Hotărârea nr. 432/2011

HOTĂRÂREA NR. 432 privind aprobarea asocierii în participaţiune între MUNICIPIUL SIBIU şi S.C. NEWS OUTDOOR S.R.L. În vederea exploatării activităţii de publicitate,pe raza Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 432

privind aprobarea asocierii în participațiune între

MUNICIPIUL SIBIU și S.C. NEWS OUTDOOR S.R.L.

în vederea exploatării activității de publicitate,pe raza Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 08.12.2011,

Analizând raportul nr. 74803/2011 întocmit de Serviciul Patrimoniu , privind aprobarea asocierii în participațiune între MUNICIPIUL SIBIU și S.C. NEWS OUTDOOR S.R.L., în vederea exploatării activității de publicitate,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art, 251 -256 Cod Comercial și HCL 138/2000 modoficată prin HCL 25/2001,HCL 363/2003

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (7), lit. “a” și ale art. 45 alin.(l) și alin. (2) lit “f” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.L- Se aprobă asocierea în participațiune între MUNICIPIUL SIBIU și S.C. NEWS OUTDOOR S.R.L., cu sediul în București, str. Marcel lancu nr. 3-5 în vederea exploatării activității de publicitate pe amplasamentele cuprinse în Anexa nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Se aprobă încheierea contractului de asociere în participațiune între Municipiul Sibiu și S.C. NEWS OUTDOOR S.R.L, pe o perioadă de 6 luni, conform Anexei nr. 2, respectiv contractul de asociere cu Anexa 1-procesul verbal de predare primire a amplasamentelor și Anexa 2-prețuri minimale, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Contractul va intra în vigoare începând cu data de 20.12.2011,

Art. 3. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 08.12,2011


/ Contrasemnează

Secretar

Nistor Dorin

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr.l la HCL nr. 432/2011

Lista amplasamente News Outdoor Romania

Nr, crt.

Adresa

Tip panou

Număr fețe

Dim.

Cod panou

1

B-dul Vasile Milea intersecție Calea Dumbrăvii

City- light

2

l,2x 1,8

CF0009

2

Piața Unirii (lângă Hotel Continental)

City- light

2

l,2x 1,8

CF0010

3

Piața Unirii (lângă Casa de Cultură)

City- light

2

l,2x 1,8

CF0011

4

B-dul Coposu (vis-a-vis de Teatru)

City -light

2

l,2x 1,8

CF0014

5

Piața Unirii intersecție str. Nicolae Bălcescu

City- light

2

l,2x 1,8

CF0015

6

Str. Bâlea intersecție B-dul Coposu

City -light

2

l,2x 1,8

CF0002

7

Piața Tineretului intersecție Str. Bâlea

Backlit

2

3x2

BM0002

8

Piața Tineretului intersecție B-dul Coposu

City -light

2

l,2x 1,8

CF0003

9

Calea Dumbrăvii (vis-a-vis de Dioda)

Backlit

2

3x2

BM0003

10

B-dul Mihai Viteazu intersecție Str. Nicolae lorga

City -light

2

l,2x 1,8

CF0020

11

B-dul Mihai Viteazu după intersecția cu Calea Dumbrăvii în față la Romtelecom

City - light

2

l,2x 1,8

CF0021

12

Calea Dumbrăvii după intersecția cu Str.

Lomonosov

City - light

2

l,2x 1,8

CF0022

13

B-dul Mihai Viteazu după intersecția cu Calea Dumbrăvii în față magazin Tiffany

City - light

2

l,2x 1,8

CF0023

14

Șoseaua Alba lulia înainte de pod CF - dreapta sens Str. Maramureșului

Stradal 6x3

1

BB0045

15

B-dul Vasile Milea intersecție cu Str.Rahovei -stânga sens Str. Vasile Aaron

Stradal 6x3

1

BB0044

16

Șoseaua Alba lulia intersecție cu Str. Vasile Cârlova

Stradal 6x3

2

BB0047

17

Șoseaua Alba lulia înainte de intersecția cu Str. Maramureșului - dreapta sens Brașov

