Hotărârea nr. 44/2011

HOTĂRÂREA NR.44 privind aprobarea şi validarea bugetului local şi a bugetelor unor servicii publice pe anul 2010

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.44 privind aprobarea și validarea bugetului local și a bugetelor unor servicii publice pe anul 2010

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data dc 27.01.2011,

Analizând raportul nr.3067/2011 prin care Direcția Economică propune aprobarea și validarea bugetului local și a bugetelor unor servicii publice pe anul 2010,

Văzând raportul Comisiei dc studii, prognoze economico-socialc, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Sibiu,

în conformitate cu dispozițiile art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

în temeiul art. 36 alin. 2 lit. b, alin.4 lit.a și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă validarea Dispoziției Primarului nr. 7569 din 30 decembrie 2010.

Art.2. Se aprobă bugetul Spitalului Clinic de Pediatrie pe anul 2010, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu, directorul Serviciului Public Complex Baia Neptun și directorul Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.01.2011

Președinte

Hans Klein

&U7


Contrasemnează

Secretar

Dorin X'ÎStor

Județul Sibiu

Anexa nr. 4 la HCL nr. /2011


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI ____________pentru anul 2010_____________ mi Hei

Nr. cri

Capitol

Subcap

Para graf

Denumirea indicatorilor

Credite de angajament

Prevederi anuale

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

5

1

TOTAL VENITURI PROPRII

13829

0

0

8654

5175

2

1. VENITURI CURENTE

13829

0

0

8654

5175

3

C. VENITURI NEFISCALE

0

0

0

0

0

4

30.1

C1 VENITURI DIN PROPRIETATE

0

0

0

0

0

5

05

Venituri din concesiuni și închirieri

0

0

0

0

0

6

50

Alte venituri din proprietate

0

0

0

0

0

7

C2 VÂNZĂRI DE BUNURI Șl SERVICII

0

0

0

0

0

8

33.10

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII Șl ALTE ACTIVITĂȚI

13829

0

0

8654

5175

q

08

Venituri din prestări de servicii

186

176

10

10

16

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă

0

0

0

0

0

11

20

Venituri din cercetare

13

0

0

0

13

12

21

Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *)

13097

8308

4789

30

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

134

0

0

0

134

31

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Min.Sanatatii

0

0

0

0

Q

32

Venituri din contractele incheiate cu instituțiile de medicina legala

0

0

0

0

0

13

50

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități ”)

399

0

0

170

229

14

37.10

TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

0

0

0

0

0

15

01

Donații și sponsorizări

0

0

0

0

n

16

50

Alte transferuri voluntare

0

0

0

0

C|

17

05

Alte transferuri voluntare

0

0

0

0

18

II. VENITURI DIN CAPITAL

0

0

0

0

0

19

39.1

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

0

0

0

0

0

23

IV. SUBVENȚII

0

0

0

0

0

41

Titlu

Art.

Aliniat

Denumirea indicatorilor

0

0

0

0

0

42

II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII ( 11.1+ ll<2 +II.3+II.4)

