Hotărârea nr. 419/2011

HOTARAREA NR.419 privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea în anul 2012 de la bugetul local a asociaţiilor şi fundaţiilor în baza Legii nr. 34/1998, constituirea comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea acordării subvenţiilor de la bugetul local, aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei, aprobarea grilei de evaluare precum şi a punctajului maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile de evaluare

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTARAREA NR.419

privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenționarea în anul 2012 de la bugetul local a asociațiilor și fundațiilor în baza Legii nr. 34/1998, constituirea comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvențiilor de la bugetul local, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei, aprobarea grilei de evaluare precum și a punctajului maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile de evaluare

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data 08.12.2011, Analizând raportul nr. 72653/18.11.2011 prin care Serviciul Public de Asistență Socială propune aprobarea liniilor prioritare pentru subvenționarea în anul 2012 de la bugetul local a asociațiilor și fundațiilor în baza Legii nr. 34/1998, constituirea comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvențiilor de la bugetul local, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei, aprobarea grilei de evaluare precum și a punctajului maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile de evaluare,

Văzând raportul Comisiei pentru învățământ, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement și tineret,

In conformitate cu prevederilea art. 1 alin.l și 3 din Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială, ale art. 1 alin.3, art. 2-9 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială, aprobate prin H.G. nr. 1153/2001, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a pct.2, ale art. 45 alin.l din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă ca linii de subvenționare prioritare în domeniul asistenței sociale pentru anul 2012 de la bugetul local, în baza Legii nr. 34/1998, asociațiile și fundațiile care înființează și administrează unități de asistență socială pentru următoarele categorii de beneficiari:

 • -   copii cu risc de separare de părinți;

 • -  persoane victime ale violenței domestice

Art.2. Se constituie la nivelul consiliului local comisia de evaluare și selecționare, denumită în continuare comisie, în următoarea componență :

 • - d-na Fritzmann Mariana Susana - președinte

 • - d-nul Sârbu loan                 - membru

 • - d-na Sava Livia                 - membru

 • - d-na Grecu Bianke Marion - membru

 • - d-nul Lerner Helmut             - membru

 • - d-na Codău Codruța Eugenia - secretar


Art.3. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă grila de evaluare și punctajul maxim care poate fi acordat pentru fiecare din criteriile de evaluare, prevăzute în grila de evaluare, asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială, în vederea acordării unor subvenții de la bugetul local, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Directorul Serviciului Public de Asistență Socială va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 08.12.2011

Președinte


Contrasei

nează


Secriiar

Nistor ^orin

Județul Sibiu                          Anexa nr. 4 la HCL nr. 7/ff /2011

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

REGULAMENT de organizare și funcționare al Comisiei de evaluare și selecționare

Obiectivul Comisiei de evaluare și selecționare

ART.1. Comisia de evaluare și selecționare, denumită în continuare comisie, are ca obiectiv evaluarea și selecționarea asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării subvențiilor în temeiul Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială și al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1153/2001, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare Norme metodologice.

Perioada în care comisia evaluează și selecționează asociațiile și fundațiile

ART.2 (1) Perioada în care comisia evaluează și selecționează asociațiile și fundațiile începe luni, 12.12.2011.

 • (2) Perioada în care comisia evaluează și selecționează asociațiile și fundațiile încetează la data de 30.12.2011, dată după care comisia predă Serviciului Public de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, denumit în continuare SPAS, documentele care au stat la baza evaluării și selecționării.

 • (3) Activitatea secretarului comisiei începe la data de 12.12.2011, data predării de către SPAS a documentațiilor pentru solicitarea subvenției pentru anul 2012.

Atribuțiile comisiei

ART.3 Comisia are următoarele atribuții:

 • a) analizează conținutul documentației depuse de asociații sau fundații și respectarea de către acestea a condițiilor legale pentru acordarea subvențiilor;

 • b) solicită SPAS Sibiu raportul privind oportunitatea acordării subvenției, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data începerii activității prevăzute la art. 2 alin. (1);

 • c) solicită, dacă este cazul, ca raportul prevăzut la lit. b) să fie însoțit de documente justificative pentru susținerea recomandărilor;

 • d) evaluează și selecționează asociațiile și fundațiile pe baza criteriilor stabilite la art. 6 din Normele metodologice și prevăzute în grila de evaluare;

 • e) transmite SPAS-ului lista asociațiilor și fundațiilor selecționate precum și nivelul subvențiilor propuse a fi acordate, în vederea supunerii lor spre aprobarea Consiliului Local

 • f) comunică asociațiilor și fundațiilor neselecționate motivele care au stat la baza luării acestei decizii.

