Hotărârea nr. 417/2011

HOTĂRÂREA NR.417 privind utilizarea excedentului bugetar

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.417

privind utilizarea excedentului bugetar

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 08.12.2011, Analizând raportul nr. 75206/2011 prin care Direcția Economică propune utilizarea excedentului bugetar,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

locale,


în conformitate cu dispozițiile art.58 din Legea nr.273/2010, privind finanțele publice în temeiul prevederilor art.36, alin.2 lit.b, alin.4 lit.a, precum și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.L Se aprobă acoperirea definitivă a unui eventual deficit al secțiunii de dezvoltare al anului 2011 din excedentul bugetar al anului 2010.

Art.2. Se aprobă utilizarea excedentului bugetar al anului 2011, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare aferentă bugetului local al anului 2012.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 08.12.2011

Președinte Nartea Monica


Contrasemnează

Secyerar Nistor/Dorin