Hotărârea nr. 50/2011

HOTĂRÂREA NR.50 privind aprobarea Caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management ce se va organiza în vederea încredinţării managementului pentru Teatrul de Copii şi Tineret GONG Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.50

privind aprobarea Caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management ce se va organiza în vederea încredințării managementului pentru Teatrul de Copii și Tineret GONG Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.01.2011,

Analizând raportul nr.3941/2011 prin care Biroul dc promovare și dezvoltare în cultură și turism propune aprobarea Caietului de obiective pentru concursul de proiecte de management ce se va organiza în vederea încredințării managementului pentru Teatrul de Copii și Tineret GONG Sibiu,

Văzând raportul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, dc agrement și tineret,

în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 1.301/2009, pentru aprobarea Rcgulamcntului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, modelului cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum și modelului -cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituțiile publice de cultură,

în temeiul art. 36 și art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Caietul de obiective pentru concursul de proiecte dc management ce se va organiza în vederea încredințării managementului pentru Teatrul pentru Copii și Tineret GONG Sibiu, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.01.2011.

Președinte Hans Klein

Contrasemnează


Secretar

Dorin N stor


il Mu

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. la HCL nr. *5^ /2011


CAIET DE OBIECTIVE

Pentru concursul de proiecte de management organizat

pentru Teatrul pentru Copii și Tineret „GONG” Sibiu

Perioada de management este de 3 ani, începând cu data încheierii contractului de management, contract care se va încheia în termen de 5 zile lucrătoare de la data rămânerii definitive a rezultatului concursului de proiecte de management

I. OBIECTIVELE ȘI MISIUNEA INSTITUȚIEI

 • 1.1. Subordonarea instituției.

Teatrul pentru Copii și Tineret „GONG" Sibiu (Certificat de înregistrare a mărcii nr. 102392 / 23.12.2008) are personalitate juridică, realizează și prezintă producții artistice și funcționează sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Sibiu începând cu luna august, anul 2010.

Teatrul pentru Copu și Tineret. „GONG" Sibiu este o instituție publică de spectacole, instituție de repertoriu, fiind finanțat din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul local, precum și din alte surse legal constituite.

Teatrul pentru Copii și Tineret „GONG" Sibiu își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile O.G. nr. 21 / 2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului de. organizare și funcționare aprobat de Consiliul Local prin HCL nr. 373 din 2010

 • 1.2. Obiectivele instituției.

© realizarea de spectacole de teatru / producții artistice pentru copil și tineret folosind cu predilecție arta animației și alte modalități de expresie teatrală;

o revitalizarea și promovarea artei mânuirii păpușilor și / sau a obiectelor;

o inițierea și realizarea de programe artistice adecvate de petrecere a timpului liber al copiilor și tinerilor, valorificând aita animației teatrale,

0 promovarea valorilor consacrare ale literaturii românești și universale, clasice și contemporane pentru copu și tineret,

o educarea vizual - artistică a publicului de vârste mici;

e înscrierea pe linia politicilor culturale europene actuale în privința conceptelor majore de diversitate, promovarea identității specifice, originalitate și poziționare în context, european,

® editarea și difuzarea publicației de artă și cultură, Revista „Eupborion”.

 • 1.3. Misiunea instituției.

Misiunea Teatrului pentru Copii și Tineret „GONG” Sibiu este de a crea gustul pentru artă teatrală și de educație artistică a copiilor și tineretului din municipiul Sibiu.

U. EVOLUȚIILE ECONOMICE ȘI SOCIOCULTURALE ALE COMUNITĂȚII ÎN CARE INSTITUȚIA ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA

In anul 2007 Sibiu a deținut titlul de Capitală Culturală Europeană reușind astfel sași evidențieze patrimoniul cultural istoric deosebit de valoros. Imaginea orașului s-a îmbunătățit semnificativ ca urmare a acestui eveniment.

)

Ca o particularitate locală, trebuie remarcată susținerea financiară continuă de către municipalitate a desfășurării proiectelor cultural sportive, ale orașului. Anual municipalitatea finanțează Agenda cultural sportivă a orașului.

Inițiativa locală în domeniul cultural este foarte prezentă prin organizarea a numeroase festivaluri de teatru, muzică, tradiții și folclor etc., evenimente organizate atât de către instituțiile publice de cultură cât și de organizațiile neguvernamentale care activează în domeniul cultural.

Artele spectacolului în Sibiu.

In cultura sibiană teatrul joacă un rol important. In ultimii 10 ani s-a pus un accent deosebit pe dezvoltarea acestui segment cultural, în acest domeniu activând oameni cu merite deosebite; drept urmare Sibiul este un oraș cu o teatralitate specială

Arta spectacolului este finisară la Sibiu de către cei mai buni regizori, scenografi, coregrafi și nu în ultimul rând actori, recunoscuta atât pe plan național cât și internațional.

Alături de Teatrul Național „Radu Stanca” și Teatrul pentru Copil și Tineret „GONG”, de curând, și a început activitatea în cadrul Casei de Cultura a Municipiului Sibiu, Teatrul de Balet, instituție în dezvoltare cu un imens potențial.

Este de menționat faptul că arta teatrală se studiază în Sibiu începând cu anii de liceu, la Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” existând o secție de teatru, prima de acest gen în județ, iar la Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu - Catedra de Artă Teatrală și Management Cultural.

O

Oferta culturală permanentă în orașul Sibiu este asigurată de:

Instituții publice de cultură:

0 Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu

® Casa de Cultură a municipiului Sibiu

® Teatrul pentru Copii și Tineret „GONG”

• Filarmonica de Stat Sibiu

 • 8  Casa de Cultura a Studenților.

Centre culturale:

© Centrul Cultural German

 • 9  Asociația de Prietenie „Iile et Villainc”

0 Centrul de Cultură și Dialog „Friedrich Teutsch” al Bisericii Evanghelice

e Asociația Culturală „Habitus”

o Biroul Cultural Maghiar din Sibiu

9  Centrul Creștin al Romilor

®  Centrul Cultural Interetnic Transilvania.

Biblioteci:

° Biblioteca „ASTRA” cu toate secțiile

® Universitatea „Lucian Blaga” Rectorat

® Biblioteca Centrală a Universității

® Biblioteca Centrului de Cultură și Dialog „Friedrich Teutsch”

® Biblioteca Facultății de Teologie

a Biblioteca de 'Teologie Evanghelică.

Muzee:

® Muzeul Național „Brukenthal”

e Complexul Național Muzeal „AST.RA”

o Muzeul Bisericii Evanghelice CA.

® Muzeul de locomotive cu abur.

 • III. DEZVOLTAREA SPECIFICĂ A INSTITUȚIEI 5

A) Date despre activitatea, bugetul și specificul instituției

IIT.l. Obiectul de activitate

Consiliul Local al municipiului Sibiu prin activitatea Teatrului pentru Copii și Tineret „GONG”, asigură realizarea și prezentarea de spectacole de teatru adresate copiilor și tinerilor, folosind cu predilecție arta animației. De asemenea, teatrul are ca obiect de activitate și promovarea valorilor cultural-artistice, autohtone și universale pe plan local, național și internațional prin proiecte și programe culturale în domeniul educației forinativ-artistice.

