Hotărârea nr. 49/2011

HOTĂRÂREA NR.49 privind constituirea la nivelul autorităţii publice locale a comisiei de concurs, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi aprobarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management în vederea încredinţării managementului Teatrului pentru Copii şi Tineret GONG Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.49

privind constituirea Ia nivelul autorității publice locale a comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management în vederea încredințării managementului Teatrului pentru Copii și Tineret CJONG Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.01.2011,

Analizând raportul nr.3941/2011 prin care Serviciul resurse umane propune constituirea la nivelul autorității publice locale a comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management în vederea încredințării managementului Teatrului pentru Copii și Tineret GONG Sibiu.

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor.

In conformitate cu prevederile O.U.G, nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 1.301/2009, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, modelului cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum și modelului -cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituțiile publice de cultură,

în temeiul art. 36 și art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se înființează la nivelul autorității publice locale următoarele comisii:

 • a) comisia de concurs care va avea următoarea componență:

d-na Fritzmann Mariana - reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu dl.Cotârlă Liviu - reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu

 • -   dl.Bojin loan - director general al Filarmonicii de Stat Sibiu

 • -   d-na Cristea Ibolya - director al Palatului Copiilor Sibiu

d-na Macrea Silvia - director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cindrelul - Junii Sibiului.

 • b) comisia de soluționare a contestațiilor, care va avea următoarea componență: d-na Grecu Bianke - reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu dl. Mitea Eugen - reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu

 • -  dl. Radu Cristian conf.univ.dr. Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu

dl.Crișan Vasilc - fost director al Direcției Județene pentru Cultură, actualmente pensionar

- conf.univ.dr.Miclca Rodica Ofelia - Prorector Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu.

Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management în vederea încredințării managementului Teatrului pentru Copii și Tineret GONG Sibiu, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.01.2011.

Președinte

Hans Klein


Contrasemnează Secretar

Dorind istor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr._ la HCL nr. /2011


REGULAMENT

de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru Teatrul pentru Copii și Tineret „GONG” Sibiu

CAPITOLUL 1

Dispoziții generale

ART. 1 - Concursul de proiecte de management pentru Teatrul pentru Copii și Tineret „GONG” Sibiu, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, denumită în continuare autoritatea, se organizează în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009, denumită în continuare ordonanța de urgență, precum și cu cele ale prezentului regulament.

ART. 2 - Managementul instituțiilor publice de cultură poate fi încredințat unei persoane fizice care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • a) are cetățenie română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;

 • b) are capacitate deplină de exercițiu;

 • c) este absolvent de cel puțin studii medii liceale în domeniul artistic;

 • d) are minim 15 de ani experiență profesională în domeniul de referință - teatru;

 • e) are minim 5 ani experiență managerială dobândită în instituții de spectacole;

 • f) cunoaște cel puțin două limbi străine dc circulație internațională și are cunoștințe de operare PC (condiție care constituie avantaj);

 • g) nu deține o funcție de conducere la o altă instituție din România.

ART. 3 - Concursul dc proiecte de management se desfășoară conform următorului calendar, stabilit cu respectarea dispozițiilor art. 9 din ordonanța de urgență:

 • a) luna februarie 2011, aducerea la cunoștința publică a: condițiilor dc participare la concurs, caietului de obiective, bibliografiei, prezentului regulament, precum și a datelor de depunere a mapelor de concurs, a proiectelor de management și desfășurarea etapelor concursului,

 • b) luna martie 2011, depunerea proiectelor de management de către candidați;(candidații vor avea la dispoziție minimum 21 de zile calendaristice pentru elaborarea proiectului de management)

 • c) luna martie-aprilie, analiza proiectelor de management; (membrii comisiei vor avea la dispoziție minimum 7 zile calendaristice pentru analiza proiectelor)

 • d) luna martie-aprilie, susținerea proiectelor de management în cadrul interviului.

CAPITOLUL II

Organizarea și funcționarea comisiei de concurs

ART. 4 - (1) Comisia de concurs, este alcătuită din:

 • a)  2 reprezentanți ai autorității;

 • b)  3 specialiști.

 • (2) Membrii Comisiei sunt numiți prin Hotărâre a Consiliului Local.

ARI . 5 - (1) Comisia de concurs are următoarele atribuții principale:

 • a) elimină din concurs proiectele de management care conțin informații privind identitatea autorului;

 • b) analizează proiectele de management depuse dc candidați, acordând note pentru fiecare etapă a concursului;

 • c) stabilește rezultatul concursului pe baza rezultatelor fiecărei etape;

 • (2) Comisia poate formula recomandări autorității privind durata contractului de management, în limitele prevăzute la ari. 11 alin. (2) lit. d) din OUG nr. 189/2008, și, după caz. privind conținutul acestuia.

