Hotărârea nr. 426/2011

HOTĂRÂREA NR.426 privind reglementarea situaţiei juridice a imobilelor – terenuri cu destinaţie vie , proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situate în Sibiu , cartier Guşteriţa , str. Viilor

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.426

privind reglementarea situației juridice a imobilelor-terenuri cu destinație vie , proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situate în Sibiu , cartier Gușterița , str. Viilor

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 08.12.2011,

Analizând raportul nr.74642/2011, prin care Serviciul Patrimoniu propune reglementarea situației juridice a imobilelor - terenuri cu destinație vie , proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situate în Sibiu , cartier Gușterița, str. Viilor,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile art. 4 și art. 5 alin.(2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “c“, ale art. 121 alin.(l) și (2), precum și ale art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se aprobă alipirea imobilului - teren cu destinație: vie - identificat cu nr. top 2147/2 în suprafață de 1843 mp cu imobilul - teren cu destinație: vie - identificat cu nr. top 2148 în suprafață de 666 mp, reținându-se nr. top vechi 2147/2 - imobil - teren cu destinație: vie în suprafață de 2509 mp, identificat în continuare cu nr cad. nou 113721, celălalt nr. top sistându-se, cu stare de proprietate neschimbată.

Art.2. Se aprobă schimbarea categoriei de folosință a imobilului identificat cu nr cadastral 113721, din vie în teren de construcții,'conform destinației actuale.

Art.3. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 08.12.2011


Contrasemnează Secretar NistoijDorin