 • III.2. Structură existentă

III.2.1 Scurt istoric

Teatrul a fost înființat în 1948 ca teatru de păpuși în cadrul Teatrului de Stat din Sibiu. în 1949 Comitetul Provizoriu al Comunei Urbane Sibiu oficializează Teatrul de Păpuși ca instituție de spectacole profesionistă, cu două secții de teatru: secția română și secția germană, sub denumirea de Teatrul de Păpuși „Licurici”, cu sediul în Sibiu, str. Al. Odobescu nr. 4, fund a doua instituție de acest gen din România după Teatrul de Păpuși „Țăndărică” dm București.

In 1969 Consiliul Popular Județean Provizoriu Sibiu decide separarea Teatrului de Păpuși de ''Teatrul de Stat Sibiu, devenind o instituție artistică independentă cu sediul în strada Al. Odobescu, actualul sediu al teatrului. La sfârșitul anului 1996 Teatrul de Păpuși „Licurici” devine Teatrul pentru Copii și Tineret „GONG” Sibiu ca urmare a lărgirii sferei de adresare către publicul spectator, printr-o gamă de spectacole de complexitate diferită, pornind de la factorul educațional până la cel al divertismentului creativ.

De a lungul timpului asupra activității teatrului și-au lăsat, amprenta personalități marcante, cum ar fi: Radu Stanca, Ion Deloreanu, Vera Mora (fondatoarea teatrului de păpuși din România), Ion Ilândoreanu, Hans Schusching (regizor), Mircea Petre Suciu, Lilly Krauss Kalmar. Cu dată recentă, importante contribuții au avut și regizorii: Dan Hândoreanu, Mihai Constantin Ranin, Bogdan Drăgulescu, Arnold Landen, Ombline DcBcnquc, Oana Lcahu, Gabnel Cadanu, Alina Hiristea.

De la înființare și până în prezent, numărul premierelor atinge cifra de 480, semnificative fiind, prin modalitățile artistice și tehnice de abordare, cât și prin numărul de reprezentații, spectacolele: „Spărgătorul de nuci”, „Pinocchio”, „Elefănțelul curios”, „Motanul încălțat", „Aladin și lampa fermecată”, „Albă ca-Zăpada”, „Punguța cu doi bani”, „Dulce ca sarea”, „Prințul cireșelor”, „Romeo și Julieta”, „Oglinda sufletului”, „Muzicanții din Bremen”, „Regele cocoșat”, „Broscuța fermecată”, „Degețica”, „Cipollino”, „Cazul Pinocchio”, „Gulliver în țara piticilor”, „Aventurile celebrului baron Munchhausen”, „Pruncul năzdrăvan”, „Micii detectivi”, „Cenușăreasa”, „Fata moșului și fata babei”, „Jucați-vă cu noi”, „Prințul fericit”, „Farsele iubirii”, „Păpușarii”, „Păpușarul și marioneta”, „Visul unei nopți de vară”, „Cum a ajuns Arthur rege”, „Rățușca cea urâtă”, sau spectacolele de pantomrmă: „Năluciri”, „Familia”, „Al 3-lea gong”, „1 lai Sic Tiansit Gloria Mundi”, „Surnidagawa” și „Sarea n bucate”.

începând cu anul 1995, Teatrul pentru Copii și Tineret „GONG” organizează pe lângă activitatea de baza și diverse proiecte culturale cum ar fi:

 • •  Festivalul International de Artă Neconvențională La Strada obiectivul major al festivalului este de a promova arta și de a o oferi tuturor. Teatre de păpuși din Ungaria, Bulgaria, Olanda, Republica Moldova, Iugoslavia, Cehia, Italia, Germania au participat la acest festival, alături de alte bine-cunoscute teatre de animație de la noi din țară: București, Cluj, Constanța, Arad, Ploiești, Baia-Mare, Botoșani, Alba - lulia.

 • •   Festivalul Internațional Stagiunea de V'ară — festival care a reunit anual,

în timpul verii, teatre profesioniste dm țară și străinătate, personalități ale vieții culturale românești și critici de teatru.

 • •  Festivalul Național de Mujică Folk. și Poezie - proiectul are ca prim obiectiv promovarea muzicii și poeziei pe căi cât mai accesibile și cât mai apropiate de spectatori. Sensibilitatea manifestărilor artistice propuse a încântat publicul tânăr și adult.

• Festivalul Internațional Magic Ari Fktf- festivalul care și a propus să prezinte în premieră națională spectacole de. animație (cu păpuși, obiecte, forme sau imagini), spectacole de teatru gestual și de umbre, spectacole de magie, iluzionism și spectacole ale ventrilocilor de talie mondială.

Teatru] pentru Copii și Tineret „GONG” participă permanent la festivaluri de teatru organizate în țară la: București, Constanța, Arad, Timișoara, Cluj, Galați, precum și în străinătate: Germania, Iugoslavia, Elveția, Franța, Bulgaria, Grecia, Belgia, Italia, Olanda, Turcia, Franța, Austria, Serbia, Ungaria, Croația, și S.U.A.

Turnee importante: Germania, Portugalia, Iugoslavia, Elveția, Franța, Grecia, Turcia, Croația, Serbia, Polonia, Ungaria, Bulgaria, Olanda, Belgia, Italia, Serbia și U.S.A.

Premii: 11 premii de interpretare feminină și masculină și 14 premii colective obținute în țară și străinătate.

Din anul 1996 teatrul organizează în partenenat cu l.F.A. Stuttgart proiecte de promovare a tradițiilor artei păpușărești și de animație, cu spectacole în limba germană, efectuând cel puțin doua turnee pe an atât în țară cât și în Europa de Est.

în anul 2009, spectacolul de animație pentru copii „Old Man’s Daughter and Old Woman’s Daughter” a fost selectat, să reprezinte România la KID’S EURO FESTIVAL, ediția a Il-a, care s-a desfășurat la Washingthon în perioada 15.10 • ■ 10.11; o amplă manifestare la care au participat cele 27 de țări ale U..E.

In anul 2010, spectacolul teatrului „Le miel, le sucre et le sel” a fost selectat să reprezinte România la Festivalul Cultural European organizat. în Algeria (Africa). De asemenea spectacolul teatrului pentru copii „Honey, Sugar and Salt” a fost selectat să reprezinte România la KID’S EURO FESTIVAL, ediția a Ill-a.

De menționat este și faptul că din anul 1995 instituția coordonează, gestionează și editează Revista de Artă și Cultură „Euphonon”, revistă care s-a remarcat între publicațiile post-decembriste prin continuitate, profesionalism și acuratețe critică.

III.2.2 Prezent

Teatrul pentru Copii și Tineret „GONG” este o instituție publică de spectacole, instituție de repertoriu, subvenționată de Consiliul Local Sibiu. în cadrul instituției funcționează două secții de teatru de animație pentru copii și tineret, secția română și secția germană (singura din țară) precum și Revista „Euphonon”.

Sediul teatrului se afla în Sibiu pe strada Al. Odobescu, nr, 4. Teatrul are două săli de spectacole cu o capacitate de 199 de locuri fiecare, spații administrative, ateliere de producție și spatii dc depozitare.

Teatrul montează și prezintă în continuare spectacole pentru copii și tineret. In repertoriul teatrului se regăsesc atât spectacole de animație cât și spectacole de teatru pentru copii (cu actorii la vedere). Spectacolele au evoluat datorită mijloacelor noi de expresie scenică, folosmdu-se proiecții, lumini și imagini care să atragă publicul spectator. Teatrul încearcă să se adapteze cerințelor publicului diversificând mereu oferta dc spectacole.