655

15283

0

0

10763

4520

43

01. CHELTUIELI CURENTE

655

14392

0

0

9922

4470

44

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

0

8123

0

0

5534

2589

45

01

Cheltuieli salariale in bani

6395

0

0

4256

2139

46

01

Salarii de bază

4625

0

0

2982

1643

47

02

Salarii de merit

0

0

0

0

u

| 48

03

Indemnizații de conducere

0

0

0

0

0

49

04

Spor de vechime

0

0

0

ol

______d

50

05

Sporuri pentru condiții de munca

301

0

0

251

50

51

06

Alte sporuri

895

0

0

791

104

52

07

Ore suplimentare

0

0

0

0

Q

53

08

Fond de premii

0

0

0

0

0

54

09

Prima de vacanța

0

0

0

0

o

55

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

0

0

0

0

o

56

11

Fond aferent plății cu ora

496

0

0

157

339

57

12

Indemnizații plătite unor persoane din afara unității

0

0

0

0

0

58

13

Indemnizații de delegare

1

0

0

1

Q

59

14

indemnizații de detașare

0

0

0

0

0

60

15

Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă

0

0

0

0

0

61

16

Alocații pentru locuințe

0

0

0

0

0

62

30

Alte drepturi salariale in bani

77

0

0

74

63

02

Cheltuieli salariale in natură

333

0

0

264

69

64

01

Tichete de masă

333

0

0

264

69

70

03

Contribuții

1395

0

0

1014

381

71

01

Contribuții pentru asigurări sociale de stat

1017

0

0

753

264

72

02

Contribuții pentru asigurările de șomaj

37

0

0

15

22

73

03

Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate

278

0

0

210

68

74

04

Contribuții de asigurări pt accidente de munca si boli profes.

16

0

0

8

8

75

05

Pnme de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

0

0

0

0

0

76

06

Contribuții pentru concedii si indemnizații

47

0

0

28

19

77

07

Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariale

0

0

0

0

0

78

20

TITLUL II BUNURI Șl SERVICII

655

6269

0

0

4388

1881

79

01

Bunuri și servicii

0

1712

0

0

1385

327

80

01

Furnituri de birou

. 44

0

0

42

2

81

02

Materiale pentru curățenie

121

0

0

67

54

82

03

Iluminat, incălzit și forță motrică

404

0

0

339

65

83

04

Apă, canal si salubritate

81

0

0

77

4

84

05

Carburanți si lubrifianți

20

0

0

20

0

85

06

Piese de schimb

3

0

0

3

0

86

07

Transport

0

0

0

0

c

87

08

Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet

46

0

0

45

•1

88

09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

492

0

0

396

96

89

30

Alte bunuri și servicii pentru întreținere si funcționare

501

0

0

396

105

90

02

Reparații curente

1099

0

0

586

_________513

91

03

Hrană

297

0

0

267

__________30

92

01

Hrană pentru oameni

297

0

0

267

30

93

02

Hrană pentru animale

0

0

0

0

0

94

04

Medicamente și materiale sanitare

555

2777

0

0

1986

791

95

01

Medicamente

255

1816

0

0

1184

632

96

02

Materiale sanitare

10C

329

0

0

281

48

97

| 03

Reactivi

10C

521

c

0

424

97

98

04

Dezinfectant!

100

111

0

0

97

141

99

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

103

0

0

48

55

100

01

Uniforme si echipament

7

0

0

7

0

101

03

Lenjerie si accesorii de pat

11

0

0

11

0

102

30

Alte obiecte de inventar

85

0

0

30

55

103

06

Deplasări, detașări, transferări

11

0

0

11

0

104

01

Deplasări interne, detașări, transferări

11

0

0

11

u

105

02

Deplasări in străinătate

0

0

0

0

9

106

09

Materiale de laborator

100

108

0

0

65

43

107

10

Cercetare-dezvoltare

0

0

0

0

0

108

11

Cărți, publicații si materiale documentare

0

0

0

0

0

109

12

Consultanța si expertiză

0

0

0

0

0

110

13

Pregătire profesională

6

0

0

6

0

111

14

Protecția muncii

23

0

0

13

10

112

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului

0

0

0

0

0

113

27

Tichete cadou

0

0

0

0

0

114

30

Alte cheltuieli

133

0

0

21

112

119

30

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

133

0

0

21

112

123

56.10

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

0

0

0

0

0

131

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

891

0

0

841

50

132

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

891

0

0

841

50

133

01

Active fixe

891

0

0

841

50

134

01

Construcții

0

0

0

0

Q

135

02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

0

0

0

0

0

136

03

Mobilier, aparatură birotica si alte active corporale

891

0

0

841

50

137

30

Alte active fixe

0

0

0

0

0

138

71

03

Reparații capitale aferente activelor fixe

0

0

0

0

o

139

din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE

891

0

0

841

50

140

71

O1

02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

0

0

0

0

0

141

03

Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale

891

0

0

841

49

142

30

Alte active fixe

0

0

0

0

C

143

Din cheltuieli totale:

0

0

0

0

0

144

Capito

Subcap

Paragr

145

66.10

SĂNĂTATE

15283

0

0

10763

4520

146

04

Servicii medicale ambulator

0

0

0

0

0

147

02

Asistență medicală pentru specialități clinice

0

0

0

0

0

148

50

Alte servicii medicale ambulatorii

0

0

0

0

0

149

05

Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar

0

0

0

0

0

150

06

Asistență medicală in unități sanitare cu paturi

15283

0

0

10763

4520

151

01

Spitale generale

15283

0

0

10763

4520

152

06

Sanatorii balneare și de recuperare

0

0

0

0

o

157

11.1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII (altele decât subvențiile)

655

15283

0

0

10763

4520

158

Titlu

Ari.

Aliniat

Denumirea indicatorilor

159

01. CHELTUIELI CURENTE

655

14392

0

0

9922

___4470

iot)

iO

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

0

8123

0

c

5534

2589]

161

01

Cheltuieli salariate in bani

0

6395

0

0

4256

2139

162

01

Salarii de bază

4625

0

0

2982

1643

163

02

Salarii de merit

0

164

03

indemnizații de conducere

• 0

165

04

Spor de vechime

0

165

05

Sporuri pentru condiții de munca

301

0

0

251

50

167

06

Alte sporuri

895

0

0

791

104

168

07

Ore suplimentare

0

169

08

Fond de premii

0

170

09

Prima de vacanță

0

171

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

0

172

11

Fond aferent plății cu ora

496

0

0

157

339

173

12

Indemnizații plătite unor persoane din afara unității

0

174

13

Indemnizații de delegare

1

0

0

1

0

175

14

Indemnizații de detașare

0

0

0

0

0

176

15

Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă

0

0

0

0

0

177

16

Alocații pentru locuințe

0

0

0

0

n

178

30

Alte drepturi salariale in bani

77

0

0

74

o

179

02

Cheltuieli salariate in natură

333

0

0

264

69

180

01

Tichete de masa

333

0

0

264

69

186

03

Contribuții

1395

0

0

1014

381

187

01

Contribuții pentru asigurări sociale de stat

1017

0

0

753

264

188

02

Contribuții pentru asigurările de șomaj

37

0

0

15

22

189

03

Contribuții pentru asigurările sociale de sănătate

278

0

0

210

68

190

04

Contribuții de asigurări pt accidente de munca și boli profes.

