Hotărârea nr. 415/2011

HOTĂRÂREA NR.415 privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.415

privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 08.12.2011,

Analizând raportul nr. 75982/2011 prin care Direcția Economică propune aprobarea rectificării bugetului local,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 19 alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 36 alin. 2 lit. b, alin.4 lit.a și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind

administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă rectificarea bugetului Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu, conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetelor unităților de învățământ din cadrul Serviciului Public de Administrare a Unităților de învățământ Preuniversitar de Stat Sibiu , conform anexelor nr. 3 și nr.4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă drepturile bănești aferente personalului didactic reprezentând cheltuieli de deplasare - navetă, în sumă de 751,00 lei.

Art.4 Se aprobă rectificarea bugetului Casei de Cultură a Municipiului Sibiu prin suplimentare cu suma de 80,00 mii lei.

Art.5 Se aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Sibiu, conform anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.6. Primarul Municipiului Sibiu și directorii instituțiilor și serviciilor publice menționate vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 08.12.2011

Președinte

Nartea Monica


Contrasei

Seci/

Nistorz

inează

:ar orin


uuueiui oiUJtil

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr /ia HCL____/ZOI1

CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII Si SUBVENȚII - VENITURI anul 2011

mii lei

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim l

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

1

TOTAL VENITURI

00010

14,920.95

0.00

14,920.95

3,100.00

0.00

3,100.00

6,007.75

0.00

6,007.75

2,395.20

0.00

2,395.20

3.418.00

0.00

3,418.00

2

I. VENITURI CURENTE

0010

3,960.95

0.00

4,315.95

100.00

0.00

100.00

2,007.75

0.00

2,007.75

241.20

0.00

241.20

1,612.00

0.00

1,967 00

3

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)

1510

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

000

4

Impozit pe spectacole

151001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

5

C. VENITURI NEFISCALE

3,960.95

0.00

4,315.95

100.00

0.00

100.00

2,007.75

0.00

2,007.75

241.20

0.00

241.20

1,612.00

0.00

1,967.00

6

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

7

Venituri din proprietate (cod 30.10.05 la 30.10.50)

3010

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

Venituri din concesiuni si închirieri

301005

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

301009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

10

Alte venituri din proprietate

301050

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

11

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+ 35.10+36.10+37.10)

3,960.95

355.00

4,315.95

100.00

0.00

100.00

2,007.75

0.00

2,007.75

241.20

0.00

241.20

1,612.00

355.00

1,967 00

12

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 la 33.10.50)

3310

3,886.95

355.00

4,241.95

100.00

0.00

100.00

1,934.95

0.00

1,934.95

240.00

0.00

240.00

1,612.00

355.00

1,612.00

13

Taxe si alte venituri in invatamant

331005

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14

Venituri din prestări de servicii

331008

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

331013

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

331014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

331016

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si oerfectionare

331017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ooo

19

Venituri din serbări si spectacole, manifestări culturale, artistice si soortive

331019

3,886.95

355.00

4,241.95

100.00

0.00

100.00

1,934.95

0.00

1,934.95

240.00

0.00

240.00

1,612.00

355.00

1,967.00

20

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

331021

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

21

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

331050

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

3410

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

341050

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10,50)

3510

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

25

Alte amenzi, penalitati si confiscări

351050

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan iniția! trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial

trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

26

Diverse venituri (cod 36.10.50)

3610

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27

Alte venituri

361050

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.50)

3710

74.00

0.00

74.00

0.00

0.00

0.00

72.80

0.00

72.80

1 20

0.00

1.20

0.00

0.00

0.00

29

Donații si sponsorizări

371001

74.00

0.00

74.00

0.00

0.00

0.00

72.80

0.00

72.80

1 20

0.00

1.20

0.00

0.00

0.00

30

Varsammte din secțiunea de funcționare ptr finanțarea swectiunii de dezv a bugetului local