Backlit

2

3x2

BM0001

18

B-dul Mihai Viteazu DP

Stradal 6x3

2

BB0020

19

Șoseaua Alba lulia către Sebeș

Stradal 6x3

2

BB0042

20

Str. Semaforului (după intersecția cu Str.Iezer spre Ștefan cel Mare)

Stradal 8x3

2

BC0001

21

Șoseaua Alba lulia intersecție Calea Turnișorului

Stradal 6x3

2

BB0043

22

Str. Bâlea intersecție cu Str. C-tin Noica

Stradal 6x3

1

BB0048

23

B-dul Vasile Milea intesecție cu Str. Rahovei dreapta sens Str. Vasile Aaron

Stradal 6x3

1

BB0046

24

Str. Râului intersecție Str. Rusciorului

Stradal 6x3

2

BB0009

Nr. ' crt.

Adresa

Tip panou

Număr fețe

Dim.

Cod panou

25

Str. Rahovei DP

Stradal 6x3

2

BB0008

26

Str. Rahovei lângă Hidrotehnica

Stradal 6x3

1

BB0015

27

B-dul Vasile Milea intrarea dinspre Vâlcea

Stradal 6x3

2

BB0019

28

B-dul Mihai Viteazu intersecție Str. Rahovei

Stradal 6x3

1

BB0016

29

Str. Râului nr.3

Stradal 6x3

1

BB0017

30

Str. Râului (pod Cibin)

Stradal 6x3

1

BB0018

31

Str. Constituției intersecție B-dul Coposu spre str. Bâlea

City-light

2

l,2x

1,8

CF0016

32

Piața Tineretului intersecție B-dul Coposu (scuar central)

City-light

2

l,2x 1,8

CF0017

33

B-dul Vasile Milea nr.80

City-light

2

l,2x

1,8

CF0007

34

Str. Rahovei intersecție B-dul Mihai Viteazu

City-light

2

l,2x

1,8

CF0006

35

Str. Rahovei nr. 18

City-light

2

l,2x

1,8

CF0005

36

B-dul Victoriei intersecție Str. Rennes

City-light

2

l,2x

1,8

CF0008

37

Calea Poplăcii intersecție Str. Cristianului

Backlit

1

3x2

BM0012

38

B-dul Mihai Viteazu (în față Ursulețu)

Backlit

2

3x2

BM0010

39

Str. Bihorului (în față Alcomsib)

Backlit

2

3x2

BM0011

40

Str. Maramureșului (vis-a-vis de biserică)

stradal

2

6x3

BB0024

41

Șoseaua Alba lulia intersecție Str. Autogării

Backlit

2

3x2

BM0009

42

Str. const.inters. spital spre Bâlea

City-light

2

l,2x

1,8

CF0018

43

Calea dumbrăvii nr.27

City-light

2

l,2x

1,8

CF0001

44

Str. Lungă vis a vis Horticola

Backlit

2

3x2

BM0014

45

Str. V.Cârlova intres. Șos Alba lulia

Backlit

2

3x2

BM0015

46

C. Dumbrăvii inters. Bahluiului

Backlit

2

3x2

BM0013

47

Str. Semaforului vis a vis lic. Energetic

Backlit

2

3x2

BM0016

48

Str. Rahovei inters. Aleea Șelimbăr

Backlit

2

3x2

BM0017

49

Str. Constituției-AGVPS

Backlit

2

3x2

BM0018

50

Piața Unirii vis a vis de Hotel Ramada

Backlit

1

3x2

OTOOOl


Contrasemnează

Secretar Nistor/liorin

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr.2 la HCL nr. 432/2011

CONTRACT DE ASOCIERE ÎN PARTICIPAȚIUNE

NR................/........................2011

CAP. I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract se încheie între:

