Hotărârea nr. 427/2011

HOTĂRÂREA NR. 427 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului- teren cu destinaţia : Cimitirul Eroilor – situat în Sibiu, zona Pădurea Dumbrava

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR. 427

privind reglementarea situației juridice a imobilului- teren cu destinația : Cimitirul Eroilor -situat în Sibiu, zona Pădurea Dumbrava

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 08.12.2011,

Analizând raportul nr.74640/2011 prin care Serviciul Patrimoniu propune reglementarea situației juridice a imobilului- teren cu destinația : Cimitirul Eroilor - situat în Sibiu, zona Pădurea Dumbrava,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 135(5) din Constituția României, ale Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

în temeiul art. 36 alin.(2), lit. “c”; ale art. 120 alin.(l) și alin. (2),ale art.45 alin.(3) din Legea 215/2001,republicată cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă dezlipirea imobilului - teren - situat în intravilanul Municipiului Sibiu,zona Pădurea Dumbrava, identificat în CF 1309 Sibiu, nr cad 11815/1/2/1/1/1/1/1/1/1, nr.top 5553/2/2/1/2/1/1/1/1/1/1/1 în suprafață de 2.701.669 mp, conform documentației de dezlipire înregistrată cu nr. 61761/2011 și recepționată în data de 07.11.2011 de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu , astfel:

  • - nr. top 5553/2/2/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1, cad. 11815/1/2/1/1/1/1/1/1/1/1- teren în suprafață de 2.676.319 mp,

  • - nr. top 5553/2/2/1/2/1/1/1/1/1/1/1/2, cad. 11815/1/2/1/1/1/1/1/1/1/2 - teren cu destinația: Cimitirul Eroilor - în suprafață de 25.350 mp.

Art. 2. Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Sibiu a imobilului - teren cu destinația: Cimitirul Eroilor , identificat cu nr. top 5553/2/2/1/2/1/1/1/1/1/1/1/2, cad. 11815/1/2/1/1/1/1/1/1/1/2 în suprafață de 25.350 mp.

Art.3. Direcția Administrație Publică Locală prin Serviciul Administrație Publică Locală va îndeplini procedura reglementată de Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, pentru modificarea și completarea anexei nr.2 din H.G.978/2002 privind atestarea domeniului public al județului Sibiu precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Sibiu, în sensul modificării poziției nr.262, care va avea următoarele elemente de identificare:

“Cimitirul Eroilor - nr. top 5553/2/2/1/2/1/1/1/1/1/1/1/2, cad. 11815/1/2/1/1/1/1/1/1/1/2 - teren cu destinația: Cimitirul Eroilor - în suprafață de 25.350 mp.”

Art.4. Se aprobă modificarea punctului “ A, poziția nr. 28 “ din art. 2 din contractul de administrare nr. 32/2009 încheiat între Municipiul Sibiu și Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, modificat prin actele adiționale nr.69/2011 și nr. 79/2011, cu datele actuale ale bunului, după cum urmează:

“28. TEREN CIMITIRUL EROILOR ÎN SUPRAFAȚĂ DE 25.350 MP - identificat cu nr. top 5553/2/2/1/2/1/1/1/1/1/1/1/2, cad. 11815/1/2/1/1/1/1/1/1/1/2 - nr. inv. SAP 8001439

Art.5. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri

Adoptată în Sibiu la data de 08.12.2011

Președinte Nartea Monic;


Contras*

Sec Nistoi

nnează

»tar

)orin