Hotărârea nr. 47/2011

HOTĂRÂREA NR. 47 privind aprobarea metodologiei de acordare a serviciilor şi prestaţiilor sociale persoanelor cu handicap grav (Revocarea art. 20 din anexa nr. 1 prin HCL NR. 170/2011)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 47

privind aprobarea metodologiei de acordare a serviciilor și prestațiilor sociale persoanelor cu handicap grav

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.01.2011,

Analizând raportul nr. 3956/2011, prin care Serviciul Public de Asistența Socială propune adoptarea unei hotărâri privind aprobarea metodologiei dc acordare a serviciilor și prestațiilor sociale persoanelor cu handicap grav,

Văzând raportul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement și tineret,

In conformitate cu prevederile art.42 alin.4, art.43 alin.2 și cele ale art.44 din Legea nr.448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare

în baza prevederilor art.4 lit.b, art.5 alin.4 lit. b și alin.7 din Legea nr.286/2010 a bugetului de stat pe anul 2011,

Conform prevederilor pct.l - Angajarea cheltuielilor - din Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, aprobate prin Ordinul nr. 1792/2002 al ministrului finanțelor publice, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.“d”, alin.6 lit. “a” pct.2 și ale art 45 alin.l din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,


Art.l. Se aprobă metodologia dc acordare a serviciilor și prestațiilor sociale persoanelor cu handicap grav, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Directorul Serviciului Public de Asistență Socială va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.01.2011.

Președinte

Hans Klein


Contrasei

Sec re

Dorin I


emnează -etar (Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. A la HCL nr. Z2011


METODOLOGIA DE ACORDARE A SERVICIILOR Șl PRESTAȚIILOR SOCIALE PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV

CAP. I. ACORDAREA SERVICIULUI SOCIAL- ASISTENTUL PERSONAL

Art.1

Persoana cu handicap grav cu domiciliu sau reședința pe raza Mun. Sibiu, poate beneficia la domiciliu de serviciile sociale specializate de îngrijire socio-medicală, de natură socială, furnizate de asistentul personal, pe perioada de valabiliatete a certificatului de încadrare în grad de handicap grav emis în condițiile legii și care cuprinde mențiunea: "cu asistent personal".

Art.2.

 • (1) Poate fi încadrată cu contract individual de muncă în funcția de asistent personal persoană care îndeplinește următoarele condiții:

 • a) are vârsta minimă de 18 ani împliniți;

 • b) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni care ar face-o incompatibilă cu exercitarea ocupației de asistent personal;

 • c) are capacitate deplină de exercițiu;

 • d) are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată de medicul de familie sau pe baza unui examen medical de specialitate;

 • e) a absolvit cel puțin cursurile învățământului general obligatoriu, cu excepția rudelor și afinilor până la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei cu handicap grav, precum și cu excepția soțului sau soției, după caz; în situații excepționale, la propunerea asistentului social din cadrul aparatului propriu al consiliului local în a cărui rază teritorială își are domiciliul sau reședința persoana care urmează să îndeplinească funcția de asistent personal, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap poate aproba derogarea de la îndeplinirea condițiilor de studii și în cazul altor persoane.

 • (2) Nu pot deține calitatea de asistent personal persoanele care beneficiază de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 7 ani.

Ârt.3

Pentru a fi încadrat în funcția de asistent personal, persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de art 2 alin.1 din prezenta metodologie, se va adresa Serviciului F:\WorddocWLADESCU\raporl ci 201 l\anexa metodologie asistent personal si indemnizatie.doc

r-uuiiu ue Msisienia i?ociaia,țS.H.A 8.) și va depune un dosar care va conține următoarele documente:

 • A. ) pentru persona care urmează să se angajeze:

 • a) cerere de angajare:

 • b) actul de identitate și de stare civilă;(original și copie)

 • c) act de studii: (original și copie, ultima)

 • d) cazier judiciar;

 • e) adeverință medicală eliberată de medicul de familie sau de altă unitate sanitară autorizată care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

 • f) act doveditor privind vechimea în muncă

 • g) act doveditor privind veniturile realizate, după caz

 • h) acordul persoanei cu handicap sau, după caz, al reprezentantului legal al acesteia ori al familiei, exprimat în scris, pentru angajare;

 • i) declarație pe propria răspundere că va respecta obligațiile principale prevăzute de lege și stipulate la art. 7 din prezenta metodologie

 • j) acordul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Sibiu, (D.G.A.S.P.C.) exprimat în scris, referitor la opțiunea părinților sau reprezentanților legali ai copilului cu handicap grav, adulților cu handicap grav ori reprezentanților legali ai acestora, cu excepția celor cu handicap vizual grav.

