Hotărârea nr. 425/2011

HOTĂRÂREA NR.425 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul ,, Reabilitare imobil PIAŢA MICĂ 22 CORP A, B, D, FAZĂ S.F. - DALI.”

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.425

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul

„ Reabilitare imobil PIAȚA MICĂ 22 CORP A, B, D, FAZĂ S.F. - DALL”

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 08.12.2011

Analizând raportul nr. 74984/2011 prin care Direcția Tehnică propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul „ Reabilitare imobil PIAȚA MICĂ 22 CORP A, B, D, FAZĂ S.F. - DALL”

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale,

în temeiul cu art. 36 alin. (2) lit. „b”, și alin. (4) lit, „d” și art. 45 alin. 1 din Legea nr 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, republicată.

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă indicatorii tehnico-economici Ia obiectivul „ Reabilitare imobil PIAȚA MICĂ 22 CORP A, B, D, FAZĂ S.F. - DALL”, după cum urmează :

  • I. Indicatori economici (fără TVA) :

TOTAL 13.944,070 mii lei,

din care

C+M 12.012,920 mii lei.

  • II. Indicatori tehnici:

Etapa I (lucrări provizorii) dar urgente:

-sprijiniri provizorii, în vederea susținerii elementelor sau a subansamblurilor structurii portante;

-verificarea și completarea (repararea), unde este cazul, a sprijinirilor provizorii existente;

-eliminarea apelor pluviale prin aplicarea unor straturi de protecție provizorii (folii PVC) deasupra șarpantelor și prin curățarea și reabilitarea sistemului de canalizare pluvială de pe amplasament;

Etapa a Il-a;

-realizarea peretelui de piloți și consolidarea primului zid de sprijin pentru oprirea alunecărilor de teren;

-consolidarea și stabilizarea fundațiilor corpului D, prin injectare cu ciment-bentonită sau alt material de injecție;

-realizarea de drenuri pentru eliminarea apelor subterane;

-repararea fisurilor și crăpăturilor din zidării, în special la corpul D;

-legarea structurii corpului D prin realizarea de centuri sau tiranți la nivelul planșeelor;

-realizarea grinzilor de susținere a pereților neportanți ce sprijină pe planșee;

Etapa a III-a:

-consolidarea celorlalte corpuri de clădire;

-reconstruirea părții prăbușite din corpul A;

în funcție de resursele materiale și financiare se pot apoi deschide fronturi dc lucru ș celelalte corpuri, în paralel cu cele din corpul D.

i în


Perioada de realizare a investiției este de 36 luni.

Adoptată în Sibiu la data de 08.12.2011

Președinte


Contrași

Seci

NistoJ

mnează îtar Dorin