Sarcinile și responsabilitățile comisiei

ARTA Sarcinile și responsabilitățile președintelui comisiei sunt următoarele:

 • a) reprezintă comisia în relațiile cu Consilului Local al Municipiului Sibiu, conducerea Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu și asociațiile și fundațiile solicitante de subvenții;

 • b) coordonează activitatea membrilor și a secretarului comisiei;

 • c) mediază situațiile în care există divergențe între membrii comisiei;

 • d) participă cu drept de vot la ședințele de lucru ale comisiei;

 • e) avizează lista asociațiilor și fundațiilor și a unităților de asistență socială ale acestora evaluate cu un punctaj final de cel puțin 60 de puncte;

 • f) păstrează confidențialitatea datelor cuprinse în documentele verificate în cadrul comisiei.

ART. 5 Sarcinile și responsabilitățile membrilor comisiei sunt următoarele:

 • a) verifică respectarea termenului de depunere a documentației;

 • b) verifică documentația de solicitare a subvenției;

 • c) verifică îndeplinirea de către asociație/fundație a condițiilor de eligibilitate;

 • d) evaluează îndeplinirea condițiilor legale pentru acordarea serviciilor de asistență socială;

 • e) analizează raportul privind oportunitatea acordării subvenției;

 • f) evaluează asociațiile și fundațiile în conformitate cu criteriile prevăzute la art. 6 din Normele metodologice;

 • g) stabilește numărul mediu lunar de persoane asistate pentru care se propune acordarea subvenției;

 • h) stabilește suma reprezentând subvenția care se propune a fi acordată unității de asistență socială;

 • i) păstrează confidențialitatea datelor cuprinse în documentele verificate în cadrul comisiei.

ART. 6 Sarcinile și responsabilitățile secretarului comisiei sunt următoarele:

 • a) preia de la registratura SPAS toate solicitările pentru acordarea de subvenții pentru anul 2012, le înregistrează în registrul special al comisiei și le păstrează nedesfăcute până la data la care comisia își începe activitatea;

 • b) organizează ședințele comisiei la solicitarea președintelui;

 • c) întocmește și transmite SPAS-ului adresele prin care se solicită întocmirea raportului privind oportunitatea acordării subvenției;

 • d) întocmește și transmite asociațiilor și fundațiilor comunicările privind rezultatul selecției;

 • e) întocmește și transmite SPAS-ului comunicările privind asociațiile și fundațiile selecționate, însoțite de două exemplare ale cererii de solicitare a subvenției, în vederea încheierii convenției;

 • f)  întocmește și răspunde de evidența documentelor emise și primite de comisie;

 • g) întocmește orice alt document solicitat de președintele comisiei în legătură cu activitatea acesteia;

 • h) păstrează confidențialitatea datelor cuprinse în documentele verificate în cadrul comisiei.

Procedura de lucru a comisiei în vederea evaluării și selecționării

ART. 7 Evaluarea asociațiilor și fundațiilor se realizează pe baza criteriilor prevăzute în Normele metodologice și a grilei de evaluare de către membrii comisiei.

ART. 8 în cadrul comisiei au drept de vot numai membrii și președintele acesteia. Deciziile comisiei se iau cu majoritate simplă în ședințele de lucru.

ART. 9 Pe parcursul evaluării, comisia întocmește lista asociațiilor și fundațiilor și a unităților de asistență socială ale acestora eliminate în diferite etape de evaluare.

ART. 10 (1) La încheierea procesului de evaluare, comisia întocmește lista asociațiilor și fundațiilor și a unităților de asistență socială ale acestora evaluate cu un punctaj final de cel puțin 60 de puncte.

(2) Lista cuprinde atat nr. de persoane asistate precum si suma reprezentând subvenția a fi aprobata asociațiilor si fundațiilor.

DISPOZIȚII FINALE

ART. 11 Documentele emise si primite de comisie se evidentează intr-un registru special.

Art.12 Documentele care au stat la baza evaluării si selecționării asociațiilor si fundațiilor precum si registrul special prevăzut la art.11 se predau pe bază de proces verbal Serviciului Public de Asistenta Sociala Sibiu


Contraseînnează

Secretar NistoijDorin

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr. la HCL nr. /2011


GRILA DE EVALUARE

Denumirea asociației/fundației solicitante _______________________________________________________

Etapa 1.