 • B. ) pentru persona cu handicap grav:

 • a) documentul care atestă încadrarea în grad de handicap grav; (original și copie)

 • b) actul de identitate al persoanei cu handicap grav; (original și copie)

 • c) actul de stare civilă, după caz

 • d) sentința civilă privind punerea sub interdicție a persoanei cu handicap grav, după caz;(original și copie)

 • e) dispoziția Primarului Mun. Sibiu privind numirea unui reprezentant legal, după caz;(original și copie)

 • f) dovada veniturilor, după caz

Art.4

 • (1) în termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea dosarului, S.P.A.S. va face demersurile necesare în vederea efectuării anchetei sociale la domiciliul/reședința persoanei care dorește să se angajeze ca asistent personal, precum și al persoanei cu handicap grav.

 • (2) Dacă ancheta socială se finalizează cu recomandarea în vederea angajării și este aprobată de către primar, asistentului personal i se întocmește contractul individual de muncă și actul adițional prin care își asumă răspunderea de a realiza integral planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;

 • (3) Contractul individual de muncă se încheie cu Primarul Mun. Sibiu, în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, iar cel de-al treilea exemplar se transmite D.G.A.S.P.C. Sibiu, în termen de 5 zile de la încheierea acestuia.

 • (4) Contractul individual de muncă se încheie începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii dosarului.

 • (5) Modalitățile și condițiile de încheiere, modificare și încetare a contractului individual de muncă al asistentului personal se completează cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare.

 • (6) Contractul individual de muncă al asistentului personal încetează de drept în cazul decesului persoanei cu handicap grav.

Art.5

Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzâtoare de către asistentul personal a obligațiilor prevăzute de dispozițiile legale în sarcina lui, precum și a celor prevăzute în F:\Worddoc\VLADESCU\raport cl 201 l\anexa metodologie asistent personal si indemnizatie.doc

contractul individual de muncă atrage răspunderea disciplinară, civilă sau, după caz, penală a acestuia, în condițiile legii.

Art.6

 • (1) Pe perioada îngrijirii și protecției persoanei cu handicap grav, pe baza contractului individual de muncă, asistentul personal are următoarele drepturi:

 • a) salariu de bază stabilit potrivit dispozițiilor legale privind salarizarea asistentului social cu studii medii din unitățile de asistență socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi, precum și spor de vechime și alte sporuri aferente acordate în condițiile legii;

 • b) program de lucru care să nu depășească în medie 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână;

 • c) concediu anual de odihnă, potrivit dispozițiilor legale aplicabile personalului încadrat în instituții publice

 • d) transport urban gratuit, conform metodologiei de acordare aprobată de către consiliul local, în condițiile legii

 • e) transport interurban, în condițiile legii;

 • (2) Plata salariului cuvenit asistentului personal se efectuează lunar, în cont de cârd.

 • (3) Pe perioada concediului de odihnă al asistentului personal, angajatorul asigură persoanei cu handicap grav indemnizația echivalentă cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unitățile de asistență socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi.

 • (4) Indemnizația se asigură o singură dată pe an, în funcție de creditul bugetar disponibil, pe anul bugetar în curs, indiferent dacă asistentul personal efectuează concediul de odihnă în tranșe.

Art. 7

Asistentul personal are următoarele obligații principale:

 • a) să semneze lunar pontajul privind prezența la locul de muncă;

 • b) să participe, o dată la 2 ani, la instruirea organizată de angajator;

 • c) să semneze un angajament, ca act adițional la contractul individual de muncă, prin care își asumă răspunderea de a realiza integral planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;

 • d) să presteze pentru persoana cu handicap grav toate activitățile și serviciile prevăzute în contractul individual de muncă, în fișa postului și în planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv în planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;

 • e) să trateze cu respect, bună-credință și înțelegere persoana cu handicap grav și să nu abuzeze fizic, psihic sau moral de starea acesteia;

 • f) să comunice S.P.A.S. și D.G.A.S.P.C. în termen de 48 de ore de la luarea la cunoștință, orice modificare survenită în starea fizică, psihică sau socială a persoanei cu handicap grav și alte situații de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege.