Repertoriul actual al Teatrul pentru Copii și Tineret „GONG”, este alcătuit din șaptezeci și șapte de titluri de spectacole pentru copii și tineret, în limba româna și germană: „Degețica", „Scamatorii”, „Zauberzauberzauberei”, „Broscuța f ermecată”, „Der Froschkdnig”, „Jucați-vă cu noi”, „Povești cu animale”, „Hai la joc”, „Poveste de Crăciun”, „Albă-ca Zăpada”, „Gagaga și alții ca el”, „O rază de soare”, „Ein Sonnenstrahl”, „Puiul de lebădă”, „Eu și legumele”, „Capra cu trei iezi”, „Micii detectivi”, „Die kleinen Detektive”, „Pruncul năzdrăvan”, „Cipollino”, „Motanul încălțat”, „Cenușăreasa”, „Pinocchio” (în limba română și germană), „Fata moșului și fata babei”, „Gulliver în țara piticilor”, „Petrushka”, „Păpușarul și marioneta”, „Păpușarii”, „Baronul Munchhausen”, „Muzicanții dm Bremen”, „ Die Bremen Stadtmusikanten”, „Flautul fermecat”, „Renul soare”, „Cum a devenit Arthur rege”, „Prințul fericit”, „Das Schloss der Nachtfee”, „Balada vremii care trece”, „Ballade”, „Vreau sa fiu magician", „Bazar - Bizar”, „Vrăjitorul dm Oz”, „Croitorașul cel viteaz”, „Cofee!...Tea?...Me?”, „Farsele iubirii”, „Legământul”, „Das Gelobnis”, „Sumidagava”, „Teme”, „Regele cocoșat”, „Der Biickelige Kdmg”, „Al 3-lea gong”, „Voci”, „De ce fierbe copilul în mămăligă”, „Trilogia Vasilache”, „Flands”, „Bazar-Bizar”, „Visul unei nopți de vară”, „Sarea-n bucate”, „Prințul cireșelor”, „Crăiasa zăpezii”, „Glumele lui Kasperle”, „Kasperle. ist wieder da”, „Puiul de lebădă”, „Vreau să fiu magician’’, „Honey, Sugar and Salt”, „Le miel, le sucre et le. sel”, „Schimbarea”, „Prințul fericit”, „Der Glukliche. Prinz”, „Nu te lăsa păcălit”, „La fille du la papy et la fille dc la marnie”, „Old Man’s Daughter and Old Womans Daughter”, „Teme ■ - Baloane de săpun”.

 • III.3. Personalul și conducerea

II 1.3.1. Personalul

Posturi

Anul 2009

Anul 2010

Total

58

58

Funcții de conducere

4

3

Funcții de specialitate

43

43

Funcții administrative.

J

auxiliare și întreținere

11

12

III.3.1.1. Scurtă descriere a posturilor din instituție cf. HCL 387/2010

TOTAL POSTURI

58

1.

Personal / funcții de conducere, din care:

3

Director general ■ Manager

1

Director economic

1

Redactor șef revista Euphorion — Șef birou

1

2

Personal / funcții de execuție, din care

55

2.1

Personal artistic

23

Actor mânuitor păpuși-marionete

19

Scenograf

1

Sculptor păpuși

1

Impresar

2

2.2

Personal tehnic de scenă

13

Regizor scenă-culise

2

Maestru sunet

2

Maestru lumini

2

Mânuitor montator decor

4

Pictor executant

1

Plasator

1

Supraveghetor de scenă

1

2.3

Personal tehnic ateliere de producție

2

Croitor confecționer îmbrăcăminte

1

Confecționer montator produse de lemn

1

2.4

Personal administrativ

12

Consilier juridic

1

Referent

2

Economist.

1

Contabil

1

Șofer

1

îngrijitor curățenie

1

Portar

5

2.5

Personal de specialitate revista „Euphorion”

5

Redactor

2

Desenator artistic

1

Tehnoredactor

1

Documentarist___________________________________________

_1__

 • 111.3.1.2. Alte informații privind managementul resurselor umane din instituție

Pentru perfecționarea personalului 'Teatrului pentru Copii și Tineret „GONG” s-a asigurat participarea personalului la programe de formare profesională astfel:

2006; 15 actori au participat la ateliere de creație, 3 angajați s-au perfecționat în domeniul scrierii și managementul proiectelor, 2 angajați au participat la un program de perfecționare a personalului financiar-contabil.

2007: 15 actori au participat la ateliere de creație, 1 angajat s-a perfecționat în domeniul impresariatului artistic.

2008: 1 angajat s-a perfecționat în domeniul impresariatului artistic, 1 angajat s-a perfecționat în domeniul organizării de spectacole, 1 angajat s-a perfecționat în domeniul protecției muncii, 6 angajați și au finalizat studiile superioare în domeniul Teatru, 15 actori au participat la ateliere de creație.

2009: 1 angajat s-a perfecționat în domeniul evaluării riscurilor, 1 angajat s-a perfecționat în domeniul mișcării corporale.

 • 111.3.2. Conducerea instituției

Conform prevederilor art. 4 din ORDONANȚA DE URGENTĂ nr. 189 din 25 noiembrie 2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor șl colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009 în vederea asigurăm managementului instituțiilor, conducătorul instituției - directorul general sau, după caz, directorul - denumit în continuare manager, este desemnat în urma câștigăm concursului de proiecte de management, organizat de Consiliul Local al municipiului Sibiu.

Atribuțiile managerului sunt conform:

- alin. (1), (2) Șl (3), art. 27 din ORDONANȚA DE URGENȚA nr. 189 din 25 noiembrie. 2008 privind Managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009;

art. 18 și art. 19, capitolul IV, din ORDONANȚA nr. 21 din 31 ianuarie 2007 privind Instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, aprobată și modificată cu Legea nr. 353/2007.

In cadrul Teatrului pentru Copii și Tineret „GONG” din Sibiu, activitatea directorului general este sprijinită de un director economic, numit, prin decizia directorului general, în urma concursului organizat pe acest, post de către teatru, în condițiile legii, precum și de Consiliul administrativ - organ colectiv cu rol deliberativ și Consiliul artistic - organ colectiv cu rol consultativ, componența acestora fiind stabilită prin decizia directorului general, în condițiile legii.

In absența directorului general, atribuțiile și competențele acestuia sunt îndeplinite de directorul economic, prin delegare, de competența.

Atribuțiile directorului economic, al Consiliului administrativ și al Consiliului artistic se regăsesc în Regulamentul de organizare și funcționare al Teatrului pentru Copii și Tineret „GONG”, aprobat prin HCL. nr. 373 din 2010, cuprins în anexă nr.l la prezentul caiet de obiective.

III.3.2.1 Evoluția criteriilor de performanță ale conducerii instituției între anii

2007 - 2009*. *Toate datele cuprinse în acest capitol pentru perioada 2007 — 2009 sunt certificate de Teatrul pentru Copii și Tineret „GOTTG

Criterii de performanță

Anul

2007

Anul

2008

Anul

2009

1.

Proiecte proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituției

56

114

112

2.

Proiecte, proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituției

54

59

102

3.

Participări la festivaluri, turnee, gale, concursuri etc. (nivel național și internațional)

42

14

18

4.

