Hotărârea nr. 436/2011

HOTĂRÂREA NR.436 privind transmiterea în folosinţă gratuită în favoarea Asociaţiei “ Filiala din Sibiu a Uniunii Artiştilor Plastici din România“ a unor imobile proprietatea Municipiului Sibiu, situate în Sibiu, Piaţa Mare nr.12 şi str.Gladiolelor bl.10 , cu destinaţia ateliere de creaţie ale artiştilor plastici, membrii ai Uniunii Artiştilor Plastici din România, filiala Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.436

privind transmiterea în folosință gratuită în favoarea Asociației “ Filiala din Sibiu a Uniunii Artiștilor Plastici din România" a unor imobile proprietatea Municipiului Sibiu, situate în Sibiu, Piața Mare nr.12 și str.Gladiolelor bl. 10 , cu destinația ateliere de creație ale artiștilor plastici, membrii ai Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 08.12,2011,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 74982/2011, prin care se propune transmiterea în folosință gratuită în favoarea Asociației “ Filiala din Sibiu a Uniunii Artiștilor Plastici din România “ a unor imobile proprietatea Municipiului Sibiu, situate în Sibiu, Piața Mare nr.12 și str.Gladiolelor bl. 10 , cu destinația ateliere de creație ale artiștilor plastici, membrii ai Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Sibiu,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul prevederilor art.36 alin.( 2 ) lit.”c”, ale art. 124 și art.46 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L- Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilelor - ap. 16, ap. 19, ap.36, ap.39- situate în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Gladiolelor bl. 10 , identificat în C.F. 17680 Sibiu, nr.top 2945/3/1/6, 2946/3/1/6;

Art,2- Se aprobă preluarea din administrarea S.C. Urbana S.A. Sibiu în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu a imobilelor - ap. 16, ap. 19, ap.36, ap.39- situate în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Gladiolelor bl. 10 , identificat în C.F. 17680 Sibiu, nr.top 2945/3/1/6, 2946/3/1/6;

Art.3- Se aprobă transmiterea în folosință gratuită în favoarea Asociației “Filiala din Sibiu a Uniunii Artiștilor Plastici din România” , pe o perioadă de 10 ani, începând cu data de 01.01.2012, cu destinația ateliere de creație ale artiștilor plastici, membrii ai Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Sibiu, a următoarelor imobile:

  • - ap. 16, ap. 19, ap.36, ap.39, proprietatea privată a Municipiului Sibiul ateliere de creație, situate în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Gladiolelor bl. 10 identificat în C.F. 17680 Sibiu, nr.top 2945/3/1/6, 2946/3/1/6;

  • - spațiu în suprafață de 73,50 mp., proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în imobilul din Sibiu, Piața Mare nr.12 -etaj, identificat în CF 2399 Sibiu, nr.top 160,161/1 - 2 ateliere de creație;

Art. 4 - Schimbarea destinației spațiilor de către Asociația “Filiala din Sibiu a Uniunii Artiștilor Plastici din România” are drept consecință revocarea prezentei hotărâri și preluarea spațiilor fără nici o înștiințare prealabilă.

Art.5 - Asociația “ Filiala din Sibiu a Uniunii Artiștilor Plastici din România" se obligă să îngrijească, să conserve imobilele transmise în folosință gratuită și să suporte toate cheltuielile de folosință ale acestora ( cheltuieli de întreținere, energie electrică și termică, telefon, reparații precum și orice alte cheltuieli rezultate din folosirea imobilelor).

Art.6 - în cazul în care Consiliul Local Sibiu va hotărâ schimbarea destinației imobilelor, Asociația “ Filiala din Sibiu a Uniunii Artiștilor Plastici din România “ are obligația să le elibereze, în termen de 30 de zile de la primirea notificării din partea Primăriei Municipiului Sibiu.

Art.7 - Transmiterea imobilelor în folosință gratuită se va realiza în baza unui protocol, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. - Primarul Municipiului Sibiu și directorul SC URBANA SA vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 08.12.2011


Contrasemnează Secretar Nistor/uorin

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


ANEXA 1 LA H.C.L NR. 436/2011


PROTOCOL

între:

  • -  Primăria Municipiului Sibiu cu sediul în Sibiu, str. S. Brukenthal nr. 2, reprezentată prin Klaus Wemer lohannis - primar, în calitate de predător

Și

  • - Asociația “ Filiala din Sibiu a Uniunii Artiștilor Plastici din România “ cu sediul în Sibiu, str. Băii nr.10 reprezentată prin Ion Tămâian - președinte, în calitate de primitor;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sibiu nr............/2011 am

procedat primul la predarea și secundul la primirea în folosință gratuită, pentru o perioadă de 10 ani,începând cu data de 01.01.2012, cu destinația ateliere de creație ale artiștilor plastici, membrii ai Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Sibiu, a următoarelor imobile:

  • - ap. 16, ap. 19, ap.36, ap.39, proprietatea privată a Municipiului Sibiu-4 ateliere de creație, situate în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Gladiolelor bl. 10 identificat în C.F. 17680 Sibiu, nr.top 2945/3/1/6, 2946/3/1/6;

  • - spațiu în suprafață de 73,50 mp., proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în imobilul din Sibiu, Piața Mare nr. 12 -etaj, identificat în CF 2399 Sibiu, nr.top 160,161/1 - 2 ateliere de creație;

Primăria Municipiului Sibiu se obligă:

  • -   să predea imobilele în stare normală de folosință;

să controleze modul în care sunt folosite și întreținute imobilele de către beneficiar;

Asociația “ Filiala din Sibiu a Uniunii Artiștilor Plastici din România “ se obligă:

să utilizeze imobilele repartizate numai cu destinația ateliere de creație pentru artiștii plastici, membrii ai Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Sibiu;

să suporte cheltuielile de întreținere a imobilelor și a utilităților consumate;

  • -   să predea imobilele în condițiile în care acestea au fost preluate, la data expirării duratei de folosință gratuită prevăzută în prezentul protocol.

  • -  să îngrijească, să conserve imobilele transmise în folosință gratuită și să suporte toate cheltuielile de folosință ale acestora (cheltuieli de întreținere, energie electrică și termică, telefon, reparații precum și orice alte cheltuieli rezultate din folosirea imobilelor).

Schimbarea destinației imobilelor are drept consecință revocarea prezentei hotărâri și preluarea acestora fără nici o înștiințare prealabilă .

în cazul în care Consiliul Local Sibiu va hotărî schimbarea destinației imobilelor, Asociația “ Filiala din Sibiu a Uniunii Artiștilor Plastici” are obligația să le elibereze, în termen de 30 de zile de la primirea notificării din partea Primăriei Municipiului Sibiu.

Am predat,

Am primit,

Asociația

“Filiala din Sibiu a Uniunii Artiștilor Plastici din România”

Președinte,


PRIMAR,

DIRECTOR ECONOMIC,

ȘEF SERV.JURIDIC,

ȘEF SERV.PATRIMONIU,


Contrasemnează

Secretar Nistoi/l)orin