 • 1. MUNICIPIUL SIBIU reprezentat prin primarul Klaus W. lohannis cu sediul în Sibiu, str.S.Brukenthal nr. 2, cod fiscal 4270740 cont RO89TREZ57621220230XXXXX deschis la BN Trezoreria Municipiului Sibiu, în calitate de proprietar,

Și

 • 2. S.C. NEWS OUTDOOR ROMÂNIA S.R.L. reprezentată prin dl. Jean Radulescu în calitate de Director general, cu sediul în București, , str. Marcel lancu nr.3-5, tel. 021/2121319, având cod unic de înregistrare RO-9783569, înregistrată la Reg.Comerțului J 40/7307/1997, cont nr. R040INGB0001000132598916 deschis la banca 1NG BANK,, în calitate de asociat,

Părțile convin încheierea prezentului contract de asociere în participațiune în conformitate cu prevederile art. 251-256 Cod Comercial, ,Cod Civil, art. 36 alin. (7) lit. “ a “.din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, republicată, H.C.L. .../2011 .

în cadrul asocierii în participațiune părțile își vor desfășura activitatea în condiții de independență comercială și juridică specifice asocierii, respectând prevederile prezentului contract.

CAP. II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l. Obiectul asocierii în participațiune îl constituie exploatarea în comun a mijloacelor de publicitate și reclamă ce sunt amplasate pe teritoriul Municipiului Sibiu și construirea și amplasarea de noi panouri pe amplasamente puse la dispoziție de către Primăria Municipiului Sibiu cu respectarea H.C.L. nr. .../2011

Art. 2. Mijloacele de publicitate se vor realiza sub forma de:

- panouri simple de afișaj general

Art.3. Amplasamentele pentru afișajul lipit pe suporți, puse la dispoziție de Primăria Municipiului Sibiu și care fac obiectul prezentului contract pot fi utilizate de asociat numai în scopul desfășurării activității de reclamă-publicitate.

Art.4. Predarea-primirea amplasamentelor pentru afișajul lipit pe suporți se face pe bază de proces-verbal care constituie Anexa nr. 1 la prezentul contract.

Art.5. Obiectul contractului de asociere se realizează conform H.C.L. nr. .. ./2011.

CAP. III. DURATA CONTRACTULUI

Art.6. Prezentul contract de asociere se încheie pentru o perioadă de 6 luni începând cu

20.12.2011

Art.7. S.C. NEWS OUTDOOR este obligată ca în termen de 15 zile de la data expirării termenului contractului de asociere să elibereze amplsamentele și să le predea în starea inițială, libere de orce sarcini.

CAP.IV. CONTRIBUȚIA PÂRTILOR

Art.8. Primăria Municipiului Sibiu, pune la dispoziție terenul necesar care va fi utilizat în conformitate cu legislația în vigoare.

Art.9. Societatea Comercială pune la dispoziție :

 • * servicii de publicitate și reclamă efectuate prin orice modalitate de informare și în orice mediu de comunicații, pentru beneficiarii români și/sau străini.

 • * activități de producție pentru orice modalitate de publicitate și reclamă

și realizarea din producția proprie de: imprimate, tipărituri, suportul audio, video, foto și de orice altă natură, destinate a face publicitate și reclamă pentru bunuri și servicii aparținând beneficiarilor interni și/sau externi.

 • * întreaga sa experiență în domeniul publicității

 • * întreaga sa clientelă internă și externă constituită sau în curs de constituire și totodată interesată să facă reclamă pe spațiile puse la dispoziție de Primăria Municipiului Sibiu.

 • * personalul și echipamentele necesare desfășurării activității de reclamă publicitate.

CAP.V. - OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

Art.10. Primăria Municipiului Sibiu acordă S.C. NEWS OUTDOOR un drept de exploatare a amplasamentului ce face obiectul contractului de asociere pe întreaga durată a asocierii.