Proiecte realizate ca partener / coproducător

2

0

0

5.

Colaborarea cu instituțiile / organizațiile culturale care se adresează aceleiași comunități

50

32

32

6.

Participare în calitatea de partener (coorgaruzator, coinițiator, invitat, participant etc.) la programe / proiecte europene / internaționale

63

12

18

7.

Acțiuni de promovare ale proiectelor proprii ale instituției

9

9

TI

8.

Realizarea unor studii vizând cunoașterea categornlor de beneficiari

2

2

2

9.

îmbunătățiri aduse spațiilor în perioada raportată: modificări, extinderi, reparații, reabilitări dupăcaz__ ___

Lucrări de: „Reabilitare , Amenajare si

Acțiuni permanente de

Acțiuni permanente de

Criterii de performanță

Anul

2007

Anul

2008

Anul

2009

Extindere „ a

T.C.T.G. Sibiu

întreținere a spațiilor

întreținere a spațiilor

10.

Servicii culturale oferite de instituție în cadrul programelor proprii, rezultate din misiunea acesteia, altele decât, cele din programul minimal

48

53

45

11.

Perfecționarea personalului - cursuri de perfecționare pentru conducere și restul personalului

12

18

10

12.

Propuneri de reglementare prin acte normative, înaintate autorității în perioada raportată

4

4

5

13.

Indice de ocupare a sălilor / spațiilor destinate spectatorilor (la sediu, pe fiecare sală în parte)

92%

95%

98%

14.

Numărul de spectatori la spectacolele desfășurate în afara sediului

60 071

31 904

33 955

III..3.2.2. Concluzii

Evoluția pe ani a principalilor indicatori de performanță oferă o imagine utilă. In perioada analizată se observă activitatea artistică susținută, depusă de colectivul Teatrului pentru Copii și Tineret „GONG”, precum și gradul ridicat de ocupare a sălilor de spectacol.

Teatrul beneficiază de un sediu modern, renovat recent (lucrările au fost finalizate în anul 2007), acțiune benefică atât pentru publicul teatrului cât și pentru angajații instituției, condițiile de muncă și de reprezentare a spectacolelor îmbunatătindu-se considerabil. >

O altă acțiune benefică pentru public, o reprezintă construirea website ultu instituției asigurându-se astfel primul pas spre creșterea vizibilității instituției în mediul cultural sibian și național.

 • III.4. Bugetul *

*Toate datele financiare cuprinse în acest capitol pentru perioada 2007 — 2009 sunt certificate de Teatrul pentru Copii Șl Tinerel „GONG’’.

în perioada de la 2007 la 2009:

a) au fost prevăzuți și realizați indicatorii economici din tabelul de mai jos:

Nr.

crt.

Categorii

Anu

Prevăzut

(Lei)

12007

Realizat.

(Lei)

Anul

Prevăzut

(Lei)

2008

Realizat

(Lei)

_Anul

Prevăzut

(L^)

2009

Realizat

(Lei)

(1)

(2)

(3) .

________(4)

(5)

(6)

(ZI____

(8)

Nr.

Cft.

Categorii

Anul 2007

Anul 2008

Anul 2009

Prevăzut

(Lei)

Realizat

(Lei)

Prevăzut

(Lei)

Realizat

(Lei)

Prevăzut

(Lei)

Realizat

(Lei)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1.

Venituri proprii (totalitatea surselor atrase)

159 800

157 876

125 990

125 292

195 000

159 894

2,

Subvenții /alocații

1 329 500

1 172 505

2 230 500

1 936081

2 174 800

1 673 712

3.

Cheltuieli de întreținere, ■> > din care

- cheltuieli de capital: investim

656 620

612051

1186350

1004871

796590

783383

200000

199999

0

0

16000

15775

4.

Cheltuieli de personal, din care:

- cheltuieli cu colaboratorii

832680

718330

1170140

1056502

1573210

1050223

41000

40129

43000

42489

62000

61057

5.

Cheltuieli pe beneficiar, dm care

 • — din subvenție

 • - dm venituri proprii / surse atrase

37

33

38

34

33

26

33

29

36

32

31

23

4

4

2

2

2

3

Nota: din totalul cheltuieli de personal de la pct. 4 - cheltuielile cu colaboratoru sunt suportate din buget de la titlul II cheltuieli materiale - art. bugetar 20.30.30.

b) gradul de acoperire din surse atrase / venituri proprii a cheltuielilor instituției

AN

2007

AN

2008

AN

2009

Prevăzut

Realizat

Prevăzut

Realizat

Prevăzut

Realizat.

10,73 %

11,87%

5,35 %

6,08 %

8,23%

____8,72% _

c) veniturile proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituției:

Venituri din

AN 2007

AN 2008

AN 2009

Bilete spectacol

149 473

113717

154 334

- veniturile proprii realizate din alte activități ale instituției:

Venituri din

AN 2007

AN 2008

AN 2009

Vânzarea revistei ___

4251

2 388

. ..3 035______

Euphonon

Transport, chirii săli

4 152

9187

2 525

_ JOtal _

8 403

11 575

5 560

venituri realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte autorități: total lei

Nu au fost realizate.

d) gradul de creștere a surselor atrase / veniturilor proprii în totalul veniturilor

(%): 8,90%

e) ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor:

AN 2007

AN 2008

AN

2009

Prevăzut

Realizat

Prevăzut

Realizat

Prevăzut

Realizat

53,16 %

50,98%

47,83%

49,19%

63,77%

53,95%

Nota: In calculul cheltuieli de pers, nu au fost luate în considerare cheltuielile cu colaboratorii

f) ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total:

AN 2007

AN 2008

AN 2009

Prevăzut

Realizat

Prevăzut

Realizat

Prevăzut

Realizat

13,43%

15,03%

0

_____ .....

0,68%

0,86%

g) gradul de acoperire a salariilor din subvenție (%):

AN

2007

AN 2008

AN 2009

Prevăzut.

Realizat

Prevăzut

Realizat

Prevăzut

Realizat

100%

100%

100%

100%

100%

100%

h) ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele

decât contractele de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte și convenții civile):

AN

2007

AN 2008

AN

2009

Prevăzut

Realizat

Prevăzut

Realizat

Prevăzut

Realizat

2,75%

3,01%

1,82%

2,06%

2,61%

3,33%

i) cheltuieli pe spectator, dm care:

- dm subvenție:

>

AN

2007

AN 2008

AN 2009

Prevăzut

Realizat

Prevăzut

Realizat

Prevăzut

Realizat

331e.i

29 lei

36 lei

32 lei

31 lei

23 lei

■ din venituri proprii:

AN

2007

AN 2008

AN

2009

Prevăzut

Realizat

Prevăzut

Realizat

Prevăzut

Realizat

4 lei

4 lei

2 lei

2 lei

2 lei___

3 lei

 • III.5. Programele

In perioada 2007 — 2009 Teatrul pentru Copii și Tineret „GONG” a desfășurat următoarele programe și proiecte:

„Caravana animației”

Spectacolele teatrului, pentru copii și tineret, în limbile română și germană au fost prezentate în municipiul Sibiu, în județul Sibiu, în țară și străinătate având ca scop promovarea artei spectacolului și a educației prin artă. Planificarea acestor spectacole s-a făcut după un program lunar bine stabilit de către conducerea teatrului și impresarii artistici ai instituției. Pentru participarea unui număr cât mai mare de spectatori, la sediu, s-a asigurat deplasarea acestora la și de la spectacol cu autobuzul t eatrului.

