Hotărârea nr. 416/2011

HOTĂRÂREA NR.416 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul I-IV 2011

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.416 privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare, a secțiunii de dezvoltare și a împrumuturilor interne și externe pentru trimestrul I-IV 2011

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 08.12.2011,

Analizând raportul nr. 76281/2011 prin care Direcția Economică propune aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare, a secțiunii de dezvoltare și a împrumuturilor interne și externe pentru trimestrul I-IV 2011,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 49 alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 36 alin. 2 lit. b, alin.4 lit.a și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l Se aprobă execuția bugetului local la secțiunea de funcționare pentru trimestrul I-IV 2011, conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă execuția bugetului local la secțiunea de dezvoltare pentru trimestrul I-IV 2011 conform anexelor nr.3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă execuția bugetului din venituri proprii și subvenții la secțiunea de

funcționare pentru trimestrul I-IV 2011 conform anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta

hotărâre.

Art.4. Se aprobă execuția bugetului din venituri proprii și subvenții la secțiunea de

dezvoltare pentru trimestrul I-IV 2011 conform anexei nr. 6 care face parte integrantă din prezenta

hotărâre.

Art.5 Se aprobă execuția bugetului împrumuturilor interne și externe pentru trimestrul I-IV 2011 conform anexei nr. 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Adoptată în Sibiu la data de 08.12.2011

Președinte

Nartea MonicaContrasemnează

Secretar Nistor/®orin

JUDEȚUL SIBIU

5

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

EXECUȚIA BUGETULUI PENTRU TRIMESTRUL I- IV ANUL 20î 1 VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONA RE

9                                                     9

Anexa nr.l

(mii lei)

