Hotărârea nr. 418/2011

HOTARAREA NR.418 privind înscrierea Municipiului Sibiu în „Asociaţia Europeană a Oraşelor şi Regiunilor Istorice” EAHTR

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTARAREA NR.418 privind înscrierea Municipiului Sibiu în „Asociația Europeană a Orașelor și Regiunilor Istorice” EAHTR

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data 08.12.2011,

Analizând raportul nr.72245/2011, prin care Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism propune aprobarea înscrierii Municipiului Sibiu în „Asociația Europeană a Orașelor și Regiunilor Istorice”,

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

In conformitate cu prevederile art. 11, alin.4 din Legea nr. 215/2001,

In temeiul prevederilor art.36, alin.2 lit.d și e, alin.6 lit.a pct.10, alin.7 lit.c și art.45 alin.2 lit.f din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1.- Se aprobă înscrierea Municipiului Sibiu ca membru cu drepturi depline în „Asociația Europeană a Orașelor și Regiunilor Istorice” EAHTR, cu plata unei cotizații anuale în cuantum de 250 euro/an, conform anexelor nr.l și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.- Primarul Municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 08.12.2011

Președinte Nartea Monic;Contrasemnează

Secretar

Nistor Dorin

Județul Sibiu                          Anexa nr.         la HCL nr. il 8 /2011

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Părți contractante, reprezentanți aleși ai următoarelor orașe:

Ptuj (Slovenia), Tongeren (Belgia), Sozopol (Bulgaria), Esbjerg (Danmarca), Burghausen (Germania), Nagykanizsa (Ungaria), Acerra (Italia), Birgu (Malta), Gniezno (Polonia), Ponte de Lima (Portugalia), Sibiu (România). Trnava (Slovacia) Cadiz (Spania).

sunt de acord să semneze următorul

PROTOCOL

I

Patrimoniului natural și cultural susținut cu sectorul de servicii moderne reprezintă o posibilitate unica de dezvoltare în mediul de afaceri, social, mediu înconjurător și etic. Strategia de la Lisabona stabilește dispozițiile pentru aceasta și prevede, în viziunea sa Uniunii Europene să devină cea mai competitivă și dinamică economie în lume până în 2010, dacă ea se bazează pe cunoștințe și, prin urmare, pe creșterea dezvoltării durabile economice, asigurându-se astfel un număr mai mare de locuri de muncă mai bune, precum și o coeziune socială mai puternică.

Implementarea acestei strategii se bazează pe patru programe, cel de al doilea fiind dedicat diversității patrimoniului natural și construit care ar trebui să devină inima dezvoltării economice și sociale a dezvoltării Uniunii Europene.

Una din perlele care aparțin patrimoniului mondial natural și cultural este, fără îndoială, orașul tău, conservarea și dezvoltarea acestuia, care sunt cu siguranță dificil de realizat în scopul de a îndeplini obiectivele Strategiei de la Lisabona.

II

Prin semnarea protocolului, părților contractante angajamentului își iauangajamentul să depună eforturi pentru realizarea scopurilor Strategiei de la Lisabona, prin intermediul:

  • •  Implementarea unei rețele de orașe cu patrimoniu natural și cultural de excepțională importanță europeană;

  • •  Prezentarea către Consiliul European a moștenirii, naturale și culturale, precum și importanța acesteia;

  • •  Organizarea întâlnirilor anuale în interiorul rețelei cu scopul de a înființa puncte strategice de plecare pentru diverse programe de dezvoltare prin care va fi asigurată dezvoltarea în continuare a orașelor istorice;

® Crearea proiectelor comune în interiorul rețelei, care se vor ocupa cu cercetarea, prezentarea, protejarea și de introducere pe piață a patrimoniului cultural și natural;

© Crearea suportului politic și profesional care ar prevedea fonduri financiare permanente pentru protejarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural al orașelor istorice;

© Dorința de a aplica integral dispozițiile celui de al doilea punct al Strategiei de la Lisabona , în vederea atingerii obiectivelor comune ale dezvoltării economice și sociale prin diversitatea patrimoniului cultural al Orașelor europene;

  • •  Conservarea patrimoniului comun european căruia îi sunt încredințate anumite orașe de către strămoșii noștri comuni ar trebui să fie recunoscută ca o valoare europeană comună.