Art.ll a) Asociatul se obligă să desfășoare activitățile de sondare a pieței interne și externe pentru căutare de clienți. Coordonarea propriu-zisă a operațiunilor de reclamă, negocierea și încheierea contractelor de publicitate revin partenerului specializat adică S.C. NEWS OUTDOOR

 • b) închirierea amplasamentului sau cesiunea contractului de asociere unei terțe persoane juridice sau fizice este interzisă.

 • c) Asociatul se obligă $ă confecționeze, întrețină , să repare și să modernizeze mijloacele dc publicitate așa cum sunt prevăzute în art. 2.

 • d) Asociatul întocmește și prezintă Primăriei Municipiului Sibiu pentru aprobare un catalog cu propuneri de amplasare a panourilor publicitare, bornelor de afișaj, benere,etc.

Publicitatea și/sau reclama prin bannere este permisă numai pe baza unei aprobări speciale și exclusiv pentru perioada desfășurării evenimentului respectiv.

ejRacordarea la rețeaua de iluminat public pentru panourile montate cade în sarcina Asociatului. Racordarea se va efectua cu avizul SC. ELECTRICA SA. Asociatul are obligația de a încheia un protocol cu Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu, pentru panourile luminoase în vederea stabilirii obligațiilor de plată pentru consumul de curent.

 • f) Asociatul are obligația de a prezenta lunar situația noilor amplasamente pentru care s-au obținut aprobările legale și acordul scris al Primăriei Municipiului Sibiu, conform Legii nr. 50/1991 cu modificările și completatările ulterioare.

 • g) Asociatul are obligația să aducă la cunoștință Primăriei Municipiului Sibiu situația tuturor contractelor de publicitate încheiate cu partenerii de afaceri.

 • h) Asociatul are obligația să-și desfășoare activitatea prin filială/sucursală în Municipiul Sibiu.

 • i) Asociatul are obligația de a -și inscripționa mijloacele de publicitate care fac obiectul contractului de asociere în participațiune cu denumirea societății.

 • j) Asociatul are obligația să solicite Primăriei Municipiului Sibiu eliberarea certificatului de urbanism și autorizației de construcție pentru fiecare nou amplasament, în baza unei documentații întocmite de asociat, și să prezinte în scris Serviciului Patrimoniu situația noilor amplasamente pe care se vor realiza mijloacele de publicitate, în caz contrar Municipiul Sibiu are dreptul de reziliere unilaterală a contractului de asociere în participațiune.

 • k) Asociatul are obligația de a aduce la cunoștință Primăriei Municipiului Sibiu data montării fiecărui nou mijloc de publicitate, dată la care se va încheia și un proces verbal de recepție între cele două părți contractante. Pentru realizarea acestui deziderat se va înștiința, în prealabil, Primăria Municipiului Sibiu cu minim 2 (două) zile înainte cu privire la data, locul și ora întâlnirii. De la data întocmirii procesului verbal dc recepție se va percepe obligația financiară conform contractului de asociere în participațiune.

Dacă constatarea faptei de începere a lucrărilor fără înștiințare s-a făcut în termenul de valabilitate a autorizației,conform prevederilor art. 7 alin.(8) din Legea nr.50 din 1991, cu modificările și completările ulterioare, data începerii lucrărilor se consideră ca fiind ziua următoare datei de emitere a autorizației.

 • 1) Asociatul S.C. NEWS OUTDOOR are obligația de a ține evidența contabilă conform Legii contabilității nr. 82/1991, republicată.

Art.12. a. în cazul existenței unei singure solicitări dc autorizație de construire pentru un amplasament, Primăria Municipiului Sibiu, îi va elibera acestuia autorizația de construire după expirarea unui interval de 10 zile.

 • b. în condițiile în care în intervalul de maxim 10 zile de la solicitarea unei autorizații dc construire se solicită autorizația de construire pentru același amplasament, se organizează licitație, urmând ca autorizația de construire să se elibereze câștigătorului licitației.