371003

-38.50

0.00

-38.50

-126.70

0.00

-126.70

-56.50

0.00

-56.50

183.20

0.00

183.20

-38.50

0.00

-38.50

31

Varsaminte din secțiunea de funcționarei

371004

38.50

0.00

38.50

126.70

0.00

126.70

56.50

0.00

56.50

-183.20

0.00

-183.20

38.50

0.00

38.50

32

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod

39.10)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

3910

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

391001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

391050

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36

IV. SUBVENȚII (cod 43.10)

10,960.00

-355.00

10,605.00

3,000.00

0.00

3,000.00

4,000.00

0.00

4,000.00

2,154.00

0.00

2,154.00

1,806.00

-355.00

1,451.00

37

Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09)

4310

10,960.00

-355.00

10,605.00

3,000.00

0.00

3,000.00

4,000.00

0.00

4,000.00

2,154.00

0.00

2,154.00

1,806.00

-355.00

1,451.00

38

Subvenții pentru instituții publice

431009

10,690.00

-355.00

10,335 00

3,000.00

0.00

3,000.00

4,000.00

0.00

4,000.00

1,884.00

0.00

1,884.00

1,806.00

-355.00

1,451.00

39

Subvenții de la bugetele locale pentru spitale

431010

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

431019

270.00

0.00

270.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

270.00

0.00

270.00

0.00

0.00

0.00

Președinte


NARTEA MONIC.


Contrasejfnneaza Secreta/ NiraR DORIN

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr ^2 la HC.'L 7 Z-C~ ,2011


DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE SI ALINIATE CAP 67.10.03.04 anul 2011

mii lei

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim HI

Influente

Pian rectificat trim III

Pian inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

1

TOTAL CHELTUIELI

14,920.95

0.00

14,920.95

3,100 00

0.00

3,100.00

6,007.75

0.00

6,007.75

2,395 20

0.00

2,395.20

3,418.00

0.00

3,418.00

2

CHELTUIELI

CURENTEfl 0+20+30+40+50

+51+55+57+59)

01

14,612.45

0.00

14,612.45

2,973.30

0 00

2,973.30

5,951.25

0.00

5,951.25

2,308.40

0.00

2,308 40

3,379.50

0.00

3.379 50

3

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL(COD 10.01 + 10.02+10.03)

10

3,784.00

-50.00

3,734.00

967.24

0 00

967.24

1,060.20

0.00

1,060.20

795.18

0.00

795.18

961.38

-50.00

911.38

4

Cheltuieli salariale in bani(cod 10.01.01 la 10.01.30)

1001

2,956.18

-35.71

2,920.47

755.90

0.00

755.90

815.03

0.00

815.03

633.98

0.00

633.98

751.27

-35.71

715.56

5

Salarii de baza

100101

2,512.84

-30.71

2,482.13

636.30

0.00

636 30

691.50

0.00

691.50

540.94

0.00

540.94

644.10

-30.71

613.39

6

Salarii de merit

100102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

o.oo1

0.00

0.00

o.ool

7

Indemnizație de conducere

100103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3

Spor de vechime

100104

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-)

Sporuri pentru condiții de munca

100105

6.15

0.00

6.15

2.15

0.00

2.15

4.00

0.00

4.00

4.00

0.00

4.00

-4.00

0.00

-4.00

10

Alte sporuri

100106

133.20

0.00

133.20

34.00

0.00

34.00

33.00

0.00

33.00

32.50

0.00

32.50

33.70

0.00

33.70

11

Ore suplimentare

100107

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12

Fond de premii

100108

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

oo

0.00

13

Prima de vacanta

100109

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

14

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

100110

296.45

-5.00

291.45

82.45

0.00

82 45

84.03

0.00

84.03

54.00

0.00

54.00

75.97

-5.00

70.97

15

Fond aferent plătit cu ora

100111

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00'