III.

Subsemnatul prezentei scrisori de intenție doresc sa realizez:

« fonduri anuale alocate în cadrul budgetului european pentru a restaurarea și conservarea patrimoniului cultural;

® un statut specific al orașelor istorice europene prin intermediul rețelei;

  • •  implementarea politicilor comune pentru conservare, prezentare, promovare și de introducere în circuitul turistic a monumentelor istorice.


Contrasemnează Secretar

Nistoj

Dorin


2008 Ptuj, Slovenia

la HCL nr. ^8 Z2011

ASOCIAȚIA EUROPEANĂ A ORAȘELOR ȘI REGIUNILOR ISTORICE

ORAȘE SAU REGIUNI INDIVIDUALE

CERERE DE ÎNSCRIERE PENTRU MEMBRU CU DREPTURI DEPLINE

Criteriu pentru membru cu drepturi depline: Puteți aplica dacă sunteți un oraș sau o regiune istorică

CUM PUTEȚI DEVENI MEMBRU

  • 1. stabiliți rata de înscriere conform categoriei A, B sau C — vezi tabelul cu țări de pe verso

  • 2. completați formularul de înscriere și trimiteți-1 împreună cu taxa la secretariatul EAHTR

CUM SE POATE PLĂTI

Cec: vă rugăm să vă asigurați că cecul este completat către „Asociația europeană a orașelor și regiunilor istorice” și că este trimis către Secretariatul General la adresa menționată pe verso

Transfer bancar: vedeți mai jos datele de contact bacare ale Asociației și asigurați-vă că o copie a transferului bancar este trimisă la Secretariatul General la adresa menționată pe verso

Banca: Bank of Scotland, 41 South Gyle Crescent, Edinburgh, EH12 9XD, United Kingdom

Cont: Direct Business International (Euro)

IBAN: GB04 BOFS 1220 2900 4499 74

GB74 BOFS 1220 1009 4600 01

SWIFT BIC: BOFSGB21281

BOFSGB21EUL

TAXE DE ÎNSCRIERE (pe an în euro)

MEMBRU CU DREPTURI DEPLINE ORAȘE ȘI REGIUNI

CATEGORIE (vezi tabelul cu țări)

A

B

C

Populație până la 5,000

100 €

75 €

50 €

Populație între 5 - 25,000

200 €

150 €

100 €

Populație între 25 - 50,000

350 €

250 €

150 €

Populație între 50 - 150,000

500 €

350 €

250 €

Populație peste 150,000

650 €

450 €

350 €

Tabel țări conform categoriei

Țară

Categorie

Țară

Categorie

__Albania

C

Luxemburg

C

Andora

C

Malta

C

Austria

B

Moldova

C

Belgia

B

Olanda

A

Bulgaria

C

Norvegia

B

Croația

>

C

Polonia

B

Cipru

C

Portugalia

B

Republica Cehă

C

România

C

Danemarca

B

Federația Rusă

A

Estonia

C

San Marino

C

Finlanda

B

Slovacia

C

Franța

A

Slovenia

c

Germania

A

Spania

A

Grecia

B

Suedia

B

Ungaria

C

Elveția

B

Islanda

C

Fosta Iugoslavia

C

Irlanda

C

Republica Macedonia

Italia

A

Turcia

B

Letonia

C

Ucraina

B

Lichtenstein

C

Regatul Unit

A

Lituania

C

CERERE DE ÎNSCRIERE PENTRU MEMBRU CU DREPTURI DEPLINE AL EAHTR

NUME&ADRESÂ (A ORAȘULUI SAU REGIUNII)

NUMELE PERSOANEI DE CONTACT

FUNCȚIA DEȚINUTĂ


TELEFON          FAX


E-MAIL


ADRESĂ WEBSITE


NUMĂRUL ORAȘELOR


CATEGORIE TARĂ

>
SUMA ÎNSCIERII


DATA PLĂȚII


METODA DE PLATĂ


TRANSFER

BANCARPreședinte

Nartea Monica


Contrasemnează Secretar Nistor Sorin