Denumirea indicatorilor

Cod clasificatie bugetară

Prevederi bugetare 01.01.2011-31.12.2011

Realizat 01.01.2011-30.11.2011

VENITURI - TOTAL

00.01.02

227,435.00

268,223.00

IMPOZIT PROFIT

01.02

129.00

275.00

Impozit pe profit de la agenți economici

01.02.01

129.00

275.00

IMPOZIT PE VENIT

03.02

2,639.00

3,092.00

Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare dm patrimoniul personal

03.02.18

2,639.00

3,092.00

COTE, SUME DEFALCATE IMPOZIT PE VENIT

04.02

118,642.00

115,136.00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

116,298.00

112,762.00

Sume alocate de Consiliul Județean pentru echilibrarea bugetelor

04.02.04

2,344.00

2,374.00

IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE

07.02

54,801.00

55,927.00

Impozit și taxe pe clădiri

07.02.01

45,793.00

47,225.00

Impozit clădiri persoane fizice

07.02.01.01

9,448.00

9,903.00

Impozit clădiri persoane juridice

07.02.01.02

36,345.00

37,322.00

Impozit și taxe pe terenuri

07.02.02

4,544.00

4,433.00

Impozit pe terenuri persoane fizice

07.02.02.01

2,181.00

2,138.00

Impozit pe terenuri persoane juridice

07.02.02.02

2,074.00

2,030.00

Impozit pe terenuri din extravilan

07.02.02.03

289.00

265.00

Taxe judiciare de timbru

07.02.03

2,678.00

2,701.00

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

1,786.00

1,568.00

SUME DEFALCATE DIN TVA

11.02

64,464.00

58,234.00

Sume defalcate din TVA pentru cheltuielile descentralizate

11.02.02

63,058.00

56,970.00

Sume defalcate dm TVA pentru echilibrarea bugetului local

11.02.06

1,406.00

1,264.00

ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE

12.02

1,427.00

1,382.00

Denumirea indicatorilor

Cod clasificatie bugetară

Prevederi bugetare 01.01.2011-31.12.2011

Realizat 01.01.2011-30.11.2011

Taxe hoteliere

12.02.07

1,427.00

1,382.00

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

15.02

47.00

46.00

Impozit pe spectacole

15.02.01

47.00

46.00

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR

16.02

14,769.00

14,836.00

Taxe asupra mij Moacelor de transport

16.02.02

11,027.00

11,501.00

Taxe mijloace transport persoane fizice

16.02.02.01

5,498.00

5,416.00

Taxe mijlloace transport persoane juridice

16.02.02.02

5,529.00

. 6,085.00

Taxe/tarife pentru eliberare de licențe

16.02.03

3,542.00

3,132.00

Alte taxe pentru utilizarea bunurilor

16.02.50

200.00

203.00

ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE

18.02

69.00

51.00

Alte impozite și taxe

18.02.50

69.00

51.00

VENITURI DIN PROPRIETATE

30.02

8,724.00

8,484.00

Venituri din concesiuni/închirieri

30.02.05

8,198.00

7,882.00

Venituri din dividende

30.02.08

13.00

1.00

Alte venituri din proprietate

30.02.50

513.00

601.00

VENITURI DIN DOBÂNZI

31.02

0.00

54.00

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0.00

54.00

VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII

33.02

3,434.00

2,120.00

Venituri din prestări servicii

33.02.08

2,822.00

1,626.00

Contribuția părinților

33.02.10

375.00

369.00

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor

33.02.12

24.00

19.00

Taxe din activități cadastrale și agricultură

33.02.24

213.00

0.00

Venituri din recuperarea cheltuielilor

33.02.28

0.00

106.00

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

34.02

1,446.00

1,232.00

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1,446.00

1,232.00

AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI

35.02

3,939.00

4,544.00

Venituri din amenzi și alte sancțiuni

35.02.01

3,937.00

4,544.00

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

2.00

0.00

DIVERSE VENITURI

36.02

2,108.00

2,876.00

Varsammte de la instituții publice

36.02.05

0.00

0.00

Taxe speciale

36.02.06

150.00

127.00

Alte venituri

36.02.50

1,958.00

2,749.00

Denumirea indicatorilor

Cod clasificatie bugetară

Prevederi bugetare 01.01.2011-31.12.2011

Realizat 01.01.2011-30.11.2011

TRANSFERURI VOLUNTARE

37.02

-49,487.00

-253.00

Donații și sponsorizări

37.02.01

59.00

59.00

Vărsăminte din secțiunea funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare ? ?

37.02.03

-83,634.00

-34,400.00

Alte transferuri voluntare

37.02.50

34,088.00

34,088.00

VENITURI DIN VALORIFICARE

BUNURI

39.02

0.00

0.00

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02.01

X

X

Venituri din vânzarea locuințelor

39.02.03

X

X

Venituri din vânzarea unor bunuri

39.02.07

X

X

ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

40.02

0.00

0.00

Sume fond rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă

40.02.11

0.00

0.00

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

42.02

284.00

187.00

Subvenții de la bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

X

X

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibil

42.02.32

101.00

67.00

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței

42.02.34

113.00

58.00

Subvenții pentru finanțarea sanatatn

42.02.41

70.00

62.00

SUME PRIMITE DE LA UE ÎN

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE

■>

45.02

0.00

0.00

Fondul European de Dezvoltare Regională

45.02.01

X

X

Președinte

NARTEA MONICA <Contraseinueaza

Secretara

NISTORwDORIN

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

EXECUȚIA BUGETULUI PENTRU TRIMESTRUL I- IV ANUL 2011 CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

Anexa nr.2

(mii lei)

Denumirea indicatorilor

Cod clasificatie bugetară

Prevederi bugetare 01.01.2011-31.12.2011

Realizat 01.01.2011-30.11.2011

CHELTUIELI - TOTAL

49.02

227,435.00

194,396.00

AUTORITATI EXECUTI VE

51.02

11,214.00

8,366.00

Cheltuieli de personal

51.02.10

4,549.00

4,079.00

Cheltuieli materiale și servicii

51.02.20

6,665.00

4,297.00

Proiecte cu finanțare din FEN

51.02.56

X

X

Cheltuieli de capital

51.02.70

X

X

Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent

51.02.85

0.00

-10.00

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.02

6,490.00

4,993.00

Fonduri de rezerva

54.02.50

1,000.00

0.00

Transferuri

54.02.51

490.00

438.00

Fonduri de Garantare

54.02.81

5,000.00

4.566.00

Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent

54.02.85

0.00

-11.00

Total capitol ,din care :

6,490.00

4,993.00

Fond de Garantare

54.02.07

5,000.00

4,555.00

Fond de Rezervă

54.02.05

1,000.00

0.00

Serv.Public comunitar de evidenta persoanelor

54.02.10

490.00

438.00

DOBÂNZI

55.02

13,021.00

8,202.00

Dobânzi

55.02.30

13,021.00

8,202.00

Total capitol ,din care :