„Gesturi pentru toți”

Program de susținere și motivare a copiilor dm centrele de plasament din oraș și județul Sibiu în efortul lor de integrare socială, dar și de sprijinire a cadrelor didactice dm centrele de plasament în demersul lor educativ. Atelierele de lucru și spectacolele programate pentru desfășurarea acestui proiect s-au stabilit de comun acord cu cadrele acestor instituții.

„Povești noi pentru copii - teatru - Fantezie creatoare”

Program ce a cuprins p rcnuerele anilor 2007- 2 009, cât și refacerile spectacolelor importante din repertoriu cu distribuții noi.

Program de îmbogățire a repertoriului permanent al teatrului, de promovare a actului artistic pentru copii și tineret, de îmbunătățire a calității interpretative a actorilor angajați, de promovare a valorilor morale și estetice. Fiecare proiect din acest program a cuprins mai multe etape de lucru și perioade de lucru.

Producțiile noi care s-au realizat în cadrul acestui program au fost:

An 2007: „Hai la joc” (recital), „Micul leu Ucume” (recital), „Capra cu trei iezi” (recital), „Trilogia Vasilache” (spectacol de tineret), „De ce fierbe copilul în mămăliga” (spectacol de tineret), „Hands” (spectacol de tineret), „Bazar ~ Bizar” (coproducție româno - olandeză), „Nu te lăsa păcălit” (spectacol pentru copii), „Das Schloss der Nachtfee” (spectacol pentru copii).

An 2008: „Flautul fermecat” (spectacol pentru copii), „Gagaga și alții ca el” (spectacol pentru copii), „Voci” (spectacol de animație), „Renul Soare” (spectacol pentru copii și tineret, coproducție româno - franceză), „Ein Sonncnstrahl” (spectacol pentru copii în limba germană).

An 2009: „Cum a devenit Arthur rege” (spectacol pentru toate vârstele), „O rază de soare” (spectacol pentru copii), „Rățușca cea urâtă / Puiul de lebădă” (spectacol pentru copii), „Croitorașul cel viteaz” (spectacol pentru toate vârstele), „1/a fille du papy et la fille de la marine” (spectacol pentru copii), „Prințul fericit” (spectacol pentru copii), „Visul unei nopți de vară” (spectacol pentru toate vârstele), „Vrăjitorul din Oz” (spectacol pentru copii), „Old Man’s Daughter and Old Woman’s Daughter” (spectacol pentru copii).

„Evenimente artistice”. In cadrul acestui program sunt cuprinse toate proiectele de tip festival.

Festivalul Internațional de Artă Neconvențională Juz Strada-, festivalul promovează diversele forme de comunicare artistică: teatrul, muzica, baletul, pictura, sculptura, animația stradală, machiajul teatral, desenul animat, filmul artistic și documentar. Spațiul de desfășurare - strada ca scenă neconvențională. Festivalul Internațional de Teatru Stagiunea de Vară', festival care continuă extra-stagiunea teatrală, seria de spectacole eveniment, dedicate copiilor și tinerilor.

Festivalul Național de Mujică Folk /z Poezie - festivalul vine să reconfirme faptul că Sibiul este un oraș muzical renumit. Eveniment care reunește cei mai de seama muzicieni români, iar poezia este bântui artistic al festivalului contribuind la realizarea unei ambianțe de excepție.

Festivalul Internațional Magic Show Fest festival inedit, primul de acest gen din România, reunește spectacole de animație, iluzionism, mentalism și scamatorii. Cercul literar de la Sibiu Festival anual care readuce în atentie contribuția membrilor Cercului de la Sibiu, prin scrieri și date inedite.

Zilele Poeziei Iustin Panta festival național dedicat publicării scrierilor mai puțin cunoscute ale poetului, Iustin Panta. Prin înființarea premiului național Iustin Panta și al premiului revistei „Euphorion” se încurajează tinerele generații de literata.

)

Proiectele menționate sunt o cale accesibilă de distingere a particularităților valorilor culturale naționale și internaționale, experiențe creatoare de substanță umanistă și valoare artistică. Dedicate copiilor și tinerilor, proiectele, au constituit un mijloc de. comunicare și integrare europeană.

„Experiențe teatrale” - program de participare a teatrului cu spectacole de referință la festivalurile de gen dm țară și străinătate, pentru obținerea uniu număr cât mai mare de nominalizări și premii, obținerea unor critici favorabile spectacolului prezentat, poziționarea teatrului la un nivel cât mai înalt în topul teatrelor din Europa, motivarea personalului în ceea ce privește perfecționarea profesională continuă, stabilirea unor relații de durată cu celelalte teatre în vederea unor colaborări viitoare, atragerea celor mai buni regizori.

REVISTA „EUPHORION”- program de realizare a 6 proiecte / numere duble (apariții) în fiecare an. Revista „Euphorion” este o revistă de literatură și cultură locală.

„Actori și spectatori” program anual care însumează:

promovarea diverselor proiecte ale copiilor și tinerilor sibieni, cu sprijin de specialitate acordat de personalul dm teatrul nostru;

prezentarea la sediul teatrului de spectacole ale unor trupe de teatru profesionist din țară și străinătate;

promovarea scenariilor inspirate din literatura națională și universală, aducând în prim plan trăsăturile caracteristice și biografice ale unor personalități celebre; realizarea de evenimente culturale;

organizarea de serbări școlare și carnavaluri într-o strânsă legătură cu cadrele didactice.

 • III.6. Situația programelor*

*l'oate datele financiare cuprinse în acest capitol pentru perioada 2007 - 2009 sunt certificate de Teatru! pentru Copii și 7 ’ineret „GONG

La data de 31.12.2009 în Teatrul pentru Copii și Tineret „GONG” din Sibiu, situația

programelor se prezintă conform tabelului de mai jos:

Denumirea programului

Costuri prevăzute pe proiect

(lei)

Costuri realizate pe proiect Qei)

Raportarea costurilor proiectelor realizate la limitele propuse în proiecte dm perioada 2007- 2009

mici

(între

5.000

și 20.000

lei)

medii (între 20.000 Ici și 60.000

mari (peste 60.000 lei)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

PROGRAMUL 2007

Total:

Total:

Caravana animației

Organizare și prezentare de spectacole în județ și țară:

19668

15580

Aventurile Baronului

Munchhausen

1750

1400

X

Fata moșului și fata babei

2000

2000

X

Jucați-vă cu noi

2000

1680

X

Broscuța fermecată

1300

1200

X

Der Froschkdnig

1250

1200

X

Motanul încălțat

>

2400

1800

X

Zauberzauberzauberei

1800

1800

X

Povești cu animale

400

400

-X»

Muzicanții din Bremen

2340

2300

X

Cenușăreasa

3800

2700

X

Micii detectivi

348

300

X

Die Kleinen Detektive

280

280

X

Gesturi pentru toți

Spectacole pentru, copii din

Centrele de plasament din Sibiu și

1300

1080

Denumirea programului

Costuri prevăzute pe proiect

(lei)

Costuri realizate pc proiect (lei)

