Hotărârea nr. 428/2011

HOTĂRÂREA NR. 428 privind dezlipirea imobilului –teren cu destinaţia de fânaţ– situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Lacul lui Binder , proprietatea privată a Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 428

privind dezlipirea imobilului -teren cu destinația de fânaț- situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Lacul lui Binder, proprietatea privată a Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 08.12.2011,

Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr.74643/2011, prin care se propune dezlipirea imobilului -teren cu destinația de fânaț - situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Lacul lui Binder , proprietatea privată a Municipiului Sibiu,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 5 alin.(l) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 36, alin.2 lit “c“,și ale art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă dezlipirea din imobilul înscris în C.F. 39066 Sibiu, nr. top 5116/4/1 în suprafață de 46587 mp, a unei suprafețe de 957 mp, conform documentației cadastrale de primă înregistrare, înregistrată cu nr. 62445/27.10.2011 și recepționată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu în data de 17.11.2011, după cum urmează:

- nr. top 5116/4/1/1 - fânaț în suprafață de 45630 mp;

nr. top 5116/4/1/2 - nr. cadastral 113873 - fânaț în suprafață de 957 mp, cu stare de proprietate neschimbată

Art.2. Se^aprobă schimbarea categoriei de folosință a imobilului identificat cu nr. cadastral 113873 din fânatîn teren de construcții' conform destinației actuale.

Art.3. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 08.12.2011


Contrasemnează

Secretar Nistor/Dorin