Hotărârea nr. 48/2011

HOTĂRÂREA NR.48 privind constituirea la nivelul autorităţii publice locale a comisiei de evaluare anuală a managementului instituţiilor publice de cultură şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilo

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.48

privind constituirea la nivelul autorității publice locale a comisiei de evaluare anuală a managementului instituțiilor publice de cultură și a comisiei de soluționare a contestațiilor

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară la data de 27.01.2011,

Analizând raportul nr. 3940/2011, prin care Serviciul resurse umane propune constituirea la nivelul autorității publice locale a comisiei de evaluare anuală a managementului instituțiilor publice de cultura și a comisiei de soluționare a contestațiilor,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu prevederile art.21, art.36 alin.(l), art.37 alin.(l) și art.38 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, II.G. nr.l.301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum și modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituțiile publice de cultură,

In temeiul art. 36 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Se înființează la nivelul autorității publice locale următoarele comisii:

  • a) comisia de evaluare a performanțelor manageriale ale conducătorilor instituțiilor publice de cultură care va avea următoarea componență:

  • - d-na Bândescu Viorica - Director Economic,

  • - d-na Matioc Stela -- Șef Birou de promovare și dezvoltare în cultură și turism, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu

-dl. Bojin loan Director general al Filarmonicii de Stat Sibiu,

-d-na Cristea Ibolya - Director al Palatului Copiilor Sibiu,

-d-na Macrea Silvia - Director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cindrelul-Junii Sibiului.

  • b) comisia de soluționare a contestațiilor depuse de managerii ncmulțuniți de modul de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea evaluării, care va avea următoarea componență:

  • - d-na Pop Simona - Director al Serviciului Public de administrare a unităților de învățământ preuniversitar de stat

-d-na Gligore Mirela - Șef Serviciu de presă și comunicare, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu,

- dl.Crisan Vasile - fost Director al Direcției Județene pentru Cultură, actualmente pensionar,

-d-na Kraus Lili - regizor, Teatrul pentru copii și tineret GONG,

-Conf.univ.dr. Miclea Rodica Ofelia Prorector, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu

Adoptată în Sibiu la data de 27.01.2011.

Președinte

Hans Klein


Contrasemnează

Secretar

Dorin Nistor