Raportarea costurilor proiectelor realizate la limitele propuse în proiecte din perioada 2007- 2009

mici

(între

5.000

și 20.000

lei)

medii (între. 20.000 lei și 60.000

mari (peste 60.000 lei)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

județ

Gagaga și alții ca el

400

280

X

Jucați-vă cu noi

600

500

X

Capra cu trei iezi

300

300

X

Povești noi pentru copii -teatru -Fantezie creatoare -realizarea de noi producții

11 000

6860

Hai la joc

200

50

X

Micul leu Ucume

200

0

X

Capra cu trei iezi

200

60

X

Trilogia Vasilache

1200

200

X

De ce fierbe copilul în mămăligă

3000

3000

X

Hands

200

50

X

Bazar ■■ Bizar

2000

500

X

Nu te lăsa păcălit

1000

1000

X

Das Schloss der Nachtfee

3000

2000

X

Evenimente artistice - realizare dc festivaluri

183000

70140

Festivalul Lz? Strada

77000

22140

X

Festivalul de Mujica Polk și Poezie

90000

40000

X

Cercul Literar de la Sibiu

5000

3000

X

Zilele poeziei Iustin Panta

6000

2000

X

Denumirea programului

Costuri prevăzute pe proiect (lei)

Costuri realizate pe proiect 0«)

Raportarea costurilor proiectelor realizate Ia limitele propuse în proiecte din perioada 2007- 2009

mici

(între

5.000

și 20.000 lei)

medii

(între

20.000 lei

și 60.000

mari (peste 60.000 lei)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Premiile Uniunii Scriitorilor

5000

3000

Experiențe teatrale

Prezența la festivaluri de gen / turnee în țară și străinătate

18300

13418

Festivalul Medieval de la Sibiu

0

0

X

Festivalul Povești pentru copii si oameni mari — Alba lulia

800

500

X

Festivalul Hxcalibur - Timișoara

1000

800

X

Turneu în parteneriat cu IFA Sruttgart în țară cu spectacolul Dzi? Bremen Stadtmusikanten

2500

2000

X

Festivalul ^uromarionete - Arad

1000

800

X

Festival Zilele orașului - Satu

Mare

1000

800

X

Turneu în parteneriat cu IFA Stuttgart în Ungaria, Serbia și Croația

6000

5942

X

Festivalul Pepiniere europene pentru tineri artiști — Luxemburg

6000

4376

X

Revista „Euphorion”

Realizare și tipărire 6 nx. duble

9000

8400

Nr.l

1500

1400

Nr. 2

1500

1400

Nr.3

1500

1400

Nr.4

1500

1400

Nr.5

1500

1400

Nr.6

1500

1400

Denumirea programului

Costuri prevăzute pe proiect (Ici)

Costuri realizate pe proiect (lei)

Raportarea costurilor proiectelor realizate la limitele propuse în proiecte din perioada 2.007 2009

mici

(între

5.000

și 20.000

lei)

medii

(între 20.000 lei

și 60.000

inari (peste 60.000 lei)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Actori și spectatori - parteneriat proiecte

7200

4600

Partener principal la Festivalul liceelor sibicne Sibiu Plays

2000

400

X

Program de dezvoltare a capacității de receptare a mesajului oral și a exprimării orale cu elevii claselor 1 IV Sibiu

0

0

X

Partener-

Festivalul Egalității de gen

300

300

X

Partener -

Festivalul de țayy &More

500

400

X

Partener -

Sibiu      Festival

500

500

Partener —

Festivalului International de Teatru de la Sibiu

1000

1000

X

Partener —

Festival Euroiudaica

1000

200

X

Partener

Festival A.EE.G

200

200

X

Partener -Fe s rivalul Tr a dițiilor Bob Bayles / Belgia

300

300

X

Partener principal

Festivalul Luna olandeza la Sibiu Coordonator Jan Hank/Olanda

1500

1500

X

Partener

Festival Tinerii Sibieni

400

300

X

PROGRAMUL 2008

Caravana animației Organizare și prezentare de spectacole în județ și țară

15068

10260

Das Schloss der Nachtfee

1650

1200

X

Fata moșului și fata babei

2000

2000

X

Denumirea programului

Costuri

prevăzute pe proiect (lei)

Costuri realizate, pe proiect (lei)

Raportarea costurilor proiectelor realizate la limitele propuse în proiecte dm perioada 2007- 2009

mici

(înUe

5.000

și 20.000

lei)

medii

(între 20.000 lei

și 60.000

mari (peste 60.000 lei)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Jucați vă cu noi

2000

1680

X

Broscuța fermecată 5

1300

1200

X

Der Froschkdnig

1250

1200

X

Scamatorii

1400

800

X

Zauberzauberzauberei

1000

600

X

Capra cu trei iezi

400

400

X

Muzicanții din Bremen

340

300

X

Cenușăreasa

1800

700

X

Micii detectivi

348

300

X

Nu te lăsa păcălit

1580

880

X

Gesturi pentru toți, Spectacole pentru copii din Centrele de plasament din Sibiu și județ

1700

1480

Gagaga și alții ca el

400

280

X

Jucați-vă cu noi

600

500

X

Capra cu trei iezi

300

300

X

Das Schloss der Nachtfee

400

400

X

Povești noi pentru copii -teatrul - Fantezie creatoare -realizare noi producții

10300

9000

Flautul fermecat

1800

1500

X

Gagaga și alții ca el

200

0

X

Denumirea programului

Costuri prevăzute pe proiect

(lei)

Costuri realizate pe proiect (lei)

Raportarea costurilor proiectelor realizate la limitele propuse in proiecte din perioada 2007 2009

mici

(între, 5.000

și 20.000 lei)

medii (între 20.000 lei si 60.000

mari

({ieste 60.000 lei)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Voci

2800

2000

X

Renul Soare

2500

2500

X

Ein Sonnenstrahl

3000

3000

X

Evenimente artistice - realizare de festivaluri

264000

46500

Festivalul de M.usf.ă Folk și Poezie

90 000

11000

X

Festivalul Stagiunea de Vară

40000

20000

X

Cercul literar de la Sibiu

6000

2000

X

Zilele poeziei Iustin Panta

10000

3500

X

Festivalul International ?

Magic Show Fesi

118000

10000

X

Experiențe teatrale

Prezența la festivaluri de gen / turnee, în țară și străinătate

9900

8916

X

Festivalul de Teatru Povești pentru copii și oameni mari Alba lulia

600

500

X

Festivalul International de Teatru ?

pentru Copii și Tineret Luceafărul

Iași

1300

1000

X

Turneu în partenenat cu IFA Stuttgart — Ungaria, Serbia, Croația cu spectacolul Der Froschkbnig

8000

7416

X

Revista Euphorion

Realizare și tipărire 6 nr. duble

9000

8400

Nr.l

1500

1400

X

Nr.2

1500

1400

X

Nr.3

1500

1400

X

Denumirea programului

Costuri prevăzute pe proiect (lei)

Costuri realizate pe proiect (lei)

Raportarea costurilor proiectelor realizate la limitele proptise în proiecte din perioada 2007- 2009

mici

(între

5.000

și 20.000

lei)

medii (între 20.000 lei și 60.000

mari (peste 60.000 lei)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Nr.4

1500

1400

X

Nr.5

1500

1400

X

Nr.6

1500

1400

X

Actori și spectator - parteneriat proiecte

2200

1600

Program de dezvoltare a capacității de receptare a mesajului oral și a exprimării orale cu elevii claselor I-IV- Sibiu