 • c. Cererea pentru eliberarea certificatului de urbanism nu ține loc de solicitare de amplasament în sensul art. 12 paragaraf a.

CAP. VI DISPOZIȚII FINANCIARE

Art. 13. Părțile convin ca pe durata asocierii S.C. NEWS OUTDOOR să achite lunar un procent de 37,5 % din valoarea veniturilor obținute din activitatea de reclamă-publicitate a S.C. NEWS OUTDOOR, dar nu mai puțin de echivalentul în lei a monedei euro calculați conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezentul contract, la cursul oficial a B.N.R. la data efectuării plății.

Asociatul are obligația să încheie contracte cu beneficiarii serviciului de reclamă, publicitate și să plătească la bugetul local taxa de reclamă publicitate conf. Legii nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârilor Consiliului Local.

Art. 14. Plata sumei prevăzute în art. anterior se va face lunar cel târziu până la data de 25 ale lunii pentru luna precedentă,

Odată cu plata S.C. NEWS OUTDOOR va prezenta Primăriei Municipiului Sibiu situația completă a contractelor încheiate.

Art. 15. Regularizarea sumelor datorate conform art. 13. va avea loc în luna februarie a anului următor (după încheierea anului financiar) până la data de 01 martie.

Art. 16. Pentru întârzierea plății S.C. NEWS OUTDOOR va plăti majorări de întârziere 0,1 %lei/zi, iar dacă întârzierea este mai mare de 45 zile, contractul de asociere se consideră reziliat de drept pe baza unei notificări comunicată de Primăria Municipiului Sibiu în termen de 10 zile lucrătoare.

Art. 17. în cazul în care nu se încheie contract de publicitate pe anumite panouri acestea nu vor fi lăsate Iară postere pe o perioadă mai mare de 7 zile. Până la apariția altor reclame firma de publicitate va expune posterele firmei sale sau ale Primăriei Municipiului Sibiu.

Art. 18. Taxa dc reclamă și publicitate rezultată din valoarea fiecărui contract încheiat de S.C. NEWS OUTDOOR cu clienții , care are o durată mai mare de un an, se va achita conform legislației în vigoare și Hotărârii Consiliului Local privind impozitele și taxele locale aprobată pentru anul în curs.

CAP. VII - COORDONAREA ȘI CONTROLUL ASOCIAȚIEI

Art. 19. (1) Coordonarea activității asociației se va face în comun de către un comitet de direcție format în părți egale de către 2 membri ai asociației de către fiecare parte.

 • a) Din partea Primăriei Municipiului Sibiu

 • - Reprezentant al Direcției Economice

 • - Reprezentant al Serviciului Patrimoniu

 • b) Din partea S.C. NEWS OUTDOOR

 • - Director general

 • - Director economic

 • (2) Numirea în calitate de membru al comitetului de direcție al asociației se face de către primar pentru Municipiul Sibiu ca proprietar și de către acționarul majoritar- administrator- pentru S.C NEWS OUTDOOR.

Condițiile de revocare a membrilor comitetului de direcție:

 • a) - pierderea calității de asociat

 • b) - neloialitatea față de interesele asociației

 • (3) Controlul asupra respectării condițiilor asocierii se face săptămânal.

Hotărârile, concluziile și deciziile ce se impun în urma controlului vor fi menționate în registrul unic de control al asociației.

Deciziile comitetului de direcției sunt obligatorii pentru asociați.

 • (4) Municipiul Sibiu, prin aparatul de specialitate al Primarului are dreptul de a verifica pe tot parcursul derulării contractului de asociere toate documentele operative și contabile în baza cărora se stabilește /calculează suma ce se cuvine conform clauzelor contractuale..

CAP.VIII. REGIMUL BUNURILOR

Art. 20. Bunurile aduse de asociați ca aport la constituirea asociației rămân în proprietatea exclusivă a acestora.

