Hotărârea nr. 53/2011

HOTĂRÂREA NR.53 privind modificarea Art.2-“Obiectul contractului” din Contractul de Administrare nr.24/2010 încheiat între Mun. Sibiu şi Serv. Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.53

privind modificarea Art.2-“Obiectul contractului” din Contractul de Administrare nr.24/2010 încheiat între Mun. Sibiu și Serv. Public de Gestionare a Câinilor Iară Stăpân

Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 27.01.2011,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 3365/2011 , prin care se propune modificarea Art.2-“Obiectul contractului” din Contractul de Administrare nr. 24/2010 încheiat între Mun. Sibiu în calitate de proprietar și Serv. Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân Sibiu,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu art.3 alin.(4) și ale art. 5 alin. (1) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia ,

în temeiul art. 36 alin (2) lit “c” , art. 45 alin. (3), ale art.120 alin. (1) , art.123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 , privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. - Se aprobă modificarea Art.2-(.)biectul contractului din Contractul de Administrare nr.24/2010, încheiat între Municipiul Sibiu și Serviciul Public de Gestionare a Câinilor Iară Stăpân Sibiu,care va avea următorul conținut:

„Art.2 Cedarea în administrarea Serviciului Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân Sibiu,a mijloacelor fixc-construcții, cu destinația “adăpost pentru câinii fără stăpân”, situate în extravilanul Municipiului Sibiu-Gușterița, proprietatea publică a Municipiului Sibiu în valoare de 1.437.334,71 Ici,respectiv:

-clădire corp administrativ parter - inv. 1006926

-puț forat aflat în incinta obiectivului - inv. 1006921

-microstație de epurare aflată în incinta obiectivului- inv. 1006922

-platformă betonată cu 48 de padocuri câini- inv. 1006923

-împrejmuire gard metalic a obiectivului - inv. 1006924

Mijloc fix teren - siuat în extravilanul Municipiului Sibiu-Gușterița, proprietatea publică a municipiului Sibiu în valoare de 570.240 lei, având o suprafață totală de 2112mp., identificat în CF nr. 107244 Sibiu, nr.cad./topo. 107244 inv.8001378.”

Art.II- Modificarea cuprinsă la Art.I din prezenta hotărâre va fi realizată prin încheierea unui Act Adițional la Contractul de Administrare nr. 24/2010 încheiat între Municipiul Sibiu și Serviciul Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân.

ArtlIL - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.01.2011.

Președinte

Ilans Klein

Contrasemnează

Secretar

Dorin flNistor


l/LtUh