0

0

Partener Festival ./L.L.K.G

200

200

Partener al

Festivalului International de >

1 eatru de la Sibiu

1000

500

Partener Sibiu ]a%%Festwa/

600

500

Partener Festivalul     & More

400

400

PROGRAMUL. 2009

Caravana animației

Organizare și prezentare de spectacole în județ și țară

18718

13460

De ce fierbe copilul în mămăligă

1650

1200

X

Jucata vă cu noi

2000

2000

X

Gagaga și alții ca el

2000

1680

X

Broscuța fermecată

1300

1200

X

Der Froschkdnig

1250

1200

X

Denumirea programului

Costuri prevăzute pe proiect (lei)

Costuri realizate pe proiect (lei)

Raportarea costurilor proiectelor realizate la limitele propuse în proiecte din perioada 2007 2009

mici

(între

5.000

și 20.000 lei)

medii (între 20000 lei

și 60.000

mari (pește 60.000 lei)

(O

(2)

0)

(4)

©

(6)

Scamatorii

1400

800

X

Zauberzauberzauberei

1000

600

X

Capra cu trei iezi

400

400

X

Muzicanții din Btemen

340

300

X

Flautul fermecat

1800

700

X

O rază de soare

348

300

X

Vreau să fiu magician

1580

880

x

Das Schloss der Nachtfee

1650

1200

X

Fata moșului și fata babei

2000

2000

X

Gesturi pentru toți

Spectacole pentru copii din Centrele de plasament din Sibiu și județ

1300

1080

Gagaga și alții ca el

400

280

X

Jucati-vă cu noi

600

500

X

Vreau sa fiu magician

300

300

X

Povești noi pentru copii -teatrul - Fantezie creatoare -realizare noi producții

37400

26000

Cum a devenit Arthur rege?!

4000

3000

X

O rază de. soare

1000

1000

X

Rățușca cea urâtă / Puiul de lebădă

800

800

X

Croitorașul cel viteaz

2000

2000

X

Denumirea programului

Costuri prevăzute pe proiect (lei)

Costuri realizate pe proiect Qei)

Raportarea costurilor proiectelor realizate la limitele propuse în proiecte.

din perioada 2007- 2009

mici

(între

5.000

și 20.000

lei)

medii

(între 20.000 Ici și 60.000

mari (peste 60.000 lei)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

La fille du la papy et la fille de la mamie

600

400

X

Vrăjitorul dm Oz

6000

4200

X

Prințul fericit.

2000

1800

X

Visul unei nopți de vara

20000

12000

X

Old Man’s Daughter and Old Woman’s Daughter

1000

800

X

Evenimente artistice - realizare de festivaluri

336000

75000

X

Festivalul de Mw^ică Folk fi Poezie

90000

18000

X

______ —

Festivalul Stagiunea de vară

80000

11000

X

Cercul literar de la Sibiu

8000

1000

X

Zilele poeziei Iustin Panta

12000

2000

X

Festivalul Magic Show Fest

236000

43000

X

Experiențe teatrale

Prezența la festivaluri de gen în țară și străinătate

28700

26330

Festivalul Internațional de Teatru pentru Copii și Tineret Luceafărul Iași

1800

1500

X

Festivalul Povești pentru copii si oameni mari - Alba lulia

600

500

X

Festivalul Pucuru pentru copzi —

Spectacole de colecție - București

Țăndărică (premiu)

1500

1200

X

Turneu în partcnetiat cu IFA Stuttgart

3000

1800

X

Festivalul de la Cernavodă

800

800

X

Denumirea programului

Costuri prevăzute pe proiect (lei)

Costuri realizate pe proiect (lei)

Raportarea costurilor proiectelor realizate la limitele propuse în proiecte din perioada 2007- 2009

mici

(între

5.000

și 20.000

lei)

medii (între 20.000 lei

si 60.000

mari (peste 60.000 lei)

(1)

(2)

0)

(4)

(3)

(6)

Turneu IFA Stuttgart. în parteneriat --Ungaria, Serbia,

Croația

4000

3900

X

Turneu Bretania/ Franța

7000

6830

X

Turneu Washington / SUA

10000

9800

X

Revista „Euphorion”

Realizare și tipărire 6 nr. duble

10200

9600

Nr. 1

1700

1600

X

Nr.2

1700

1600

X

Nr.3

1700

1600

X

Nr.4

1700

1600

X

Nr.5

1700

1600

X

Nr.6

1700

1600

X.

Actori și spectatori - parteneriat proiecte

5300

4800

Program de dezvoltare a capacității de receptare a mesajului oral și a exprimăm orale cu elevii claselor I-IV- Sibiu

500

400

X

Program Educația informată a copiilor pnn teatru

500

300

X

Proiect în parteneriat Păpușile Im

Prichindel

400

400

X

Partener al Festivalului

International de Teatru de la Sibiu

1500

1500

X

Partener Festivalul de Ja^pSibiu

1200

1200

X

Partener Festivalul Ja^p & More

1200

1000

X

III. 7. Informații despre filiale / secții

Teatrul pentru Copii si Tineret „GONG” Sibiu a avut încă dc la înființare două secții de teatu: secția română și secția germană. Din anul 1995 redacția Revistei „Euphorion” , revistă de artă si ultura, a fost, transferată în subordinea teatrului, aceasta funcționând ca secție istinctă în cadrul acestuia.

Ambele secții de teatru au în patrimoniu atât spectacole pentru copii, cât și spectacole pentru tinere. Este de specificat faptul că actorii secției germane joacă și în limba română, iar opartc din actorii secției române joacă în spectacolele secției germane.

Redactorii Revistei „Euphorion”, pe lângă editarea și realizarea revistei, mai au și activități de lansare de carte, seri literare, simpozioane, cenacluri literare, apreciate pe plan național și internațional.

B. REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A INSTITUȚIEI Regulamentul de organizare și funcționare a Teatrului pentru Copii și Tineret „GONG”, Sibiu, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 373/2010 este cuprins în Anexa nr.l.

 • IV. SARCINI ȘI OBIECTIVE PENTRU MANAGEMENT

IV.l. Sarcini

Pentru perioada de 3 ani de la data semnării contractului, managementul va avea următoarele sarcini:

dezvoltarea unor noi programe care să ia în calcul nevoile comunității și profilul acesteia;

dezvoltarea unui program educațional și întărirea colaborării cu instituțiile de învățământ din orașul Sibiu;

diversificarea activității Teatrului pentru Copii și Tineret „GONG” prin încheierea de parteneriate cu alte instituții de gen din România și străinătate, aderarea la rețele de profil de nivel național și internațional;

atragerea de finanțări, respectiv cofinanțări naționale și internaționale, sponsorizări în vederea finanțăm unor programe sau proiecte culturale;

realizarea dc activități dc cunoaștere a publicului și adaptarea programelor / proiectelor la nevoile și preferințele acestora;

inițierea, susținerea și participarea la proiecte culturale comune cu alte instituții clin subordinea Consiliului Local Sibiu;

îmbunătățirea politicii de resurse umane: evaluarea, instruirea și motivarea salanaților, atragerea unor specialiști reputați, schimbarea perspectivei personalului asupra instituției, îmbunătățirea comunicării în cadrul instituției;

îmbunătățirea politicii de resurse umane, încurajarea pregătirii continue a actorilor mânuitor păpuși pentru păstrarea și dezvoltarea acestei arte;

profilarea unei personalități distincte pentru Secția germană prin promovarea unei politici de repertoriu și de personal adecvată;

elaborarea unei strategu de marketing nuanțată pentru Revista „Euphonon” și crearea unei pagini web a acestei reviste;

creșterea veniturilor proprii realizate din închirierea sălilor de spectacol;

înființarea unui punct dc vânzare a biletelor cu program fix și promovarea existentei acestuia;

creșterea vizibilității instituției pe plan local, național și internațional;

îndeplinirea tuturor obligațiilor ce derivă din aprobarea proiectului de management și în conformitate cu dispozițiile ordonatorului principal de credite al Consiliului Local Sibiu, respectiv cele prevăzute în legislația în vigoare și în reglementările care privesc funcționarea instituției;

transmiterea către Consiliul Local Sibiu, conform dispozițiilor OUG nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269 / 2009, denumită în continuare Ordonanță de urgență a rapoartelor de activitate și a tuturor comunicărilor necesare.

