Hotărârea nr. 52/2011

HOTARAREA NR.52 privind stabilirea cuantumului contribuţiei de întreţinere a persoanelor vârstnice la Căminul pentru persoane vârstnice Sibiu pentru anul 2011

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTARAREA NR.52

privind stabilirea cuantumului contribuției de întreținere a persoanelor vârstnice la Căminul pentru persoane vârstnice Sibiu pentru anul 2011

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinara din data de 27.01.2011,

Analizând raportul nr. 3414/2011 întocmit de Căminul pentru persoane vârstnice Sibiu, prin care se propune stabilirea cuantumului contribuției de întreținere a persoanelor vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice Sibiu,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-socialc, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.24. alin.3 și art.25 alin.l, alin.2 și alin.5 lit.a și b din Legea nr. 17/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

In temeiul art.36 alin.2 lit.d, alin.6, lit.a, pct.2, coroborat cu art.45 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 începând cu data de 1 ianuarie 2011 se aprobă cuantumul contribuției lunare de întreținere datorată de către persoanele vârstnice ce dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice Sibiu, și/sau de către susținătorii legali ai acestora, în sumă de 481 lei/lună.

Art.2, Directorul Căminului pentru persoane vârstnice Sibiu va asigura ducerea Ia îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.01.2011.

Președinte

Hans Klein


Contrasemnează

Secretar DoriMNistor