13,021.00

8,202.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne

55.02.30.01

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe

55.02.30.02

13,021.00

8,202.00

PUBLICĂ,SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

61.02

4,316.00

3,664.00

Transferuri

61.02.03.04.51

4,316.00

3,666.00

Proiecte cu finanțare dm FEN î

61.02.03.04.56

X

X

Denumirea indicatorilor

Cod clasificatie bugetară

Prevederi bugetare 01.01.2011-31.12.2011

Realizat 01.01.2011-30.11.2011

Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent

61.02.03.04.85

0.00

-2.00

Total capitol, din care :

4,316.00

3,664.00

Serviciu] Public Politia Locală >

(Comunitară)

61.02.03.04

4,316.00

3,664.00

ÎNVĂȚĂMÂNT

65.02

67,970.00

60,167.00

Cheltuieli de personal

65.02.10

58,176.00

53,007.00

Cheltuieli materiale

65.02.20

9,617.00

7,060.00

Proiecte cu finanțare din FEN i

65.02.56

X

X

Alte cheltuieli

65.02.59

177.00

136.00

Cheltuieli de capital

65.02.70

X

X

Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent

65.02.85

0.00

-36.00

SĂNĂTATE

66.02

2,047.00

1,686.00

Cheltuieli de personal

66.02.10

1,837.00

1,665.00

Cheltuieli materiale

66.02.20

200.00

20.00

Transferuri pentru reparații capitale la spitale

66.02.51.02.28

X

X

Asistenta sociala

66.02.57

10.00

6.00

Cheltuieli de capital

66.02.70

X

X

Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent

66.02.85

0.00

-5.00

Total capitol, din care :

2,047.00

1,686.00

Servicii de sanatate publica

66.02.08

2,037.00

1,680.00

Spitalul de pediatrie

66.02.06.01

0.00

0.00

Centru transfuzie

66.02.50.50

10.00

6.00

ACTIVITĂȚI SPORTIVE ȘI DE TINERET

67.02

23,270.00

21,675.00

Transferuri

67.02.51

23,270.00

21,691.00

Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent

67.02.85

0.00

-16.00

Total capitol, din care :

23,270.00

21,675.00

Teatru Radu Stanca

67.02.03.04

10,690.00

10,321.00

Teatrul Gong

67.02.03.04

1,306.00

1,108.00

Casa de Cultura

67.02.03.06

8,165.00

7,518.00

Serv.Public Adm.Parcuri Zone Verzi

67.02.05.03

2,064.00

1,837.00

Serv.Public Grădina Zoologică

67.02.05.03

1,045.00

891.00

ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE, INDEMNIZAȚII

1

68.02

13,594.00

11,598.00

Denumirea indicatorilor

Cod clasificatie bugetară

Prevederi bugetare 01.01.2011-31.12.2011

Realizat 01.01.2011-30.11.2011

Cheltuieli de personal

68.02.10

4,786.00

4,110.00

Cheltuieli materiale

68.02.20

2,775.00

2,274.00

Proiecte cu finanțare din FEN

68.02.56

X

X

Asistentă Socială

>

68.02.57

6,033.00

5,223.00

Cheltuieli de capital

68.02.05.70

X

X

Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent

68.02.85

0.00

-9.00

Total capitol ,din care :

13,594.00

11,598.00

Căminul pentru persoane vârstnice

68.02.04

817.00

754.00

Drepturile asistenților persoanelor cu handicap grav

68.02.05.02

8,127.00

7,060.00

Crese

68.02.11

2,330.00

1,868.00

Ajutor social

68.02.15.01

113.00

58.00

Cantina de Ajutor Social

68.02.15.02

740.00

600.00

Serv.Public de Asistenta Sociala

68.02.50

1,406.00

1,217.00

Primăria Sibiu-Azilul de Noapte și ahe ajutoare sociale

68.02.50

61.00

41.00

SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE

70.02

11,846.00

8,706.00

Cheltuieli materiale,din care :

70.02.20

6,617.00

4,418.00

Iluminat

70.02.06

6,517.00

4,387.00

Alte chelt.materiale

70.02.50

100.00

31.00

Transferuri, din care:

70.02.51

5,229.00

4,344.00

Servicii publice ,din care:

5,229.00

4,344.00

Serv.Public Baia Neptun

70.02.50

834.00

705.00

Serv.Public Domeniul Public

70.02.50

133.00

70.00

Serv.Public Adm. Cimitir

70.02.50

77.00

0.00

Serv.Public Direcția Fiscală

»

70.02.50

2,706.00

2,396.00

Serv.Public Adm.Fond Locativ

70.02.50

977.00

838.00

Serv.Public de gestionare a câinilor fără stăpâni

70.02.50

502.00

335.00

70 Cheltuieli de capital,din care

70.02.70

0.00

0.00

LTE

70.02.03.30

X

X

Alimentări cu apă

70.02.05.01

X

X

Alte Investiții

70.02.50

X

X

Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent

70.02.85

0.00

-56.00

Serv.Public Direcția Fiscală

>

70.02.50

0.00

-4.00

Denumirea indicatorilor

Cod ciasificatie bugetară

Prevederi bugetare 01.01.2011-31.12.2011

Realizat 01.01.2011-30.11.2011

Serv.Public de gestionare a câinilor tară stăpâni

70.02.50

0.00

-2.00

Iluminat

70.02.06

0.00

-50.00

PROTECȚIA MEDIULUI 5

74.02

7,498.00

5,356.00

Cheltuieli materiale

74.02.20

7,498.00

5,356.00

Total capitol, din care :

7,498.00

5,356.00

Salubritate

74.02.05.01

7,050.00

4,916.00

Canalizare

74.02.06

448.00

440.00

COMBUSTIBILI Șl ENERGIE

81.02

500.00

288.00

Subvenții

81.02.40

500.00

288.00

Total capitol ,din care :

500.00

288.00

Energie termică

81.02.06

500.00

288.00

AGRICULTURA,

SILVICULTURA,

PISCICULTURA SI VANATOARE

83.02

330.00

320.00

Transferuri

83.02.03.30.51

330.00

320.00

Total capitol ,din care :

330.00

320.00

domeniul agriculturii

83.02.03.30

330.00

320.00

TRANSPORTURI

84.02

65,339.00

59,375.00

Cheltuieli materiale

84.02.20

31,807.00

30,379.00

Subvenții

84.02.40

22,000.00

22,000.00

Proiecte cu finanțare din FEN î

84.02.56

X

X

Cheltuieli de capital

84.02.70

X

X

Rambursări de credite

84.02.81

11,532.00

7,312.00

Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent

84.02.85

0.00

-316.00

Total capitol, din care :

65,339.00

59,375.00

Drumuri și poduri

84.02.03.01

0.00

0.00

Transport în comun

84.02.03.02

22,000.00

21,684.00

Străzi

84.02.03.03

43,339.00

37,691.00

A

JUDE TUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

EXECUȚIA BUGETULUI PENTRU TRIMESTRUL I- IV ANUL 2011 VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

9

Anexa nr.3

(mii lei)

