Hotărârea nr. 435/2011

HOTĂRÂREA NR. 435 privind modificarea contractului de concesiune nr. 87/2002 încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C. ENERGIE TERMICĂ S.A. Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 435

privind modificarea contractului de concesiune nr. 87/2002 încheiat între Municipiul Sibiu și S.C. ENERGIE TERMICĂ S.A. Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 08.12.2011, Analizând raportul nr. 74871/2011, prezentat de Serviciul Patrimoniu privind modificarea contractului de concesiune nr. 87/2002 încheiat între Municipiul Sibiu și S.C. ENERGIE TERMICĂ S.A. Sibiu

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu prevederile art.70 din O.U.G.nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri propietate publică,

în temeiul art.36 alin 2 lit “c” și alin 5 lit “a” și ale art.45 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se aprobă modificarea art.4 din contractul de concesiune nr. 87/2002 modificat prin actele adiționale nr. 1/2004, nr. 63/2008 și nr. 26/2010, care va avea următorul conținut:

„Art. 4 - Obiectul contractului îl reprezintă:

  • - predarea de către concedent și primirea de către concesionar a rețelelor termice aflate sub autoritatea Consiliului Local, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezentul contract. Valoarea totală a bunurilor concesionate este de 544.873,80 lei.

  • - predarea de către concedent și primirea de către concesionar a serviciului de producție și distribuție a energiei termice în sistem centralizat aferent rețelelor concesionate. ”

Art.2. - Se aprobă modificarea art. 9 din contractul de concesiune nr. 87/2002 modificat prin actele adiționale nr. 1/2004, nr. 63/2008 și nr. 26/2010, care va avea următorul conținut:

„ Art.9. - Redevența anuală a concesiunii bunurilor, în valoare totală de 544.873,80 lei și serviciilor enunțate la Cap. III art.4, începând cu anul 2012 este de 3.0941ei/an și va fi achitată de concesionar până la data de 25.03 a fiecărui an pentru anul în curs prin ordin de plată, numerar,etc.

Pentru lucrările și serviciile concesionate și achitate anual se adaugă o redevență de 0,5% din valoarea lucrărilor și serviciilor, cu scadență Ia următoarele termene:

1- până la 31.03

  • 2. -până la 30.06

  • 3. -până la 30.09

  • 4. -până la 31.12

Pentru plata cu întârziere a redevenței concesionarul datorează majorări în conformitate cu legislația în vigoare pentru creanțele bugetare.”

Art.3. Modificările cuprinse la art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre vor fi realizate prin încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr. 82/2002 modificat prin actele adiționale nr. 1/2004, nr. 63/2008 și nr. 26/2010.

Art.4. Se aprobă casarea bunului cu nr. de inventar 1004218 RT str. D. Cantemir - PT 2 Cantemir în valoare de 15.547,36 lei.

Art.5. - Primarul Municipiului Sibiu și Directorul General al SC Energie Termică SA vor asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 08.12.2011


Contrasemnează Secretar Nistor/l>orin

Nr crt.

Denumirea bunului

Nr.inventar

Valoarea -lei

1

RT cartier Reșița - locuințe sociale: - instalații încălzire exterioare

1006920

327.109,50

2

RT cartier Reșița - locuințe sociale:

- centrale termice

36001400

217.764,30

TOTAL

544.873,80

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr.l la HCL nr. 435/2011


VICEPRIMAR,

VIZAT SERV. JURIDIC,

DIRECTOR ECONOMIC,

ȘEF SERV.PATRIMONIU,


Contrasemnează

Secretar Nisto» Dorin