Hotărârea nr. 51/2011

HOTĂRÂREA NR.51 pentru modificarea H.C.L. nr. 322/2010 privind aprobarea documentatiei PUZ si RLU „Construire imobil locuinte D+P+3E+Eretras in Sibiu, str. Gral Dragalina nr. 2, beneficiar Primaria municipiului Sibiu, initiator Popescu Dan Vespasian

.JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.51

pentru modificarea H.C.L. nr. 322/2010 privind aprobarea documentației

PUZ si RLU „Construire imobil locuințe D+P+3E+Eretras in Sibiu, str. Grai Dragalina nr. 2, beneficiar Primăria municipiului Sibiu, inițiator Popescu Dan Vespasian

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 27.01.2011,

Analizând raportul nr.3136/2011, prin care Direcția Arhitect Șef propune modificarea H.C.L. nr. 322/2010 privind aprobarea documentației PUZ si RLU „Construire imobil locuințe D+P13E+Eretras in Sibiu, str. Grai Dragalina nr. 2, beneficiar Primăria Municipiului Sibiu, inițiator Popescu Dan Vespasian,

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

Având în vedere Hotărârea nr. 94/1999 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu dc aprobare a PUG Sibiu și a Regulamentului local de urbanism,

fn conformitate cu dispozițiile art. 25 și 56 alin. I din Legea nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991, modificată și completată,

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. „c”, alin.(5) lit.”c” și ale art. 45 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se modifică Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 322/2010 privind aprobarea documentației dc urbanism PUZ si RLU „Construire imobil locuințe D+P+3E+Eretras în Sibiu, str. Grai Dragalina nr. 2, beneficiar Primăria municipiului Sibiu, inițiator Popescu Dan Vespasian, urmând ca litera d a articolului 4 să aibă următorul cuprins:

,, Art.4, lit.d. Construcția propusa va fi retrasă: față de str. Grai Dragalina maximl2,00 ni și minim 5,90 m, față dc limita dreapta minim 3,75 m, față de limita stângă minim 0,60 m iar față de limita posterioară 0,60 m.”

Art.2. Celelalte reglementări urbanistice aprobate prin H.C.L. nr. 322/2010 rămân neschimbate.

Art.3. Primarul municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.01.2011.

Președinte

Hans Klein


Contrasemnează

Sec seta r Dorin/Nistor