Denumirea indicatorilor

Cod clasificatie bugetară

Prevederi bugetare 01.01.2011-31.12.2011

Realizat 01.01.2011-30.11.2011

VENITURI - TOTAL

00.01.02

99,274.00

54,139.00

IMPOZIT PROFIT

01.02

0.00

0.00

Impozit pe profit de la agenți economici

01.02.01

X

X

COTE, SUME DEFALCATE IMPOZIT PE VENIT

04.02

0.00

0.00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

X

X

Sume alocate de Consiliul Județean pentru echilibrarea bugetelor

04.02.04

X

X

IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE

07.02

0.00

0.00

Impozit și taxe pe clădiri

07.02.01

0.00

0.00

Impozit clădiri persoane fizice

07.02.01.01

X

X

Impozit clădiri persoane juridice

07.02.01.02

X

X

Impozit și taxe pe terenuri

07.02.02

0.00

0.00

Impozit pe terenuri persoane fizice

07.02.02.01

X

X

Impozit pe terenuri persoane juridice

07.02.02.02

X

X

Impozit pe terenuri din extravilan

07.02.02.03

X

X

Taxe judiciare de timbru

07.02.03

X

X

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

X

X

SUME DEFALCATE DIN TVA

11.02

0.00

0.00

Sume defalcate din TVA pentru cheltuielile descentralizate

11.02.02

X

X

Sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetului local

11.02.06

X

X

ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE

12.02

0.00

0.00

Taxe hoteliere

12.02.07

X

X

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

15.02

0.00

0.00

Impozit pe spectacole

15.02.01

X

X

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR

16.02

0.00

0.00

Denumirea indicatorilor

Cod clasificatie ? bugetară

Prevederi bugetare 01.01.2011-31.12.2011

Realizat 01.01.2011-30.11.2011

Taxe asupra mijlloacelor de transport

16.02.02

0.00

0.00

Taxe mijloace transport persoane fizice

16.02.02.01

x

X

Taxe mijlloace transport persoane juridice

16.02.02.02

X

X

Taxe/tarife pentru eliberare de licențe

16.02.03

X

X

Alte taxe pentru utilizarea bunurilor

16.02.50

X

X

ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE

18.02

0.00

0.00

Alte impozite și taxe

18.02.50

X

X

VENITURI DIN PROPRIETATE

30.02

0.00

0.00

Venituri din concesiuni/închirieri

30.02.05

X

X

Venituri din dividende

30.02.08

X

X

Alte venituri din proprietate

30.02.50

X

X

VENITURI DIN DOBÂNZI

31.02

0.00

0.00

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

X

X

VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII

33.02

0.00

0.00

Contribuția părinților

33.02.10

X

X

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor

33.02.12

X

X

Venituri dm recuperarea cheltuielilor

33.02.28

X

X

VENITURI DIN TAXE

ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

34.02

0.00

0.00

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

X

X

AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI

35.02

0.00

0.00

Venituri din amenzi și alte sancțiuni

35.02.01

X

X

DIVERSE VENITURI

36.02

0.00

0.00

Varsaminte de la instituții publice

36.02.05

X

X

Alte venituri

36.02.50

X

X

TRANSFERURI VOLUNTARE

37.02

83,634.00

34,400.00

Donații și sponsorizări

37.02.01

X

X

Vărsămmte din secțiunea de funcționare

37.02.04

83,634.00

34,400.00

VENITURI DIN VALORIFICARE

BUNURI

39.02

8,630.00

8,709.00

Venituri dm valorificarea unor bunuri

39.02.01

8,356.00

8,401.00

Venituri dm vânzarea locuințelor

39.02.03

186.00

211.00

Venituri dm vânzarea unor bunuri

39.02.07

88.00

97.00

ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

40.02

0.00

10,141.00

Denumirea indicatorilor

Cod clasificatie bugetară

Prevederi bugetare 01.01.2011-31.12.2011

Realizat 01.01.2011-30.11.2011

Sume fond rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casă

40.02.11

X

X

Sume din excedentul anilor precedenți pentru finanțarea Secțiunii de Dezvoltare

> >

40.02.14

0.00

10,141.00

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

42.02

2,265.00

106.00

Subvenții de la bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

42.02.20

2,265.00

106.00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibil

42.02.32

X

X

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței

42.02.34

X

X

Subvenții pentru finanțarea sanatatii

42.02.41

X

X

SUME PRIMITE DE LA UE ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE

45.02

4,745.00

783.00

Fondul European de Dezvoltare Regională

45.02.01

4,595.00

783.00

Sume de la UE pentru FEDR an curent

45.02.01.01

4,566.00

35.00

Sume de la UE pentru FEDR an precedent

45.02.01.02

29.00

65.00

Prefmantare pentru FEDR

45.02.01.03

0.00

683.00

Sume de la UE pentru Fondul Social European

45.02.02

150.00

0.00

Sume primite de la UE pentru FSE an curent

45.02.02.01

150.00

0.00

EXCEDENT ANI PRECEDENȚI î

Președinte

NARTEA MONICA /Contrasemnează

Secretar

NISTOR DORIN

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

EXECUȚIA BUGETULUI PENTRU TRIMESTRUL I- IV ANUL 2011 CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

9

Anexa nr.4

(mii iei)

Denumirea indicatorilor

Cod clasificatie bugetară

Prevederi bugetare 01.01.2011-31.12.2011

Realizat 01.01.2011-30.11.2011

CHELTUIELI - TOTAL

49.02

109,415.00

53,563.00

AUTORITATI EXECUTIVE

51.02

4,970.00

2,709.00

Cheltuieli de personal

51.02.10

X

X

Cheltuieli materiale și servicii

51.02.20

X

X

Proiecte cu finanțare din FEN

51.02.56

1,457.00

371.00

Chelul eli de capital

51.02.70

3,513.00

2,338.00

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

54.02

0.00

0.00

Fonduri de rezerva

54.02.50

X

X

Fonduri de Garantare

54.02.81

0.00

0.00

Transferuri

54.02.51

0.00

0.00

Total capitol ,din care :