Art. 8

 • (1) S.P.A.S. prezintă semestrial un raport consiliului local, care conține cel puțin următoarele:

 • a) dinamica angajării asistenților personali;

 • b) informații privind modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihnă, în strânsă legătură cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip respiro;

 • c) informații privind numărul de asistenți personali instruiți;

__________                v,it.viuavc și piuuiemeie sesizate privind îndeplinirea atribuțiilor, obligațiilor ce-i revin conform contractului individual de munca.

 • (2) în termen de 30 de zile, raportul prezentat consiliului local va fi transmis spre informare D.G.A.S.P.C. Sibiu și secretariatului Comisiei județene pentru incluziune socială, din cadrul Agenției Județene de Prestații Sociale a Jud. Sibiu.

ART.9

 • (1) în vederea urmăririi respectării condițiilor de acordare a dreptului la asistent personal, S.P.A.S. dispune efectuarea de controale periodice prin întocmirea de anchete sociale la interval de 3 luni, prin care se va verifica activitatea asistenților personali și situația social-economică și familială precum și gradul de autonomie al persoanei cu handicap grav.

 • (2) în funcție de cele constatate, se va recomanda, după caz, reevaluarea persoanei cu handicap grav de către comisia de încadrare în grad de handicap.

Art.10

începând cu 01.01.2011 se asigură angajarea în funcția de asistent personal numai pentru părintele/reprezentantul legal al copilului cu handicap grav, pe perioada de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap grav, care cuprinde mențiunea: "cu asistent personal".

CAP. II. ACORDAREA PRESTAȚIEI SOCIALE - INDEMNIZAȚIA LUNARĂ

ART. 11

 • (1) Dreptul la asistență socială sub formă de prestație socială - indemnizație lunară, se acordă persoanelor cu handicap grav pe perioada valabilității documentului care atestă încadrarea în grad de handicap grav și care cuprinde mențiunea: "cu asistent personal", emis în condițiile legii.

 • (2) Indemnizația lunara este în cuantum egal cu salariul net al asistentului social debutant cu studii medii din unitățile de asistență socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi.

ART.12

 • (1) Părinții sau reprezentanții legali ai copilului cu handicap grav, adulții cu handicap grav ori reprezentanții legali ai acestora, cu excepția celor cu handicap vizual grav, pot opta între asistent personal și primirea unei indemnizații lunare.

 • (2) Opțiunea se exprimă prin cerere adresată în scris la D.G.A.S.P.C Sibiu sau la S.P.A.S., care are obligația să o înainteze pe baza de borderou, D.G.SA.S.P.C Sibiu.

 • (3) Opțiunea devine valabilă numai pe baza acordului exprimat în scris al D.G.A.S.P.C.Sibiu.

 • (4) D.G.A.S.P.C. Sibiu va comunica S.P.A.S., în termen de 5 zile, acordul pentru opțiunea exprimată.

 • (5) în situația în care angajatorul nu poate asigura angajarea asistentului personal, se acordă indemnizația lunară, indiferent de opțiunea exprimată.

 • (6) Nu pot beneficia de indemnizația lunară:

 • a) părinții sau reprezentanții legali ai copilului cu handicap grav care se află în internate ori în centre de plasament aferente unităților sau instituțiilor de învățământ special;

 • b) adulții cu handicap grav sau reprezentanții lor legali pe perioada în care adulții cu handicap grav se află în centre rezidențiale publice, cu excepția centrului de tip respiro, ori în alte tipuri de instituții publice cu caracter social în care se asigură întreținere completă din partea autorității administrației publice;

la o pedeapsă privativă de libertate, pe perioada reținerii, arestării ori a detenției.

ART. 13

(1) Cererea de acordare a indemnizației lunare se depunde de către persoana cu handicap grav sau reprezentantul său legal, la registratura S.P.A.S., însoțită de următoarele documente:

 • a) cerere;

 • b) act de identitate al persoanei cu handicap grav;(original și copie)

 • c) documentul care atestă încadrarea în grad de handicap grav și care cuprinde mențiunea: "cu asistent personal";(original și copie)

 • d) document doveditor privind statutul social și veniturile realizate de către persoana cu handicap grav, după caz;(decizie pensie, cupon pensie, adeverință de salariat, etc.)

