Hotărârea nr. 43/2011

HOTĂRÂREA NR.43 privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul 2011, pentru repartizarea orelor de muncă prestatelunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

.JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.43

privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2011, pentru repartizarea orelor de muncă prestatelunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.01.2011,

Analizând raportul nr. 3890/2011 prin care Serviciul Public de Asistență Socială propune aprobarea Planului dc acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2011, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară dc ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând raportul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive , de agrement și tineret,

în conformitate cu prevederile art. 6 alin.7 - 9 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a pct.2 și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă planul de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2011, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2, Primarul Municipiului Sibiu, directorul Serviciului Public de Asistență Socială și directorul Cantinei Municipiului Sibiu vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data dc 27.01.2011

Președinte Hans Klein


Contrasemnează

Secreț^r Dorin {Nistor

Județul Sibiu                                                                                                                                ; _

Consiliul Local al Municipiului Sibiu                                                                    Anexa nr. A la HC1- nr. My /2011

PLAN DE ACȚIUNI SAU DE LUCRĂRI DE INTERES LOCAL

PENTRU REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCĂ PRESTATE LUNAR DE CĂTRE PERSOANELE MAJORE APTE DE MUNCĂ DIN FAMILIA BENEFICIARĂ DE AJUTOR SOCIAL,

ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 416 ! 2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT, CU MODIFICĂRILE Șl COMPLETĂRILE ULTERIOARE, PENTRU ANUL 2011 LA NIVELUL MUNICIPIULUI SIBIU

Acțiunea / Obiectiv

■" ■ ■ ■ ■ •

Responsabil/ ; .. . ..

Instituții

partenere

Termene

Rezultate așteptate

JLJȚ ■ T v'-ȚL. j’P... Ț

Obiectiv strategic 1.: Incluziunea socială și asigurarea participării active a beneficiarilor de ajutor social prin prestare ore la solicitarea primarului mun. Sibiu, în cadrul unor acțiuni sau lucrări de interes local

Obiectiv operațional 11.: Asigurarea și îmbunătățirea permanentă a activității desfășurate de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social în cadrul Cantinei Municipiului Sibiu

i Acțiunea 1.1.1.:

' - efectuat curățenie, măturare zăpadă și reparații curente

Responsabil:

Direcția Tehnică

Partener: Cantina

Municipiului Sibiu

ianuarie - februarie

martie - aprilie

mai - august

Dobândire de noi abilități și cunoștințe de către beneficiarii de ajutor social conform Legii nr.416/2001;

Susținerea funcționalității persoanei/familiei, menținerea în mediul propriu de viață:

Prevenirea săvârșirii actelor infracționale prin creșterea gradului de utilitate urmare a implicării beneficiarilor în acțiuni în folosul comunității și totodată a propriei persoane/familii;

Completarea necesarului de resurse umane implicate în activitățile Cantinei Mun. Sibiu

1

i

1

i Acțiunea 1.1.2.:

- pregătit grădină pentru însămânțările de primăvară

t Acțiunea 1.1.3.: •

, - săpat/plivit/udat și stropit zarzavaturile din grădina

. aparținând Cantinei Mun. Sibiu

i Acțiunea 1.1.4.:

1 - recoltat zarzavat și curățat terenul pentru aratul de toamnă

septembrie -octombrie

Acțiunea 1.1.5.:

- efectuat reparații/curățat uneltele agricole și sortat produsele pentru însilozările de toamnă și curățenie

noiembrie -decembrie

I

I

Acțiunea 1.1.6.:

- asigurare instructaj privind normele de tehnică a securității muncii pentru toate persoanele care prestează acțiuni ori lucrări de interes local

_

Responsabil:

Direcția Tehnică Partener:

Serviciul pentru situații de urgenta

Compartimentul securitate si sanatate in munca si mobilizare

Lunar

- — ' -------------------■----

Obiectiv operațional 1.2 Asigurarea și îmbunătățirea permanentă a activității desfășurate de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social în cadrul în cadrul unor acțiuni sau lucrări de interes aflate în atribțiile Primăriei Municipiului Sibiu

Acțiunea 1.2.1.:

- spălat bănci, spălat coșuri gunoi, curațat stâlpii de afișe

Responsabil:

Direcția Tehnică

martie-octombrie

Contribuirea beneficiarilor de ajutor social conform Legii nr.416/2001 la menținerea curățeniei orașului;

Prevenirea marginalizăni sociale a acestei categorii de beneficiari prin participarea activă la acțiuni în folosul comunității;

Acțiunea 1.2.2.:

- efectuat curățenie/întreținere parcuri și baze sportive aparținând Primăriei Mun. Sibiu

martie-octombrie

G:\Worddoc\Miha RAPLAN ACTIUNI\plan acțiuni conf HCL2011 .doc

Acțiunea 1.2.3.:

- curățat albiile majore ale pârâurilor din mun. Sibiu

martie-octombrie

Acțiunea 1.2.4.:

- manipulat/distribuit ajutoare alimentare în cadrul Programului PEAD, efectuat curățenie la locul distribuției

Responsabil:

Direcția Tehnică

Partener:

Serviciul Public Asistenta Sociala

ianuarie- martie

octombrie -decembrie

Acțiunea 1.2.5.:

- asigurare instructaj privind normele de tehnică a securității muncii pentru toate persoanele care prestează acțiuni ori lucrări de interes local

Responsabil:

Direcția Tehnică Partener:

Serviciul pentru situații de urgenta

Compartimentul securitate si sanatate in munca si mobilizare

lunar


( Utilizarea eficientă a resurselor umane

; aflate la dispoziția Primăriei mun. Sibiu

. cu cheltuieli reduse de la bugetul local.

Susținerea funcționalității persoanei/familiei și menținerea în mediul propriu de viață;

Prevenirea săvârșirii actelor

' infracționale prin creșterea gradului de

' utilitate urmare a implicării beneficiarilor i în acțiuni în folosul comunității și totodată a propriei persoane/familii


Președinte

Klein Hans


Contraseip-nează Secretar

Niștw Dorin