Hotărârea nr. 424/2011

HOTĂRÂREA NR.424 privind modificarea statului de funcţii la Serviciul Public Complex Baia Neptun Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.424

privind modificarea statului de funcții Ia Serviciul Public Complex Baia Neptun Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 08.12.2011,

Analizând raportul nr. 74449/2011 prin care Serviciul Public Complex Baia Neptun propune modificarea statului de funcții propriu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile art. 26 alin.2, 3 și 5 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și ale art. 41 alin.3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. începând cu data de 01.01.2012 se aprobă transformarea unui post în cadrul Serviciului Public Complex Baia Neptun , ca urmare a rezultatului obținut de ocupantul acestuia la examenul de promovare, astfel:

- la Compartimentul Centrală Termică și întreținere, postul de muncitor calificat treapta II ocupat de domnul Lupean Adrian, se transformă în post de muncitor calificat tr.I.

Art2. Se aprobă statul de funcții la Serviciul Public Complex Baia Neptun, cu modificarea menționată la art.l, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Directorul Serviciului Public Compex Baia Neptun va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 08.12.2011


Contrasemnează Secretar Nistor/Dorin

Județul Sibiu                          Anexa nr.         IaHCLnr. /2011

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

STAT DE FUNCȚII

Denumirea funcției

Grad/ treaptă

Nivel studii

Nr. posturi aprobate

Director

II

S

1

Director adjunct

II

s

1

TOTAL

X

X

2

Compatiment juridic

1

- Consilier juridic

IA

S

1

Compartiment contabilitate, financiar, gestiune și resurse umane

4

- Referent

IA

M

1

- Casier

M

2

- Magaziner

M

1

Compartiment bazin

4

- Referent

I

M

2

- Muncitor necalifîcat

I

2

Compartiment băi la cadă

2

- Muncitor necalificat

I

2

Compartiment saună și masaj

4

- Muncitor calificat

III

2

- Muncitor calificat

IV

2

Compartiment sala de întreținere condiție fizică

2

- Referent

IA

M

2

Compartiment servicii auxiliare

4

- Muncitor calificat

I

3

- Muncitor calificat

III

1

Compartiment centrală termică și întreținere

8

- Muncitor calificat

I

4

- Muncitor calificat

II

2

- Muncitor calificat

III

1

- Șofer

I

1

Compartiment spălătorie

4

- Muncitor calificat

III

3

- Muncitor calificat

IV

1

TOTAL

X

X

33

TOTAL GENERAL

X

X

35

Președinte Nartea Monica/ iH?

Contrasemnează

Secretar Ni stor bor in