Hotărârea nr. 431/2011

HOTĂRÂREA NR. 431 privind transmiterea în folosinţă gratuită în favoarea Inspectoratului De Poliţie al Judeţului Sibiu a imobilelor -construcţie şi teren, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situate în Sibiu, str.Revoluţiei nr.10, identificate în CF nr.110397 Sibiu, nr.cadastral/nr.topografic 110397

JUDEȚUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 431

privind transmiterea în folosință gratuită în favoarea Inspectoratului De Poliție al Județului Sibiu a imobilelor -construcție și teren, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situate în Sibiu, str.Revoluției nr.10, identificate în CF nr.110397 Sibiu, nr.cadastral/nr.topografic 110397

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 08.12.2011,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr.74739/2011 , prin care se propune transmiterea în folosință gratuită în favoarea Inspectoratului de Poliție al Județului Sibiu a imobilelor -construcție și teren, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situate în Sibiu, str.Revoluției nr.10, identificate în CF nr.l 10397 Sibiu, nr.cadastral/nr.topografic 110397

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art.2 din Legea nr.218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române,

în temeiul prevederilor art.36 alin.( 2 ) lit.”c”, ale art. 124 și art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l.- Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilelor situate în intravilanul Municipiului Sibiu, str.Revoluției nr.10, identificate în CF nr.110397 Sibiu, nr.cadastral/nr.topografic 110397, astfel:

-construcție din zidărie P+E, acoperiș șarpantă, pod, având destinația construcții administrative și social culturale, în suprafață de 493 mp., compusă din:

-la parter: scară acces, hol, casa scării, magazie, grup sanitar, antreu, oficiu, 14 săli birouri, sală instructaj, ghișeu;

-la etaj: casa scării, grup sanitar, hol, sală instruire, 7 birouri, cabinet stomatologic,hol așteptare, depozit tehnică dentară, 2 cabinete, sală tratament;

- teren- curți construcții, în suprafață de 550 mp.

Art.2 - Se aprobă inițierea procedurii pentru completarea anexei nr.2 la H.G. nr.978/2002 2002 privind atestarea domeniului public al județului Sibiu precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Sibiu, cu o poziție nouă având următoarele date de identificare:

-construcție din zidărie P+E, acoperiș șarpantă, pod, având destinația construcții administrative și social culturale, în suprafață de 493 mp., compusă din:

-la parter: scară acces, hol, casa scării, magazie, grup sanitar, antreu, oficiu, 14 săli birouri, sală instructaj, ghișeu;

-Ia etaj; casa scării, grup sanitar, hol, sală instruire, 7 birouri, cabinet stomatologic,hol așteptare, depozit tehnică dentară, 2 cabinete, sală tratament;

și teren- curți construcții, în suprafață de 550 mp, situate în Sibiu, str.Revoluției nr.10, identificate în CF nr.110397 Sibiu, nr.cadastral/nr.topografic 110397;

Art.3 - Direcția Administrație Publică Locală prin Serviciul Administrație Publică Locală va îndeplini procedura reglementată de Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, pentru modificarea și completarea H.G.978/2002 privind atestarea domeniului public al județului Sibiu precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Sibiu, în sensul celor prevăzute la art. 2 din prezenta hotărâre.

Art.4 - Se aprobă transmiterea în folosință gratuită, pe o perioadă de 10 (zece) ani, începând cu data de 01.01.2012, în favoarea Inspectoratului de Poliție al Județului Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Revoluției nr.4-6, cu destinația sediu pentru Serviciul Poliție Rutieră, Direcția Medicală Județeană Sibiu din M.I.R.A. și Serviciul Ordine Publică., a imobilelor-construcții și teren, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situate în Sibiu, str.Revoluției nr.10, identificate în CF nr.l 10397 Sibiu, nr.cadastral/nr.topografic 110397.

Imobilele sunt compuse din:

-construcție din zidărie P+E, acoperiș șarpantă, pod, având destinația construcții administrative și social culturale, în suprafață de 493 mp., compusă din:

-la parter: scară acces, hol, casa scării, magazie, grup sanitar, antreu, oficiu, 14 săli birouri, sală instructaj, ghișeu;

-la etaj: casa scării, grup sanitar, hol, sală instruire, 7 birouri, cabinet stomatologic,hol așteptare, depozit tehnică dentară, 2 cabinete, sală tratament;

- teren- curți construcții, în suprafață de 550 mp.

Art. 5 - Schimbarea destinației imobilelor de către Inspectoratul de Poliție al Județului Sibiu are drept consecință revocarea prezentei hotărâri și preluarea acestora fără nici o înștiințare prealabilă.