Art.21. în situația în care Societatea Comercială NEWS OUTDOOR intenționează vânzarea aportului, Primăria Municipiului Sibiu, are drept de preemțiune la cumpărare, drept care și-l poate exercita cu maxim 60 de zile înainte de data expirării contractului ori a notificării intenției de vânzare.

Art.22. Prețul de vânzare va fi stabilit la valoarea contabilă rămasă iar preluarea se va face prin contract de vânzare-cumpărare.

CAP. IX. FORȚA MAJORĂ

Art.23. în caz de forță majoră părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale, determinată de acest eveniment.

Art. 24. Partea aflată în caz de forță majoră va notifica celeilalte părți atât apariția cât și încetarea evenimentului, în termen de 5 (cinci) zile. Lipsa notificării evenimentului în termen decade partea aflată în forță majoră de dreptul de a fi exonerată de răspundere.

Art. 25. Forța majoră este produsă de un eveniment aflat în afara controlului părților, imprevizibil și de neînlăturat, intervenit după intrarea în vigoare a contractului care împiedică părțile să-și îndeplinească obligațiile asumate parțial sau total.

CAP. X.ÎNCETAREA $1 REVOCAREA ASOCIERII

Art. 26. Revocarea contractului de asociere va avea loc în următoarele situații:

- pierderea calității de asociat

-neloialitatea față de interesele asociației

Art. 27. Asocierea încetează de drept:

-a) - la expirarea contractului.

-b) -prin acordul ambelor părți.

-c) -în cazul neîndeplinirii sau executării defectuoase a vreuneia din clauzele prezentului contract.

Art.28. în cazul lichidării ( faliment, divizare, fuziune) S.C. NEWS OUTDOOR, notificată obligatoriu în scris Primăriei Municipiului Sibiu, cu un preaviz de 5 zile de la data apariției cauzei, contractul de asociere încetează.

CAP. XI. - SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Art. 29. Eventualele litigii care pot apare între părți în derularea asocierii se vor soluționa pe cale amiabilă în cazul în care acest lucru nu este posibil acestea vor fi supuse soluționării instanțelor judecătorești competente.

CAP. XII. - DISPOZIȚII FINALE

Art.30, în relațiile cu terții, răspunderea pentru obligațiile contractuale cu aceștia revine părții care s-a obligat.

Art.31 Modificarea, adaptarea și completarea prezentului contract se va face numai cu acordul scris al ambelor părți asociate prin acte adiționale.

Art.32. Pentru panourile montate pe stâlpi și panouri special amenajate altele decât cele montate pe stâlpi, asociatul va prezenta în termen de o lună de la data încheierii contractului o situație centralizată pe întreg municipiul Sibiu, cu descrierea locului unde va fi amplasat suportul

de afișaj și suprafața utilă a fiecăruia în vederea autorizării conform Legii nr. 50/1991 cu modificările și completatărilc ulterioare, republicată.

Art.33. Anexa nr. 1 - proces verbal de predare-primire a amplasamentelor pentru afișajul lipit pe suporți, face parte integrantă din prezentul contract.

Art. 34 Anexa 2 - clauze financiare pe tipuri de mijloace de publicitate face parte integrantă din prezentul contract.

Art. 35. Contractul de asociere în participațiune va putea fi modificat (adaptat) în conformitate cu legislația în vigoare.

încheiat la Sibiu, astăzi......................., în 3 (trei) exemplare toate cu valoare de


original.