16

0

0

8

o o

191

05

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

0

0

0

0

0

192

06

Contribuții pentru concedii si indemnizații

47

0

0

28

19

193

07

Contribuții la Fondul de garantare a creanțelor salariate

0

0

0

0

0

194

20

TITLUL II BUNURI Șl SERVICII

655

6269

0

0

4388

1881

195

01

Bunuri și servicii

0

1712

0

0

1385

327

196

01

Furnituri de birou

44

0

0

42

z

197

02

Materiale pentru curățenie

121

0

0

67

54

198

03

Iluminat, incălzit și forță motncă

404

0

0

339

65

199

04

Apă, canal si salubritate

81

0

0

77

4

200

05

Carburanți si lubrifianți

20

0

0

20

201

06

Piese de schimb

3

0

0

3

«J

202

07

Transport

0

0

0

0

n

203

08

Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet

46

0

0

45

1

204

09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

492

0

0

396

96

205

30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

501

0

0

396

105

206

02

Reparații curente

1099

0

0

586

513

207

03

Hrană

297

0

0

267

30

208

I

01

Hrană pentru oameni

297

0

0

267

30

209

02

Hrană pentru animale

0

0

0

0

210

04

Medicamente și materiale sanitare

555

2777

0

0

1986

791

211

01

Medicamente

255

1816

0

0

1184

632

212

02

Materiale sanitare

100

329

0

0

281

48

213

03

Reactivi

100

521

0

0

424

Q 7

214

04

Dezinfectanți

100

111

0

0

97

215

05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

103

0

0

48

55

216

01

Uniforme si echipament

7

0

0

7

0

217

03

Lenjerie si accesorii de pat

11

0

0

11

■J

218

30

Alte obiecte de inventar

85

0

0

30

^5

219

06

Deplasări, detașări, transferări

11

0

0

11

0

220

01

Deplasări interne, detașări, transferări

11

0

0

11

n

221

02

Deplasări in străinătate

0

0

0

o

0

222

09

Materiale de laborator

100

108

0

0

65

43

223

10

Cercetare-dezvoltare

0

0

0

0

0

224

11

Cărți, publicații si materiale documentare

0

0

0

0

0

225

12

Consultanță si expertiză

0

0

0

0

0

226

13

Pregătire profesională

6

0

0

6

0

227

14

Protecția muncii

23

0

0

13

10

228

25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare pentru interesele statului

0

0

0

0

0

229

27

Tichete cadou

0

0

0

0

0

230

30

Alte cheltuieli

133

0

0

21

112

231

01

Reclamă și publicitate

0

0

0

o

0

232

03

Prime de asigurare non-viață

0

0

0

0

o

233

04

Chirii

0

0

0

0

q

234

09

Executarea silită a creanțelor bugetare

0

0

0

0

o

235

30

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

133

0

0

21

112

247

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

891

0

0

841

50

248

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

891

0

0

841

50

249

01

Active fixe

891

0

0

841

50

250

01

Construcții

0

0

0

0

0

251

02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

0

0

0

0

3

252

03

Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale

891

0

0

841

50

253

30

Alte active fixe

0

0

0

0

0

254

03

Reparații capitale aferente activelor fixe

0

0

0

0

Q

255

din Total Cheltuieli de capital, CHELT. PENTRU FD. DE DEZVOLTARE

891

0

0

841

50

256

71

O1

02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

0

0

9

257

03

Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale

891

0

0

841

49

258

30

Alte active fixe

0

0

0

0

(j

259

DIN CHELTUIELI TOTALE:

0

0

0

0

0

260

Capitol

Subcap

Paragr.

0

0

0

0

0

261

66.10

SĂNĂTATE

655

15283

0

0

10763

4520

262

04

Servicii medicale ambulator

0

0

0

0

0

263

05

Asistentă medicală in centre multifuncționale

0

0

0

0

A

264

50

Alte servicii medicale ambulatorii

0

0

0

0

Q

-z-r

ZOt)

05

Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar

0

0

0

0

u

266

06

Asistență medicală in unități sanitare cu paturi

655

15283

0

0

10763

4520

267

01

Spitale generale

655

15283

0

0

10763

4520

273

II. 2. CHELTUIELI DIN SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT***

0

0

0

0

0

385

II.3. CHELTUIELI DIN SUBVENȚII DE LA BUGETUL LOCAL***)

0

0

0

0

0

497

II.4. CHELTUIELI DIN SUME ALOCATE DIN BUGETUL

CONSTITUIT DIN CONTRIBUȚIILE CU PRODUCEREA , IMPORTUL S!

PUBLICITATEA PENTRU PRODUSE DIN TUTUN

SI ALCOOL 8***)

0

0

0

0

0

609

Excedent din anul curent

0

0

0

0

655

610

Deficit din anul curent

655

1454

0

0

2109

0

611

Excedent din anul precedent

’) se include si actele adiționale la contractele incheiate cu casele de asigurări de sanatate **) se detaliaza pe surse

Președinte

Klein Hans


ContrasepTnează

Secretar

Niswr Dorin