Art.6 - Inspectoratul de Poliție al Județului Sibiu se obligă să îngrijească, să conserve imobilele date în folosință gratuită și să suporte toate cheltuielile de folosință ale acestora

(cheltuieli de întreținere, energie electrică și termică, telefon, reparații precum și orice alte cheltuieli rezultate din folosirea spațiului).

Art.7 - în cazul în care Consiliul Local Sibiu va hotărî schimbarea destinației imobilelor, Inspectoratul de Poliție al Județului Sibiu arc obligația să îl elibereze, în termen de 30 de zile de la primirea notificării din partea Primăriei Municipiului Sibiu.

Art.8 - Transmiterea imobilelor în folosință gratuită se va realiza în baza unui protocol, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 08.12.2011

Președinte Nartea Moni


Contrasemnează Secretar Nistor Dorin

'orin


Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr.l la HCL nr. 431/2011


PROTOCOL

între:

Municipiul Sibiu cu sediul în Sibiu, str. S. Brukenthal nr. 2, reprezentată prin Klaus Werncr lohannis - primar, în calitate de predător

și

Inspectoratul de Poliție al Județului Sibiu având codul de înregistrare fiscală nr................, cu sediul în Sibiu, str. Revoluției nr.4-6, reprezentată prin Ivancea Tiberiu Iulian -

Șeful Inspectoratului de Poliție al Județului Sibiu, în calitate de primitor;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sibiu nr....../2011 am procedat

primul la predarea și secundul la primirea în folosință gratuită, pe o perioadă de 10 (zece) ani, începând cu data de 01.01.2012, cu destinația sediu pentru Serviciul Poliție Rutieră, Direcția Medicală Județeană Sibiu din M.I.R.A. și Serviciul Ordine Publică, a imobilelor -construcții și teren, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situate în Sibiu, str.Revoluției nr.10, identificate în CF nr.l 10397 Sibiu, nr.cadastral/nr.topografic 110397.

Imobilele sunt compuse din:

-construcție din zidărie P+E, acoperiș șarpantă, pod, având destinația construcții administrative și social culturale, în suprafață de 493 mp., compusă din:

-la parter: scară acces, hol, casa scării, magazie, grup sanitar, antreu, oficiu, 14 săli birouri, sală instructaj, ghișeu;

-la etaj: casa scării, grup sanitar, hol, sală instruire, 7 birouri, cabinet stomatologic,hol așteptare, depozit tehnică dentară, 2 cabinete, sală tratament;

  • - teren- curți construcții, în suprafață de 550 mp.

Municipiul Sibiu se obligă:

  • -  să predea imobilele în stare normală de folosință

  • -   să controleze modul în care sunt folosite și întreținute imobilele de către beneficiar.

Inspectoratul de Poliție al Județului Sibiu se obligă:

  • -   să utilizeze imobilele repartizate numai pentru destinația sediu pentru Serviciul Poliție Rutieră, Direcția Medicală Județeană Sibiu din M.I.R.A. și Serviciul Ordine Publică

  • -   să suporte cheltuielile de întreținere a imobilelor și a utilităților consumate.

  • -   să predea imobilele în condițiile în care acestea au fost preluate, la data expirării duratei

de folosință gratuită.

  • -   să îngrijească, să conserve imobilele date în folosință gratuită și să suporte toate

cheltuielile de folosință ale acestora ( cheltuieli de întreținere, energie electrică și termică, telefon, reparații precum și orice alte cheltuieli rezultate din folosirea imobilelor).

în conformitate cu art.5 din H.C.L. nr..../2011, schimbarea destinației imobilelor de către Inspectoratul de Poliție al Județului Sibiu are drept consecință revocarea prezentului protocol și preluarea lui fără nici o înștiințare prealabilă .

în cazul în care Consiliul Local Sibiu va hotărâ schimbarea destinației imobilelor, Inspectoratul dc Poliție al Județului Sibiu are obligația să îl elibereze, în termen dc 30 de zile de la primirea notificării din partea Primăriei Municipiului Sibiu.


Am predat,

PRIMAR,

DIRECTOR ECONOMIC,

P.ȘEF SERV.JURIDIC,

ȘEF SERV.PATRIMONIU,


Am primit,

Inspectoratul de Poliție al Jud. Sibiu

ȘEF INSP. DE POLIȚIE AL JUD.SIBIU


Președinte Nartea Monigă


Contrasemnează Secrj>r

Nistor


'orin