1V.2. Obiective

Pentru perioada de 3 am de la data semnării contractului, managementul va avea ca obiectiv principal dezvoltarea Teatrului pentru Copii șl Tineret „GONG” din Sibiu, urmărind:

 • a) Managementul resurselor umane:

® Conducerea

participarea la cursuri de management și obținerea certificării pentru diverse competențe individuale necesare în domeniul managerial al instituțiilor publice de cultură.

® Personalul

dimensionarea și utilizarea eficientă a personalului de execuție necesar funcționăm instituției;

clarificarea și actualizarea fișelor de post pentru personalul angajat.

 • b) Managementul economico financiar:

o Bugetul de venituri

folosirea subvenției și a surselor proprii atrase pentru realizarea programelor stabilite prin programul minimal și pentru dezvoltarea de proiecte în afara acestuia;

creșterea veniturilor proprii cu cel puțin 10% față de nivelul ultimilor 2 ani.

® Bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă/convenții / contracte încheiate în baza legilor speciale; bunuri și servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de întreținere, cheltuieli pentru reparații capitale)

eficientizarea cheltuielilor de întreținere a spațiilor și a dotărilor instituției;

ajustarea ponderu cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât contractele de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte și convenții civile) astfel încât acestea să fie în acord cu sensul impus de prevederile Legii nr.353 dm 2007 pentru aprobarea OG nr. 21 dm 31 ianuarie 2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea de activități de impresariat artistic.

 • c)  Managementul administrativ:

Modificarea / completarea documentelor interne de organizare și funcționare în sensul armonizăm cu legea în vigoare.

 • d) Managementul de proiect:

creșterea numărului programelor instituției în funcție de categoriile de public vizate;

diversificarea și creșterea numărului de proiecte teatrale naționale și internaționale și de proiecte din domenii conexe artei teatrale pentru amândouă secțiile (română și germană);

pnontizarea proiectelor dedicate artei mânuirii de păpuși, atragerea celor mai buni artiști din domeniu;

optimizarea costurilor de realizare și exploatare a producțiilor artistice.

 • V. PERIOADA PENTRU CARE SE ÎNTOCMEȘTE PROIECTUL DE MANAGEMENT

Perioada pentru care se întocmește proiectul de management este 2011 — 201 4.

In evaluarea proiectului de management din perioada menționată, se va urmări modul în care managerul evaluat răspunde la obiectivele și sarcinile formulate în baza prevederilor art. 12 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2008 aprobată prin Legea nr. 269/2009, având în vedere următoarele prevederi, care reprezintă totodată și criteriile generale de analiză și notare a proiectelor de management:

 • a.  anaEza socioculturală a mediului în care își desfășoară activitatea instituția publică de cultură și propuneri privind evoluția acesteia în sistemul instituțional existent;

>

 • b.  analiza activității instituției publice de cultură și, în funcție de specific, propuneri privind îmbunătățirea acesteia;

 • c.  analiza organizării instituției publice de cultură și propuneri de reorganizare și / sau restructurare, după caz;

 • d.  analiza situației economico-financiare a instituției publice de cultură;

 • e.  strategia, programele și planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituției publice de cultură, conform sarcinilor și obiectivelor formulate dc autoritate;

 • f.  previziunea evoluției economico-financiare a instituției publice de cultură, cu o estimare a resurselor financiare necesare, spre a fi alocate de către autoritate.

Proiectul va fi structurat obligatoriu pe modelul din Hotărârea Guvernului nr. 1301 / 2009 Anexa 3 Caiet de obiective pentru concursul de proiecte de management . Acesta trebuie să conțină soluții manageriale concrete, în vederea funcționării și dezvoltăm instituției, pe baza sarcinilor și obiectivelor.

Proiectul întocmit dc candidat, în baza legii române, cu respectarea prevederilor din actele normative indicate în bibliografie, este limitat la un număr de maxim 25 de pagini + anexe, redactate cu font 'limes New Roman, mărimea 12, la 1 '/?. distanță intre rânduri și trebuie să conțină punctul de. vedere a] candidatului asupra dezvoltării și evoluției Teatrului pentru Copii și Tineret „GONG” in perioada 2011 2014.

In întocmirea proiectului se cere utilizarea termenilor în înțelesul definițiilor art. 2. din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009.

 • VI. STRUCTURA PROIECTULUI DE MANAGEMENT

Conform Hotărârii Guvernului nr. 1301 / 2009 Anexa 3 Caiet de obiective pentru concursul de proiecte de management.

VIL ALTE PRECIZĂRI

Candidam, în baza unei cereri motivate, pot solicita Teatrului pentru Copii și Tineret „GONG”, informații supEmentare, necesare elaborării proiectelor de management. Relații suplimentare privind întocmirea proiectului de management se pot obține și de la Biroul de Promovate și Dezvoltare în Cultură și Turism din cadrul Primăriei municipiului Sibiu, telefon 0269 208 900, fax 0269 2.08 812,             email:

stela.matioc@sibiu.ro.

VIII. ANEXELE nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul caiet de obiective.

.ANEXA NR. 1 Regulamentul de Organizare și Funcționare al Teatrului pentru Copii și Tineret „GONG” din Sibiu, aprobat de ConsiEul Local prin FICL nr. 373 din 2010.

ANEXA NR. 2 Tabelul valori de referință ale costurilor aferente investiției, conform Hotărârii Guvernului nr. 1301 / 2009 Anexa 3 Caiet de obiective pentru concursul de proiecte de management http://www.cultura.ro/Fdes/GenericFUes/HG 1301-2009.pdf

ANEXA NR. 3 Tabelul investițiilor in programe, conform Hotărârii Guvernului nr. 1301 / 2009 Anexa 3 Caiet de obiecti ve pentru concursul de proiecte de management.

http://www.cul tura.ro/Files/GeneticFiles/I-JG-1301-2009.pdf

ANEXA NR. 4

Tabelul veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituției, pe categorii de bilete / tarife practicate, conform Hotărârii Guvernului nr. 1 301 / 2009 Anexa 3 Caiet de obiective pentru concursul de proiecte de management.

http://www.cultura.ro/.l?iles/Generici-des/l IG-1301-2009.pdf

CCC


Contrasemnează  Secretar INistoPreședinte

Klein Ilans