000

16

indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

100112

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17

Indemnizații de delegare

100113

7.54

0.00

7.54

1.00

0.00

1.00

2.50

0.00

2.50

2.54

0.00

2 54

1.50

0.00

1.50

18

Indemnizații de detașare

100114

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19

Alocații ptr.transportul la si de la locul de munca

100115

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20

Alocații pentru locuințe

100116

0.00

0.00

0.00

owi

0.00

0.00

I0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21

Alte drepturi salariale in bani

100130

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

22

Cheltuieli salariale in natura(cod 10.02.01 la 10.02.30)

1002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

23

Tichete de masa

100201

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24

Norme de hrana

100202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25

Uniforme si echipament obliaatoriu

100203

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

100204

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27

Transportul la si de la locul de 1 munca

100205

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28

Alte drepturi salariale in natura

100230

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29

Contnbutii(cod 10 03.01 la 10.03.06)

1003

827.82

-14.29

813.53

211.34

0.00

211 34

245.17

0.00

245.17

161.20

0.00

161.20

210.11

-14.29

195.82

30

IContribuîii de asigurări Isocia'e de stat

100301

613 63

-5.95

607.68

157.88

0.00

157.88

183.46

0.00

183.46

116.10

0.00

116.10

156.19

-5.95

150 24

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Pian rectificat anual

Plan initiai trim 1

Influente

Plan rectificat trim I

Plan initiai trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Pian initiai trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan initiai trim IV

Influente

Plan | rectificat irim IV

31

Contribuții de asigurări de somai

100302

15.41

0.00

15.41

4.10

0.00

4 10

4.74

0.00

4.74

4.74

0.00

4.74

1 83

0.00

1.83

32

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

100303

156.11

-3.98

152.13

40.17

0.00

40.17

45.85

0.00

45.85

30.00

0.00

30.00

40.09

-3.98

36.11

33

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

100304

9.73

-1.31

8.42

2.35

0 00

2.35

2.50

0.00

2.50

2.74

0.00

2.74

2.14

-1.31

0 83

34

Prime de asigurare viata plătite de angajator ptr. anqaiati

100305

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35

Contribuții pt concedii si indemnizații

100306

32.94

-3.05

29.89

6.84

0.00

6.84

8.62

0.00

8.62

7.62

0.00

7.62

9.86

-3.05

681

36

Contribuții la Fd de garantare a creanțelor salariale

100307

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

•i Ț

TITLUL II BUNURI SI

SERVlCllfcod 20 01 la 20.03)

20

10,828.45

50.00

10.878.45

2,006 06

0.00

2,006.06

4,891.05

0.00

4,891.05

1,513.22

0.00

1,513.22

2,418.12

50.00

2,468.12

38

Bunuri si serviciițcod 20.01.01 la 20.01.30)

2001

10,179.45

20.00

10,199.45

1,635.06

0.00

1,635.06

4.381.55

0.00

4,381.55

1,386.72

0.00

1,386.72

2,776.12

20.00

2,796.12

39

Furnituri de birou

200101

47.00

0.00

47.00

6.62

0.00

662

25.50

0.00

25.50

6.83

0.00

6.83

8.05

0 00

8.05

40

Materiale pentru curățenie

200102

18.00

0.00

18.00

4.47

0.00

447

6.90

0.00

6.90

3.32

0.00

3.32

3.31

0.00

3.31

41

♦ncalzit. Iluminat si forța motrica

200103

178.00

0.00

178.00

39.60

0.00

39 60

34.90

0.00

34.90

44.28

0.00

44.28

5922

0.00

59.22

42

Apa, canal si salubritate

200104

26.20

0.00

26.20

5.10

0.00

5.10

4.40

0.00'