0.00

0.00

Fond de Garantare

54.02.07

0.00

0.00

Fond de Rezervă

54.02.05

0.00

0.00

Serv.Public comunitar de evidenta persoanelor

54.02.10

0.00

0.00

DOBÂNZI

55.02

0.00

0.00

Dobânzi

55.02.30

X

X

Total capitol, din care :

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne

55.02.30.01

X

X

Dobânzi aferente datoriei publice externe

55.02.30.02

X

X

Dobânzi la operațiunile de leasing

55.02.30.03

X

X

PUBLICĂ, SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

61.02

288.00

75.00

Transferuri

61.02.51

80.00

75.00

Proiecte cu finanțare din FEN >

61.02.56

208.00

0.00

Total capitol ,din care :

288.00

75.00

Serv.Public Politia Locală >

(Comunitară)

61.02.03.04

80.00

75.00

Proiecte cu finanțare din FEN

61.02.03.04

208.00

0.00

ÎNVĂȚĂMÂNT

■)

65.02

5,190.00

1,962.00

Denumirea indicatorilor

Cod clasificatie bugetară

Prevederi bugetare 01.01.2011-31.12.2011

Realizat 01.01.2011-30.11.2011

Cheltuieli de personal

65.02.10

X

X

Cheltuieli materiale

65.02.20

X

X

Proiecte cu finanțare din FEN

65.02.56

3,000.00

84.00

Alte cheltuieli

65.02.59

X

X

Cheltuieli de capital

65.02.70

2,190.00

1,878.00

SĂNĂTATE

66.02

1,281.00

500.00

Cheltuieli de personal

66.02.10

X

X

Cheltuieli materiale

66.02.20

X

X

Transferuri pentru reparații capitale la spitale

66.02.51.02.28

850.00

500.00

Asistenta sociala

66.02.57

X

X

Cheltuieli de capital

66.02.70

431.00

0.00

Total capitol ,din care :

1,281.00

500.00

Spitalul de pediatrie

66.02.06.01

850.00

500.00

Servicii de sanatate publica

66.02.08

431.00

0.00

Centru transfuzie

66.02.50.50

X

X

ACTIVITĂȚI SPORTIVE Șl DE TINERET

67.02

573.00

431.00

Transferuri

67.02.51

573.00

462.00

Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent

67.02.85

0.00

-31.00

Total capitol ,din care :

573.00

431.00

Teatru Radu Stanca

67.02.03.04

270.00

270.00

Teatrul Gong

67.02.03.04

64.00

64.00

Casa de Cultura

67.02.03.06

0.00

0.00

Serv.Public Adm.Parcuri Zone Verzi

67.02.05.03

112.00

76.00

Serv.Public Grădina Zoologică

67.02.05.03

127.00

21.00

ALOCAȚII, PENSII, AJUTOARE, INDEMNIZAȚII

68.02

908.00

226.00

Cheltuieli de personal

68.02.10

X

X

Cheltuieli materiale

68.02.20

X

X

Proiecte cu finanțare din FEN

68.02.56

720.00

75.00

Asistentă Socială

>

68.02.57

X

X

Alte cheltuieli

68.02.59

X

X

Cheltuieli de capital

68.02.70

188.00

151.00

Total capitol ,din care :

908.00

226.00

Căminul pentru persoane vârstnice

68.02.04

69.00

51.00

Drepturile asistenților și persoanelor cu handicap grav

68.02.05.02

X

X

Denumirea indicatorilor

Cod clasificatie bugetară

Prevederi bugetare 01.01.2011-31.12.2011

Realizat 01.01.2011-30.11.2011

Crese

68.02.11

84.00

78.00

Ajutor social

68.02.15.01

X

X

Cantina de Ajutor Social

68.02.15.02

16.00

14.00

Serv.Public de Asistenta Sociala

68.02.50

19.00

8.00

Primăria Sibiu

68.02.50

720.00

75.00

SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE

70.02

29,864.00

25,191.00

Cheltuieli materiale,din care :

70.02.20

0.00

0.00

Iluminat

70.02.06

X

X

Alte chelt.materiale

70.02.50

X

X

Transferuri,din care:

70.02.51

115.00

80.00

Servicii publice ,din care:

115.00

80.00

Serv.Public Baia Neptun

70.02.50

15.00

15.00

Serv.Public Domeniul Public

70.02.50

0.00

0.00

Serv.Public Adm.Cimitir

70.02.50

0.00

0.00

Serv.Public Direcția Fiscală

>

70.02.50

0.00

0.00

Serv.Public Adm.Fond Locativ

70.02.50

65.00

65.00

Serv.Public de gestionare a câinilor fără stăpâni

70.02.50

35.00

0.00

70 Cheltuieli de capital,din care

70.02.70

29,749.00

25,235.00

LTE

70.02.03.30

185.00

159.00

Alimentări cu apă

70.02.05.01

500.00

281.00

Alte Investiții

70.02.50

29,064.00

24,795.00

Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent

70.02.85

0.00

-124.00

PROTECȚIA MEDIULUI

74.02

34,088.00

0.00

Cheltuieli materiale

74.02.20

X

X

Cheltuieli de capital

74.02.71

34,088.00

0.00

Total capitol ,din care :

0.00

0.00

Salubritate

74.02.05.01

X

X

Canalizare

74.02.06

X

X

COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE

81.02

0.00

0.00

Subvenții

81.02.40

X

X

Total capitol ,din care :

X

X

Energie termică

81.02.06

X

X

Denumirea indicatorilor

Cod clasificatie > bugetară

Prevederi bugetare 01.01.2011-31.12.2011

Realizat 01.01.2011-30.11.2011

AGRICULTURA,

SILVICULTURA,

PISCICULTURA SI VANATOARE

83.02

0.00

0.00

Transferuri

83.02.51

0.00

X

Total capitol ,din care :

0.00

X

Agricultura - Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83.02.03.30

0.00

X

TRANSPORTURI

84.02

32,253.00

22,469.00

Cheltuieli materiale

84.02.20

X

X

Subvenții

84.02.40

X

X

Proiecte cu finanțare din FEN i

84.02.56

2,000.00

41.00

Cheltuieli de capital

84.02.70

30,253.00

22,428.00

Rambursări de credite

84.02.81

X

X

Total capitol ,din care :

32,253.00

22,469.00

Drumuri și poduri

84.02.03.01

1,258.00

204.00

Transport în comun

84.02.03.02

0.00

0.00

Străzi

84.02.03.03

30,995.00

22,265.00

VENITURI PROPRII Și SUBVENȚII

EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI Șl CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE f                                                                       J

mii lei

SERVICII PUBLICE

VEN

TURI

CHELTUIELI

Prevederi bugetare 01.01.2011-31.12.2011

Realizat 01.01.2011-30.11.2011

Prevederi bugetare 01.01.2011-31.12.2011

Realizat 01.01.2011-30.11.2011

BUGET 10

SP EVIDENȚA PERSOANELOR

633.00

577.00

633.00

565.00

SP POLIȚIA LOCALĂ

4,317.00

3,666.00

4,317.00

3,482.00

SP ADMIN.UNITĂȚI ÎNVĂȚĂMÂNT

9,974.00

4,101.00

9,974.00

3,956.00

CASA DE CULTURA

8,295.00

7,527.00

8,295.00

7,455.00

TEATRUL NAȚIONAL RADU STANCA

14,613.00

14,597.00

14,613.00

13,561.00

TEATRUL PT.COPII Șl TINERET GONG

1,491.00

1,331.00

1,491.00

1,285.00

SP ADMIN.PARCURI Șl ZONE VERZI

2,164.00

1,845.00

2,164.00

1,811.00

SP GRĂDINA ZOOLOGICĂ

1,045.00

862.00,

1,045.00

831.00

SP BAIA NEPTUN

1,234.00

1,084.00

1,234.00

1,063.00

SP ADMIN.DOMENIULUI PUBLIC

1,588.00

1,503.00

1,588.00

1,271.00

SP DIRECȚIA FISCALĂ

2,706.00

2,396.00

2,706.00

2,341.00

SP ADMIN.CIMITIRELOR

1,826.00

1,412.00

1,826.00

1,460.00

SP ADMIN.FONDULUI LOCATIV

977.00

838.00

977.00

739.00

SP GESTIONARE CÂINI FARA STĂPÂN

502.00

335.00

502.00

324.00

SP CADASTRU .AGRICULTURĂ

330.00

320.00

330.00

281.00

SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU

20,418.00

15,143.00

22,460.00

15,137.00

CĂMINUL DE BĂTRÂNI

625.00

414.00

625.00

274.00

TOTAL

72,738.00

57,951.00

74,780.00

55,836.00

Președinte

NARTEA MONICA/

A rContrasemnează

Secretar /i

NISTOR DPRIN

VENITURI PROPRII Șl SUBVENȚII

EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI Șl CHELTUIELI

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

SERVICII PUBLICE

VEN

TUR!

