Hotărârea nr. 54/2011

HOTĂRÂREA NR.54 privind aprobarea Actului Adiţional nr.1/2011 la Contractul de Concesiune nr.87/2002 încheiat între Municipiul Sibiu şi SC Energie Termică SA Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.54

privind aprobarea Actului Adițional nr.1/2011 la Contractul de Concesiune nr.87/2002 încheiat între Municipiul Sibiu și SC Energie Termică SA Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data dc 27.01.2011,

Analizând raportul nr. 3462/2011 întocmit de Direcția Tehnică prin care se propune aprobarea Actului adițional nr.1/2011 la Contractul de Concesiune nr.87/2002 încheiat între Municipiul Sibiu și SC Energie Termică SA Sibiu,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-socialc, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

Având în vedere dispozițiile art.26 din Contractul dc concesiune nr.87/2002, încheiat între Municipiul Sibiu și SC Energie Termică SA Sibiu,

în conformitate cu prevederile art.70 din OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică,

în temeiul art.36 alin.2 lit.”c” și alin.5 lit”a” și ale art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală , cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Actul Adițional nr.1/2011 la Contractul de concesiune nr.87/2002 încheiat între Municipiul Sibiu și SC Energie Termică SA Sibiu, conform anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2. Primarul municipiului Sibiu și Directorul General al SC Energie Termică SA Sibiu vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.01.2011.

Președinte

Hans Klein


Contrasemnează

Secretar Dorin>Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr.J la HCL nr.JȘj_/2011

ACT ADIȚIONAL NR. I / 2011 la contractul de concesiune nr. 87 / 2002

1. Părțile contractante

  • A. Consiliul Local al Municipiului Sibiu - Municipiul Sibiu, cu sediul în Sibiu, Str. Samue] Brukenthal, nr. 2, având cod fiscal nr. 42.70.740, cont nr. 21.22.02.07.42.70.740, deschis la Banca Națională - Trezoreria Municipiului Sibiu, reprezentat prin Klaus Werner lohannis - Primar si Viorica Bandescu - Director Economic, în calitate de concendent, pe de o parte

si

  • B. Societatea Comercială Energie Termică SA Sibiu cu sediul în Sibiu, str. Eschile nr.6, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J32/l 022/1998, având codul fiscal R 2684959, contul curent nr. 15.1/ROL deschis la Banca Comercială Română-Sucursala Sibiu, reprezentată prin Ilie Grădinar Director General și Carmen Drăgan - Director Economic, în calitate de concesionar, de comun acord a intervenit prezentul act adițional

Art. 1. Obiectul contractului de concesiune va avea următorul conținut: 5

Valorile lucrărilor ce se vor concesiona in anul 2011 conform contracului de concesiune nr. 87/2002, sunt după cum urmează :

LV C RĂRI DE INVESTIȚII:

Viabilizare Cartier Tineretului             4.970.000 lei

Valorile menționate mai sus includ T.V.A.- ul.

Sumele se pot modifica prin rectificări ale bugetului local sau prin cofmanțarea unor lucrări din alte surse legal constituite.

Pentru lucrările și serviciile sus menționate se vor prezenta spre aprobare tarifele și prețurile unitare propuse a fi aplicate pe anul 2011, care sunt ferme și nu se vor actualiza.

Până la aprobarea acestora, rămân în vigoare tarifele și prețurile unitare aprobate pe anul 2010.

Cotele de cheltuieli indirecte, profit, proiectare și organizare de șantier aprobate în anul 2010 rămân neschimbate până la rcnegocierca și aprobarea acestora pentru anul 2011.

Valoarea redevenței va fi 0,5 % din valoarea sumelor alocate și se adaugă la cea prevăzută inițial în contractul de concesiune.

Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în 4 ( patru ) exemplare, 3 ( trei ) exemplare pentru concendent 1 ( un) exemplar pentru concesionar.

Președinte

Klein Hans

Uluci


Contrasemnează

Secretar

Nistorporin