 • e) sentința civilă privind punerea sub interdicție a persoanei cu handicap grav, după caz;(original și copie)

 • f) dispoziția Primarului Mun. Sibiu privind numirea unui reprezentant legal, după caz;(original și copie)

 • g) actul de identitate al reprezentantului legal al persoanei cu handicap grav;(original și copie)

Art. 14

 • (1) în termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea dosarului, S.P.A.S. va face demersurile necesare în vederea efectuării anchetei sociale la domiciliul/reședința persoanei cu handicap grav.

 • (2) în urma verificării efectuate S.P.A.S. propune Primarului Mun. Sibiu acordarea indemnizației lunare.

 • (3) Dreptul la indemnizația lunară precum și plata acesteia se stabilește începând cu luna următoare depunerii cererii, prin dispoziția primarului.

Art. 15

Plata indemnizației se realizează de către S.P.A.S. de regulă, pe bază de mandat poștal sau, în situații speciale, la cererea titularului indemnizației lunare și cu aprobarea directorului S.P.A.S., în cont curent personal sau în cont de cârd.

Art. 16

 • (1) în situația în care se înregistrează mandate returnate, directorul S.P.A.S. va dispune verificarea situației persoanei cu handicap grav prin întocmirea anchetei sociale la domiciliu acesteia.

 • (2) în funcție de cele constatate prin ancheta socială se va propune acordarea în continuare/suspendarea/încetarea dreptului și a plății indemnizației lunare.

Art.17

Titularul indemnizației lunare are obligația să comunice S.P.A.S. în termen de 48 de ore de la luarea la cunoștință, orice modificare survenită în starea fizică, psihică sau socială a persoanei cu handicap grav și alte situații de natură să modifice/să înceteze acordarea acestui drept.

Art.18

 • (1) în vederea urmăririi respectării condițiilor de acordare a dreptului la indemnizația lunară , S.P.A.S. dispune efectuarea de controale periodice prin întocmirea de anchete sociale la interval de 6 luni, prin care se va verifica situația social-economică și familială precum și gradul de autonomie al persoanei cu handicap grav.

 • (2) în funcție de cele constatate, se va recomanda, după caz, reevaluarea persoanei cu handicap grav de către comisia de încadrare în grad de handicap.

Art.19

încetarea dreptului la indemnizația lunară și a efectuării plății se face prin dispoziție de primar, la propunerea S.P.A.S începând cu luna următoare celei în care persoana cu handicap nu mai îndeplinește condițiile care au dus la stabilirea dreptului:

 • - schimbarea domiciliului într-o altă unitate-administrativ teritorială;

 • - decesul persoanei cu handicap grav

 • - internarea copilului cu handicap grav în internat ori în centre de plasament aferente unităților sau instituțiilor de învățământ special;

 • - internarea adultului cu handicap grav în centre rezidențiale publice, cu excepția centrului de tip respiro, ori în alte tipuri de instituții publice cu caracter social în care se asigură întreținere completă din partea autorității administrației publice;

 • - persoana cu handicap grav este reținută, arestată sau condamnată definitiv la o pedeapsă privativă de libertate.

ART. 20

începând cu data de 01.01.2011, în limita creditului bugetar alocat, adulților cu handicap grav cu domiciliu/reședința pe raza Mun. Sibiu, li se acordă indemnizația lunară prevăzută la ari. 11 alin. 2 din prezenta metodologie, indiferent de opțiunea exprimată, cu respectarea următoarelor criterii de prioritate:

 • a) venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, de până la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, la data solicitării

 • b) persoana cu handicap grav pentru care se solicită indemnizația lunară este minoră

 • c) persona cu handicap grav nu are încheiat în condițiile legii un contract de întreținere

 • d) persona cu handicap grav nu are aparținători obligați la întreținere, cu domiciliu/reședință în Mun. Sibiu

 • e) persoana cu handicap grav, cu întreținători legali care au domiciliul/reședința în municipiul Sibiu, locuiesc sau nu cu aceasta, și care nu-și pot îndeplini obligația legală de întreținere din motive independente de voința lor, datorate: stării de sănătate (ex. invaliditate, handicap, boli cronice), au copii în întreținere până la 7 ani, au alte persoane cu handicap sau alte persoane în întreținere, față de care există această obligație legală, constatate în baza actelor doveditoare

CAP.III. DISPOZIȚII FINALE

în funcție de prevederile legale pe linie de asistență și protecție socială a persoanei qu handicap grav, prezenta metodologie poate fi reactualizată prin hotărâre a consiliului Ideal.

Președinte

Klein Hans


Contrasemnează

Secretar

Nisto

orin