CHELTUIELI

Prevederi bugetare 01.01.2011-31.12.2011

Realizat 01.01.2011-30.11.2011

Prevederi bugetare 01.01.2011-31.12.2011

Realizat 01.01.2011-30.11.2011

BUGET 10

SP EVIDENȚA PERSOANELOR

0.00

0.00

0.00

0.00

sp poliția’comunitară

80.00

75.00

80.00

63.00

SP ADMIN.UNITĂȚI ÎNVĂȚĂMÂNT

92.00

17.00

92.00

17.00

CASA DE CULTURĂ

0.00

0.00

0.00

0.00

TEATRUL NAȚIONAL RADU STANCA

308.00

308.00

308.00

308.00

TEATRUL PT.COPII Șl TINERET GONG

6.00

6.00

6.00

6.00

SP ADMIN.PARCURI Șl ZONE VERZI

112.00

76.00

112.00

37.00

SP GRADINA ZOOLOGICA

185.00

84.00

185.00

81.00

SP BAIANEPTUN

15.00

15.00

15.00

15.00

SP ADMIN.DOMENIULUI PUBLIC

45.00

6.00

45.00

6.00

SP DIRECȚIA FISCALĂ

0.00

0.00

0.00

0.00

SP ADMIN.CIMITIRELOR

150.00

126.00

150.00

126.00

SP ADMIN.FONDULUI LOCATIV

65.00

65.00

65.00

65.00

SP GESTIONARE CÂINI FARA STĂPÂN

35.00

0.00

35.00

0.00

SP CADASTRU .AGRICULTURĂ

0.00

0.00

0.00

0.00

SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU

850.00

500.00

1,737.00

457.00

CĂMINUL DE BĂTRÂNI

0.00

0.00

0.00

TOTAL

1.943.00

1,278.00

2,830.00

1,181.00

Președinte


NARTEA MONICA


Contrase/tfneaza Secretar;

NISTO


(O RIN


Președinte


NARTEA


MONICA/


Contrasemnează Secretar li

NISTORWORIN


Președinte


NARTEA MONICAContrasețpneaza Secretar

NISTOR


RIN


coc! 21                                                                                                                                                                                                                                    -Lei-

I                                                                                                                                                                                                                                                                                        I--------------------------------------------------------------------I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I----------------------------------------------------------------;

DENUMIREA INDICATORILOR*)

Cod indicator

Credite de Angajament

Credite bugetare

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plăti’

Cheltuieli !

efective i

|

inițiale

trimestriale/ definitive

A

B

1

2

3

4

5

6=4-5

7

Total cheltuieli

49.06

0

16.911.000

16.911.000

1.966.896

1.966.896

1.966.896

0

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.06

C

16 911 000

16.911.000

1.966.896

1.966 896

1.966.896

0

G

Transporturi

84.06

0

16.911.000

16.911.000

1.966.896

1.966.896

1.966.896

0

0

Transport rutier

34 06.03

0

16.911.000

16.911.000

1.966.896

1.966.896

1.966.898

0

---------------------------------------------------------------------------------i

d

Drumuri si poduri

84.06.03.01

0

4.944.000

4.944 COC

927.839

927.839

927.83S

0

o'

Străzi

84.06.03.03

0

11.967.000

11.967.000

1.039.057

1.039.057

1.039 057

c

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

49.06

0

16.911.000

16.911.00C

1.966.896

1.966.896

1.966.896

0

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.06

r

16.911.00C

16.911.000

1.966.896

1.966.896

1.966.896

0

d

T lansporturi

84.06

0

10.911.000

16.911.000

1.966.896

1.966.896

1.966.896

0

—d

Transport rutier

84.06.03

i

Drumuri si poduri

84 06.03.01

_____Străzi________

34,06.03.03

î

Președinte

NARTEA MONICA