 • (3) Lucrările și dezbaterile din cadrul Comisiei sunt confidențiale.

ARI’. 6 - (1) Secretariatul Comisiei este asigurat prin grija Serviciului Resurse umane, pregătire profesională și secretariat, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu

(2) Secretariatul arc următoarele atribuții:

 • a) asigură condițiile tehmco-orgamzatonce pentru desfășurarea concursului,

 • b) verifică legalitatea și conformitatea documentelor depuse de candidați;

 • c) elimină, pe bază de proces-verbal, mapele de concurs incomplete și pe cele care conțin documente neconforme cu cerințele din anunțul public și îi anunță pe candidații în cauză;

 • d) certifică pentru conformitatea cu originalul copiile actelor din dosarul de concurs, pe baza documentelor originale;

 • e) întocmește pentru membrii Comisiei declarațiile de confidențialitate,

 • f) transmite membrilor Comisiei proiectele de management ale candidaților cu dosare admise;

 • g) participă la ședințele Comisiei, fără drept de vot,

 • h) consemnează în documente redactate la finele fiecărei etape nota fiecărui candidat,

 • i) calculează nota fiecărui candidat și redactează procesul-verbal al concursului, consemnând, după caz, recomandările Comisiei;

 • j) aduce la cunoștința candidaților, în scris, nota obținută în prima etapă (analiza proiectului de management), în termen 24 de ore de la data încheiem acesteia, și asigură afișarea acesteia la locul desfășurării concursului;

 • k) aduce la cunoștința candidaților, în scris, rezultatul concursului, în termen de 24 de ore de la încheierea ultimei etape, precum și la cunoștință publică, prin afișare la Jocul desfășurării concursului;

CAPITOLUL III

Analiza și notarea proiectelor de management

Rezultatul concursului

ART. 7 - (1) Membrii Comisiei studiază individual proiectele de management primite în format electronic și/sau pe suport hârtie de la secretariat.

 • (2) Analiza și notarea proiectelor de management se fac în baza criteriilor generale din caietul de obiective, aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al Mun.Sibiu.

 • (3) Comisia își desfășoară activitatea în ședințe, organizate la sediul autorității, în cadrul cărora membrii acesteia:

 • a) analizează caietul de obiective și stabilesc punctajul/grila de evaluare pentru criteriile în baza cărora se notează proiectele de management și interviul;

 • b) dezbat, analizează și notează proiectele de management - pentru prima etapă a concursului,

 • c) acordă note pentru cea de-a doua etapă a concursului - susținerea, în cadrul interviului, a proiectelor de management de către candidații admiși;

 • (4) Data, ordinea de zi și locul de desfășurare a ședințelor sunt anunțate de către secretariat cu cel puțin 2 zile înainte de desfășurarea acestora.

ART. 8 - (1) Notarea se face prin acordarea de către fiecare membru al Comisiei de note, de la 1 la 10, pentru fiecare etapă.

 • (2) Nota candidatului, acordată de fiecare membru, se calculează prin aplicarea formulei stabilite de Comisie în cadrul ședințelor prevăzute la art. 7 alin. (3).

 • (3) Rezultatul final al fiecărei candidaturi se calculează prin media aritmetică a notelor acordate candidatului de fiecare membru al Comisiei.

[Rezultatul final] - (nota 1 + nota 2 + nota 3 + nota 4 + nota x)/x

x - nr membrilor Comisiei stabilit de autoritate pentru respectivul concurs

CAPITOLUL IV

Soluționarea contestațiilor

ART. 9 - Candidații nemulțumiți pol depune contestații asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea concursului ia Serviciul Resurse umane, pregătire profesională și secretariat, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu (respectiv la sediul Primăriei Mun.Sibiu: str.Samuel Brukenthal nr.2-4, cam.l 14) în termen de 2 (două) zile lucrătoare dc la data aducerii la cunoștință a rezultatului concursului.

ART. 10 - fi) Contestațiile se soluționează în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestațiilor.

 • (2) Comisia de soluționare a contestațiilor este alcătuită din 2 reprezentanți ai autorității și 3 specialiști.

 • (3) în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații sau, după caz, de la data soluționăm acestora, rezultatul final al concursului și lista nominală a candidaților sunt aduse la cunoștință publică, prin grija autorității.

Președinte

Klein Hans

/ /       <L i

Contrasemnează

Secretar

NistorÂDorin