR.55 privind aprobarea Actului Adiţional nr.1/2011 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu şi SC Drumuri şi Prestări Construcţii SA Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.55

privind aprobarea Actului Adițional nr. 1/2011 la Contractul dc Concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu și SC Drumuri și Prestări Construcții

SA Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data dc 27.01.2011,

Analizând raportul nr. 3466/2011 întocmit de Direcția Tehnică prin care se propune aprobarea Actului adițional nr. 1/2011 la Contractul de Concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu și SC Drumuri și Prestări Construcții SA Sibiu,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

Având în vedere dispozițiile art.13 din Contractul de concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu și SC Drumuri și Prestări Construcții SA Sibiu

în conformitate cu prevederile art.70 din OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică,

în temeiul art.36 alin.2 lit.”c” și alin.5 lif’a” și ale art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală , cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Actul Adițional nr. 1/2011 la Contractul de concesiune nr.69/1999 încheiat între Municipiul Sibiu și SC Drumuri și Prestări Construcții SA Sibiu, conform anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2. Primarul municipiului Sibiu și Directorul General al SC Drumuri și Prestări Construcții SA Sibiu vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.01.2011.

Președinte

Hans Klein


Contrasemnează

Secretar Dorin Aiistor

JUDEȚUL SIBIU

ANEXA NR. ia

Il.C.L. nr......./...........2011


CONSILIUL LOCAL Al, MUNICIPIULUI SIBIU

ACT ADIȚIONAL NR. 1 / 2011

LA CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 69/1999

 • I. Părți contractante :

 • 1. Consiliul Local al Municipiului Sibiu - Municipiul Sibiu, cu sediul în Sibiu, Str. Samuel Brukenthal nr.2, având cod fiscal nr. 42.70.740, cont nr. 21.22.02.07.42.70.740, deschis la Banca Națională - Trezoreria Municipiului Sibiu, reprezentat prin Primar Klaus Werner lohannis, în calitate de concendent, pe de o parte

Și

 • 2. S.C. „ Drumuri și Prestări Construcții ” S.A. Sibiu cu sediul în Sibiu, str. Autogării, nr. 5-7, bl. 33, având cod fiscal nr. R 3097146, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J / 32 / 1025 / 07.09.1998, prin director generai mg. Gheorghe Lazăr, în calitate de concesionar, pe de altă parte, de comun acord a intervenit prezentul act adițional,

Art. 1. Obiectul contractului de concesiune va avea următorul conținut:

Valorile serviciilor și lucrărilor care se vor concesiona in anul 2011 conform contracului de concesiune nr. 69/1999 sunt după cum urmează:

L SERVICII :

A Serviciul de întreținere și reparații                     15.500.000,00 lei

străzi și siguranța circulației

II. LUCRĂRI DE INVESTIȚII :

 • 1. Lucrări tehnico-edilitare cartier Ștrand II

  99.900,00 lei

  1.490.000,00 lei

  765.000,00 Iei

  1.490.000,00 lei


 • 2. Viabilizare extindere Zona Industrială Vest etapa .11 - a

 • 3. L.T..E. cartier Tilișca

 • 4. Viabilizare cartier Tilișca

Valorile menționate mai sus includ T.V.A.- ui.

Sumele se pot modifica prin rectificări ale bugetului local sau prin cofmanțarea unor lucrări din alte surse legal constituite.

Pentru lucrările și serviciile sus menționate se vor prezenta spre aprobare tarifele și prețurile unitare propuse a fi aplicate pe anul 2011, care sunt ferme și nu se vor actualiza.

Până la aprobarea acestora, rămân în vigoare tarifele și prețurile unitare aprobate pe anul 2010.

Cotele de cheltuieli indirecte, profit, proiectare și organizare de șantier aprobate în amil 2010 rămân neschimbate până la negocierea și aprobarea acestora pentru anul 2011.

Valoarea redevenței va fi 0,5 % din valoarea sumelor alocate și se adaugă la cea prevăzută inițial în contractul de concesiune.

Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în 4 (patru) exemplare, 3 (trei) exemplare pentru concendent și 1 (unu) exemplar pentru concesionar.

Președinte

Klein Hans

I1&U1 tt&U,

Contrasemnează

Secretar Nistor $orin