Verificarea respectării termenului de depunere a documentației

Nr./data înregistrare Primăria Municipiului Sibiu:

Rezultatul etapei1:

Documentația a fost depusă în termenul legal, procesul de evaluare continuă

Documentația nu a jost depusă în termenul legal, procesul de t

valuare este sistat

Data

Membrii comisiei (nume, prenume)

Semnătura

Etapa 2 - VERIFICAREA ADMINISTRATIVĂ

Tipul documentului

Rezultatul verificării2

Observații3

DA

NU

a

Cererea de solicitare a subvenției (denumită cerere de solicitare'), conform modelului prevăzut în anexa nr.l la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții ascociațiilor Și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează Și administrează unități de asistență socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1153/2001, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare Norme metodologice

b

Raportul privind activitatea asociației/fundației în domeriiulasistenței sociale în ultimele 12 luni calendaristice

c

Dovada dreptului de a acorda servicii sociale, respectiv certificatul de acreditare;

d

Dovada dobândirii personalității juridice

e

Ultimul bilanț contabil, înregistrat la Direcția Generală a Finanțelor Publice Sibiu

f

Balanța contabilă de verificare la data de 30 septembrie a anului curent;

fi

Dovada privind bonitatea asociației/fundației emisă de banca unde are deschis contul

h

Dovada privind situația juridică a sediului unității de asistenta socială4

i

Autorizația sanitară de funcționare a unității de asistență socială pe anul curent, potrivit legislației în vigoare5

Rezultatul etapei:

Procesul de evaluare continuă pentru următoarele unități de asistență socială:

Documentația este incompletă, procesul de evaluare este sistat pentru următoarele unități de asistență socială:

Membrii comisiei (nume, prenume)

Semnătura

Data

Etapa 3 - VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII

Verificarea îndeplinirii de către asociație/fundație a condițiilor de eligibilitate

Condiția

Documentul analizat

Rezultatul verificării6

Observații7 8

DA

NU

1 .Este persoană juridică română de drept privat fără scop patrimonial, constituită și acreditată sau licențiată să acorde servicii sociale, potrivit legii

Certificatul de acreditare

2.Are activitate de asistență socială care se adresează unor beneficiari din județul Sibiu

Cap. II, pct. 4     din cererea de

solicitare

Pct. 5 din Fișa tehnică privind unitatea de asistență socială, prevăzută în anexa A la cererea de solicitare

3.Acordă de cel puțin 12 luni servicii de asistență socială

Raportul de activitate pe ultimele 12 luni, certificatul de acreditare și ultimul bilanț contabil

.......   ■■ ■     .....—■             ■ .          ---------------------------c-----------------

Rezultatul etapei :

Asociația/fundația îndeplinește condițiile de eligibilitate, procesul de evaluare continuă

Asociația/fundația nu îndeplinește condițiile de eligibilitate, procesul de evaluare este sistat

Membrii comisiei (nume, prenume)

Semnătura

Data

Etapa 4 - VERIFICAREA TEHNICĂ

Evaluarea îndeplinirii condițiilor legale pentru acordarea serviciilor de asistență socială

Prezenta etapă a grilei de evaluare se întocmește pentru fiecare unitate de asistență socială a asociației/fundației evaluate

Unitatea de asistență socială____________ Sediul________________________________

Numărul de beneficiari pentru care se solicită subvenția

Condiția

Documentul analizat

Rezultatul verificării9

Observații10

DA

NU

1. Se încadrează în liniile de subvenționare prioritare;

Fișa tehnică

2. Pentru acordarea serviciilor de asistență socială sunt utilizate și alte resurse;

Fișa tehnică și Bugetul unității de asistență socială

Rezultatul etapei":

Serviciile de asistență socială sunt acordate cu îndeplinirea condițiilor

legale; se solicită Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu raportul privind oportunitatea acordării subvenției

Serviciile de asistență socială nu sunt acordate cu îndeplinirea condițiilor legale, nu se solicită raportul privind oportunitatea acordării subvenției

10 este obligatoriu a se completa pentru rezultatul NU " se bifează


Membrii comisiei (nume, prenume)

Semnătura

Data

Etapa 5 - EVALUAREA DE TEREN

Rezultatul raportului de oportunitate10

Prezenta etapă a grilei de evaluare se întocmește pentru fiecare unitate de asistență socială a asociației/fundației evaluate Raportul de oportunitate este favorabil acordării subvenției, procesul de evaluare continuă

Raportul de oportunitate nu este favorabil acordării subvenției, procesul de evaluare este sistat                          |    |

Membrii comisiei (nume, prenume)

Semnătura

Data

Etapa 6 - EVALUAREA CRITERIILOR PREVĂZUTE ÎN NORMELOR METODOLOGICE

Punctaj maxim

Punctaj acordat

6.1. Justificarea unității de asistență socială în raport cu necesitățile și prioritățile de asistență socială ale comunității

