Hotărârea nr. 438/2011

HOTĂRÂREA NR.438 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Sibiu a bunurilor realizate în Municipiul Sibiu prin măsura ISPA 2002/RO/16/P/PE/022 precum şi actualizarea Anexei nr.3- Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Mun.Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal SA Sibiu.

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.438

privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Sibiu a bunurilor realizate în Municipiul Sibiu prin măsura ISPA 2002/RO/16/P/PE/022 precum și actualizarea Anexei nr.3-Lista bunurilor din domeniul public și privat al Mun.Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C Apă Canal SA Sibiu.

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 08.12.2011, Analizând raportul nr.76282/2011 , prezentat de Serviciul Patrimoniu privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Sibiu a bunurilor realizate în Municipiul Sibiu prin măsura ISPA 2002/RO/16/P/PE/022 precum și actualizarea Anexei nr.3- Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C Apă Canal SA Sibiu,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.art.4 alin 2 din OUG nr.54/2006, ale OUG nr. 198/2005,ale art.12 alin 1 lit e ,art 21 alin 1 din Legea nr.241/2006 privind serviciile de apă și canalizare, precum și Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.36 alin (2), lit. (c) și alin (5), lit. (a) și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă preluarea bunurilor rezultate prin Măsura ISPA 2002/RO/16/P/PE/022 “ Modernizarea sistemului de alimentare cu apă și al apei uzate în Municipiul Sibiu, județul Sibiu” conform procesului verbal nr. 17288/10.11.2011, atestarea apartenenței acestora la domeniul public al Municipiului Sibiu conform anexei nr.l, la prezenta hotărâre.

Art.2.- Se aprobă actualizarea Anexei nr. 3- Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate către S.C.Apă Canal SA conform Contractului de delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare la valoarea de 278.464.659,24 lei -reprezentând bunuri de natura construcțiilor existente la data de 01.12.2011, conform modificărilor cuprinse în anexa nr.l la prezenta hotărâre, anexă care face parte integrantă din contractul de delegare. Valoarea bunurilor de natura terenurilor rămâne nemodificată la valoarea de 93.326,73 lei.

Art. 3.- Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 08.12.2011

Președinte Nartea MonicaContrasemnează

Secretar Nistor Dorin

F:\Adminloc 1 \WORDDOC\Hot_438.doc ’

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

SITUAȚIA OBIECTIVELOR DIN FONDURI ISPA

CARE VOR FI PREDATE LA PRIMĂRIA SIBIU

SITUA TIE LA DA TA DE 30.11.2011

Anexa nr Z la HCL £Ș£/20H

ț Nr

H

i otal valoare facturata

Valoare contabila cf.PV Recepție

Suplimentari

Valoare totala investiție

CONTRIBUȚIA

SC APA CANAL SA

Valoare de predat   s

la Primărie   ț

L

STATIA DE TRATARE A APEI

POTABILE DUMBRAVA-SIBIU

37,718,136.58

1,413,389.42

39,131,526.00

55,830.30

0.00

39.075.S9S 70|

2

EXTINDEREA SI REABILITAREA SISTEMULUI

DE CANALIZARE, MONITORIZARE SI CONTORIZAREA REȚELEI DE DISTRIBUȚIE A APEI - SIBIU

din care :

61,771,664.80

68,361.13

61,840,025.93

165,799.21

500.00

s

61,673,726.711

- STATII HIDROFOARE SI DE POMPARE -

- REȚEA CANALIZARE SIBIU -

9,692,216.71

68,361.13

9,760;577.84

25,733.94

500.00

9,734,343.90

52,079,448.09

0.00

52,079,448.09

140,065.27

0.00

51,939,382.82

| ICI AL CP.PVRECLP1IE           ......

99,489,801.38

1,481,750.55

100,971,551.93

221,629.51

500.00

100,749,422.41

I 3

STATIA DE EPURARE

41,257,188.83

0.00

41,257,188.83

98,850 19

0.00

41,158,338.64

r 4

ECHIPAMENT WITTEVEEN+BOSS

1,534,619 82

124,008.07j

I

ITOTĂL FACTURAT FARA TVA________142,031,769.12|

Președinte

NARTEA MONICAContrasemnează

Secretai^//

NISTWDORIN