PROPRIETAR,

PRIMAR,


ASOCIAT,


S.C. NEWS OUTDOOR


DIRECTOR ECONOMIC


ȘEF SERV. JURIDIC


SERVICIU PATRIMONIU


Președinte Nartea Monica/


Contrasemnează Sec/etar

Nistor Dorin


ANEXA NR. 1


PROCES VERBAL

încheiat azi


/.............2011


 • 1.     MUNICIPIUL SIBIU, cu sediul în Sibiu, str. S. Brukenthal nr. 2, reprezentată prin primar Klaus W. lohannis și director economic Viorica Bândescu, în calitate de predător,

Ș«

 • 2. S.C. NEWS OUTDOOR ROMÂNIA S.R.L. reprezentată prin dl. Jean Rădulescu în calitate de Director general, cu sediul în București,, str. Marcel lancu nr.3-5,,, tel. 021/2121319, având cod unic de înregistrare RO-9783569, înregistrată la Reg.Comerțului J 40/7307/1997, cont nr. RG40INGB0001000132598916 deschis la banca ING BANK,, în calitate de asociat,

am procedat la predarea/primirea următoarelor amplasamente pentru afișajul lipit pe suporți:

Nr. crt.

Adresa

Tip panou

Număr fețe

Dim.

Cod panou

1

B-dul Vasile Milea intersecție Calea Dumbrăvii

City- light

2

l,2x

1,8

CF0009

2

Piața Unirii (lângă Hotel Continental)

City- light

2

l,2x

1,8

CF0010

3

Piața Unirii (lângă Casa de Cultură)

City- light

2

l,2x 1,8

CF0011

4

B-dul Coposu (vis-a-vis de Teatru)

City -light

2

l,2x

1,8

CF0014

5

Piața Unirii intersecție str. Nicolae Bălcescu

City- light

2

l,2x 1,8

CF0015

6

Str. Bâlea intersecție B-dul Coposu

City -light

2

l,2x 1,8

CF0002

7

Piața Tineretului intersecție Str. Bâlea

Backlit

2

3x2

BM0002

8

Piața Tineretului intersecție B-dul Coposu

City -light

2

l,2x 1,8

CF0003

9

Calea Dumbrăvii (vis-a-vis de Dioda)

Backlit

2

3x2

BM0003

10

B-dul Mihai Viteazu intersecție Str. Nicolae lorga

City -light

2

l,2x 1,8

CF0020

11

B-dul Mihai Viteazu după intersecția cu Calea

l,2x

CF0021

Nr.

crt.

Adresa

Tip panou

Număr fețe

Dim.

Cod panou

Dumbrăvii în față la Romtelecom

City - light

2

1,8

12

Calea Dumbrăvii după intersecția cu Str.

Lomonosov

City - light

2

l,2x

1,8

CF0022

13

B-dul Mihai Viteazu după intersecția cu Calea Dumbrăvii în față magazin Tiffany

City - light

2

l,2x 1,8

CF0023

14

Șoseaua Alba lulia înainte de pod CF - dreapta sens Str. Maramureșului

Stradal 6x3

1

BB0045

15

B-dul Vasile Milea intersecție cu Str.Rahovei -stânga sens Str. Vasile Aaron

Stradal 6x3

1

BB0044

16

Șoseaua Alba lulia intersecție cu Str. Vasile Cârlova

Stradal 6x3

2

BB0047

17

Șoseaua Alba lulia înainte de intersecția cu Str. Maramureșului - dreapta sens Brașov

Backlit

2

3x2

BM0001

18

B-dul Mihai Viteazu DP

Stradal 6x3

2

BB0020

19

Șoseaua Alba lulia către Sebeș

Stradal 6x3

2

BB0042

20

Str. Semaforului (după intersecția cu Str.lezer spre Ștefan cel Mare)

