Hotărârea nr. 437/2011

HOTĂRÂREA NR.437 privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Sibiu cu privire la preluarea, fără plată, a unui imobil din domeniul public al Statului şi administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în domeniul public al Municipiului Sibiu şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.437

privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Sibiu cu privire la preluarea, fără plată, a unui imobil din domeniul public al Statului și administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în domeniul public al Municipiului Sibiu și administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 08.12.2011,

Analizând raportul nr. 74933/2011 prin care Biroul pentru proiecte cu finanțare internațională propune exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Sibiu cu privire la preluarea, fără plată, a unui imobil din domeniul public al Statului și administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în domeniul public al Municipiului Sibiu și administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.b și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Articol unic. Se exprimă acordul Consiliului Local al Municipiului Sibiu pentru preluarea, fără plată, a imobilului teren situat în Municipiul Sibiu, zona cadastrală a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR S.A, stația Turnișor la km 3+400, în suprafață de 158,11 mp. din domeniul public al Statului și administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în domeniul public al Municipiului Sibiu și administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

Adoptată în Sibiu la data de 08.12.2011

Președinte Nartea MonicaContrasemnează

Secretar

NistorDbrin