10

6.2.* Ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistență socială acordate în raport cu cheltuielile cu celelalte activități desfășurate de asociație/fundație

20

6.3. Resurse materiale și umane adecvate acordării serviciilor de asistență socială

30

6.4.** Valoarea raportului dintre cheltuielile lunare de întreținere în unitatea de asistență socială Și subvenția lunară solicitată pentru acea unitate de asistență socială

20

6.5. Experiența asociației/fundației în domeniul serviciilor de asistență socială

Indicatori

Punctaj maxim

Punctaj acordat

1. Experiența unității de asistență socială, respectiv durata de funcționare a acesteia de la înființare până în prezent, potrivit pct. 6.1 .din fișa tehnică a unității de asistență socială; Se acordă următorul punctaj:

15

pentru unitatea de asistență socială care funcționează de peste 10 ani, inclusiv, se acordă 15 puncte

pentru unitatea de asistență socială care funcționează de o perioada situată între 5

Si 9 ani, inclusiv, se acordă 12 puncte

pentru unitatea de asistență socială care funcționează de o perioada situată între 1

Și 4 ani, inclusiv, se acordă 7 puncte

pentru unitatea de asistență socială care funcționează de o perioada situată sub un an, se acordă 3 puncte

2. Complexitatea proiectelor derulate de asociație/fundație în ultimele 12 luni;

5

TOTAL

20

SEMNĂTURA

MEDIA ARITMETICĂ A PUNCTAJULUI PE CRITERIU

REZULTATUL APLICĂRII CRITERIILOR DE EVALUARE

Nr. crt.

Criteriul

Punctaj acordat

6.1.

Justificarea unității de asistență socială în raport cu necesitățile Și prioritățile de asistență socială ale comunității;

6.2.

Ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistență socială în raport cu cheltuielile cu celelalte activități desfășurate;

6.3.

Resurse materiale Și umane adecvate acordării serviciilor de asistență socială;

6.4.

Valoarea raportului dintre cheltuielile lunare de întreținere în unitatea de asistență socială și subvenția lunară solicitată pentru acea unitate de asistentă socială

6.5.

Experiența asociației/fundației în domeniul serviciilor de asistentă socială;

PUNCTAJ FINAL

Etapa 7

Stabilirea numărului mediu lunar de persoane asistate în unitatea de asistență socială pentru care se propune acordarea subvenției

Număr

1. Număr persoane pentru care asociația/fundația solicită subvenția

2. Număr persoane prevăzut în Autorizația sanitară'3

3. Număr persoane propuse în Raportul de oportunitate

PROPUNEREA COMISIEI

Justificarea propunerii comisiei:__________________________________

Etapa 8

Stabilirea sumei reprezentând subvenția care se propune a fi acordată unității de asistență socială

Suma

1. Subvenția solicitată de asociație/fundație (lei/an)

2. Subvenția propusă în Raportul de oportunitate (lei/an)

PROPUNEREA COMISIEI

(lei/persoană/lună)

(lei/an)

Justificarea propunerii comisiei:____________________________________________________________________________________

Membrii comisiei (nume, prenume)

Semnătura

Data

Notă: 6.2*Pentru ponderea cheltuielilor cu serviciile de asistență socială în raport cu cheltuielile cu celelalte activități desfășurate, maximum 20 de puncte, după cum urmează:

 • - pentru intervalul de valori cuprinse între 0%-50% se acordă 0 puncte;

 • - pentru intervalul de valori cuprinse între 50%-75% se acordă 15 puncte;

 • - pentru intervalul de valori cuprinse între 75%-100% se acordă 20 de puncte;

 • - pentru intervalul de valori peste 100% se acorda 0 puncte;

6.4**Pentru nivelul raportului dintre cheltuielile lunare de. întreținere în unitatea de asistență socială și subvenția lunară solicitată pentru acea unitate de asistență socială - maximum 20 de puncte, după cum urmează:

 • - pentru intervalul de valori 1 -4 se acorda 5 puncte;

 • - pentru intervalul de valori 4,1-7 se acorda 15 puncte;

 • - pentru intervalul de valori peste 7 se acorda 20 de puncte.

  Președinte

  Nartea Monica  Contras»

  Seci

  Nistor


  Bnează ar orin


1

' se bifează

2

se bifează

3

este obligatoriu a se completa pentru rezultatul NU

4

se elimină unitatea de asistență socială pentru care nu este prezentat documentul

5

se elimină unitatea de asistență socială pentru care nu este prezentat documentul

6

se bifează

7

este obligatoriu a se completa pentru rezultatul NU

8

se bifează

9

se bifează

10

se bifează