Stradal 8x3

2

BC0001

21

Șoseaua Alba lulia intersecție Calea Turnișorului

Stradal 6x3

2

BB0043

22

Str. Bâlea intersecție cu Str. C-tin Noica

Stradal 6x3

1

BB0048

23

B-dul Vasile Milea intesecție cu Str. Rahovei dreapta sens Str. Vasile Aaron

Stradal 6x3

1

BB0046

24

Str. Râului intersecție Str. Rusciorului

Stradal 6x3

2

BB0009

25

Str. Rahovei DP

Stradal 6x3

2

BB0008

26

Str. Rahovei lângă Hidrotehnica

Stradal 6x3

1

BB0015

27

B-dul Vasile Milea intrarea dinspre Vâlcea

Stradal 6x3

2

BB0019

28

B-dul Mihai Viteazu intersecție Str. Rahovei

Stradal 6x3

1

BB0016

29

Str. Râului nr.3

Stradal 6x3

1

BB0017

30

Str. Râului (pod Cibin)

Stradal 6x3

1

BB0018

31

Str. Constituției intersecție B-dul Coposu spre str. Bâlea

City-light

2

l,2x

1,8

CF0016

32

Piața Tineretului intersecție B-dul Coposu (scuar central)

City-light

2

l,2x

1,8

CF0017

33

B-dul Vasile Milea nr.80

City-light

2

l,2x

1,8

CF0007

34

Str. Rahovei intersecție B-dul Mihai Viteazu

City-light

2

l,2x 1,8

CF0006

35

Str. Rahovei nr.18

City-light

2

l,2x

1,8

CF0005

36

B-dul Victoriei intersecție Str. Rennes

City-light

2

l,2x

1,8

CF0008

37

Calea Poplăcii intersecție Str. Cristianului

Backlit

1

3x2

BM0012

38

B-dul Mihai Viteazu (în față Ursulețu)

Backlit

2

3x2

BM0010

39

Str. Bihorului (în față Alcomsib)

. Backlit

2

3x2

BM0011

40

Str. Maramureșului (vis-a-vis de biserică)

stradal

2

6x3

BB0024

41

Șoseaua Alba lulia intersecție Str. Autogării

Backlit

2

3x2

BM0009

42

Str.const.inters.spital spre Bâlea

City-light

2

l,2x

1,8

CF0018

43

Calea dumbrăvii nr.27

City-light

2

l,2x

1,8

CF0001

44

Str. Lungă vis a vis Horticola

Backlit

2

3x2

BM0014

Nr. crt.

Adresa

Tip panou

Număr fețe

Dim.

Cod panou

45

Str. V.Cârlova intres. Șos Alba lulia

Backlit

2

3x2

BM0015

46

C. Dumbrăvii inters. Bahluiului

Backlit

2

3x2

BM0013

47

Str. Semaforului vis a vis lic. Energetic

Backlit

2

3x2

BM0016

48

Str. Rahovei inters. Aleea Șelimbăr

Backlit

2

3x2

BM0017

49

Str. Constituției-AGVPS

Backlit

2

3x2

BM0018

50

Piața Unirii vis a vis de Hotel Ramada

Backlit

1

3x2

OTOOOl

Terenul se predă liber de sarcini și în stare de a fi folosit conform contractului.

Prezentul proces verbal, întocmit în 3 (trei) exemplare constituie anexa nr. 1 la contractul de asociere în participațiune.

PROPRIETAR,

PRIMAR,


ASOCIAT,

S.C. NEWS OUTDOOR

DIRECTOR ECONOMIC

ȘEF SERV. JURIDIC

SERVICIU PATRIMONIUANEXA NR. 2


PREȚURI MINIME

Pe tipuri de mijloace de publicitate

Nr.crt.

Tip panou

Euro/panou/

una

(mp)

1 față

2 fețe

1

1,20 x 1,80

6,6 (city light)

10

2

3x2

13,2

19,8

3

4x2

22

33

4

4x3

25,3

35,2

5

6x3

38,5

49.5

6

8x3

46,2

60,5

7

5,04 x 2,38

25,3

35,2

8

12x3

71,5

93,5

PROPRIETAR,

PRIMAR,

DIRECTOR ECONOMIC

ȘEF SERV. JURIDIC

SERVICIU PATRIMONIU

ASOCIAT,

S.C. NEWSOUTDOOR