Hotărârea nr. 5/2011

HOTĂRÂREA NR.5. privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului – teren aferent blocului – situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Bârsei nr. 10A identificat în C.F. 101032 Sibiu, nr top 7074/5/20

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.5.

privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului - teren aferent blocului - situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Bârsei nr. 10A identificat în

C.F. 101032 Sibiu, nr top 7074/5/20

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 27.01.2011,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 2698/2011, privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului - teren aferent blocului - situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Bârsei nr. 10A identificat în C.F. 101032 Sibiu, nr top 7074/5/20

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu dispozițiile art. 4 și art. 5 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

în temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. “c“, precum și ale art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, republicată

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului - teren aferent blocului - situat în intravilanul Municipiului Sibiu , str. Bârsei nr. 10 A , identificat în C.F. 101032 Sibiu ( provenită din conversia de pe hârtie a CF 35761), nr. top 7074/5/20, cad.10582 în suprafață de 2063 mp .

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.01.2011

Președinte

Hans Klein


Contrasemnează

Secretar

Dorin Nistor