Hotărârea nr. 423/2011

HOTĂRÂREA NR.423 privind modificarea statului de funcţii şi organigramei la Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.423

privind modificarea statului de funcții și organigramei Ia Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 08.12.2011,

Analizând raportul nr. 72195/2011 prin care Serviciul public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu propune modificarea statului de funcții și a organigramei proprii,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile art. 26 alin.2, 3 și 5 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și ale art. 41 alin.3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.b și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. (1) începând cu data de 01.12.2011 se aprobă transformarea postului de casier ocupat de d-na Vasile Diana Minodora, din cadrul Compartimentului Contabilitate al Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, în post de inspector de specialitate grad II, ca urmare a rezultatului obținut la examenul de promovare de către ocupanta acestuia.

(2) Se aprobă trecerea postului de inspector de specialitate gr.II, menționat la alin. 1, din cadrul Compartimentului Contabilitate în cadrul Compartimentului Relații cu Publicul.

Art.2. Se aprobă statul de funcții și organigrama pentru Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, conform anexelor nr.l și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Directorul Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 08.12.2011

neazăContrași

SecHtar Nistor/Dorin

Județul Județul Sibiu

Anexa nr.l


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

STAT DE FUNCȚII

Pentru Serviciul Public Administrare Cimitir Sibiu

Contrasemnează

Secr

Nistor


:ar 'orin


Nr.

Crt.

FUNCȚIA

NIVELSTUDII

NR. POSTURI

1

Director Grad n

S

1

2

Director adjunct Grad II

s

1

COMPARTIMENT

CONTABILITATE

3

Inspector de specialitate gr.I

s

1

4

Consilier juridic gr. II

s

1

5

Inspector de specialitate deb.

s

1

6

Referent tr. I

M

1

7

Casier

M

1

SERVICIU ADMINISTRARE

8

Șef serviciu Grad II

s

1

9

Șofer tr. I

G

2

10

Muncitor calificat tr. I.

G

1

11

Muncitor necalificat tr. I

G

19

COMPARTIMENT

RELAȚII CU PUBLICUL

12

Inspector de specialitate gr. IA

S

1

13

Inspector de specialitate gr. I

s

1

14

Inspector de specialitate gr. II

s

1

15

Referent tr. II

M

1

16

Muncitor necalificat tr.I

G

2

BIROU PAZĂ

17

Șef birou gr.I

S

1

18

Referent tr. I

M

6

19

Referent tr. II

M

1

20

Paznic

G

2

TOTAL

46

Președinte Nartea Moni/a

fi

Județul Sibiu                          Anexa nr. la HCL nr. 4°^ 3 /2011

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

ORGANIGRAMA

Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal SibiuContrasemnează

Secretar

Nistor worin