Hotărârea nr. 45/2011

HOTARAREA NR.45 pentru modificarea H.C.L. nr.161/2010 privind încadrarea teritoriului administrativ pe zone şi categorii de folosinţă, situate în intravilanul şi extravilanul municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTARAREA NR.45

pentru modificarea H.C.L. nr.161/2010 privind încadrarea teritoriului administrativ pe zone și categorii de folosință, situate în intravilanul și extravilanul municipiului Sibiu

Consiliul I,ocal al Municipiului Sibiu. întrunit în ședința ordinară din data de 27.01.2011,

Analizând Raportul nr.3135/2011, întocmit de către Direcția Arhitect Șef - Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului, prin care se propune modificarea H.C.L. nr.161/2010, privind încadrarea teritoriului administrativ pe zone și categorii de folosință, situate în intravilanul și extravilanul municipiului Sibiu,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Sibiu,

In conformitate cu Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare și art. 247 punctul 6 alin. I și 2 din HG 44/2004 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit „c” și ale art.45 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1, Se modifică articolul 2 al Hotărârii nr.161/2010 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, în sensul abrogării prevederilor de la litera c, Zona C, referitoare la imobilele situate de-a lungul traseului traficului greu.

Art. 2 La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri se abrogă Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 161/2010.

Art. 3 Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.01.2011

Președinte

Hans Klein

Contrasemnează

Secretar

Dorin iNistor


U U^'i