4.40

11.30

0.00

11.30

5.40

0.00

5.40

43

Carburanți si lubrefianti

200105

98 00

0.00

98.00

25 00

0.00

25.00

45.00

0.00

45.00

15.00

0.00

15.00

13 00

0.00

13.00

44

Piese de schimb

200106

33.00

0.00

33.00

5.20

0.00

5.20

5.00

0.00

5.00

3.00

0.00

3.00

19.80

0.00

19.80

45

Transport

200107

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

46

Posta, telecomunicații, radio, tv ’nternet

200108

78.00

0.00

78.00

7.83

0 00

7.83

27.04

0.00

27.04

24.40

0.00

24.40

18.73

0.00

18.73

47

Materiale st prestări de servicii cu caracter funcțional

200109

1,282.75

20.00

1,302.75

853.91

0.00

853.91

160.00

0.00

160.00

142.75

0.00

142.75

126.09

20.00

146.09

48

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

200130

8,418.50

0.00

8,418.50

687.33

0.00

687.33

4,072.81

0.00

4,072.81

1,135.84

0.00

1,135.84

2,522.52

0.00

2,522.52

49

Reparații curente

2002

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo'

0.00

0.00

50

Hiana(cod 20.03 01*20.03.02)

2003

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51

Hrana pentru oameni

200301

0.00

0.00

0.00

o.ool

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

r. o

Hrana pentru animale

200302

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53

Medicamente si materiale sanitare(ccd 20.04.01 la 20,04.04)

2004

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

54

Medicamente

200401

oool

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55

Materiale sanitare

200402

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

56

Reactivi

200403

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

57

Dezinfectări ti

200404

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

58

Bunuri de natura obiectelor de inventarfcod 20.05.01 la 20 05 30)

2005

245.00

30.00

275.00

200.00

0.00

200.00

100.00

0.00

100 00

-75.00

0.00

-75.00

20.00

30.00

50.00

59

Uniforme si echipament

200501

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

60

Lenjerie si accesorii de pal

200503

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

61

Alte obiecte de inventar

200530

245.00

30.00

275.00

200 00

0 00

200 00

100.00

0.00

100 00

-75.00

0.00

-75.00

20.00

30.00

50.00

v'3

Deplasări, detașau, transferau

2006

100.00

0.00

100 00

25.00

0.00

25 00

75.00

0.00

75 00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

•Rd

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

influente

Plan-rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial i trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

63

Deptasan interne, detasari, transferări

200601

20.00

0.00

20.00

5.00

0.00

5.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

‘.'4

Deplasări tn străinătate

200602

80.00

0.00

80.00

20.00

0.00

20.00

60.00

0.00

60.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

65

Malenale de laborator

2009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

66

Cercetare - dezvoltare

2010

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1'7

Câni, publicații si materiale documentare

2011

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

68

Consultanta si expertiza

2012

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

69

Pregătire profesionala

2013

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

70

Protecția muncii

2014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

71

Munitie.furnituri si armament de natura activ, fixe ptr armata

2015

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

’2

Studii si cercetări

2016

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

73

Acțiuni cu caracter științific si cultural

2017

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

74

Plăti pt finant.patrimoniului genetic ai animalelor

2018

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75

Conlnbutii ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si servicii de interes public local, tn baza unor convenții sau contracte

2019

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

76

Reabilitare infrastructura progr. inundații ptr.autoritati publice locale

2020

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

77

Meteorologie

2021

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

78

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

2022

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.co

Prevenirea st combaterea inundațiilor si înghețurilor

2023

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

80

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilorfcod 20.24.01 la 20.24.03)

2024

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

81

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

202401

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

82

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

202402

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

83

Stabilirtea riscului de tara

202403

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

84

Chelt judiciare si extrajud.derivate din acțiuni in reprezent.intereselor statului

2025

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

85

Alte cneltuieli(cod 20.30.01 la 20 30 30)

2030

298.00

0.00

298.00

140.00

0.00

140.00

334.50

0.00

334.50

201.50

0.00

201.50

-378.00

0 00

-378.00

86

Reclama si publicitate

203001

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-00

0.00

0.00

0.00

0.00

87

Protocol si reprezentare

203002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00’

88

Prime de asigurare non-viata

203003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

;9

Chirii

203004

145.00

0.00

145.00

100.00

0 00

100.00

300.00

0 00

300.00

165.00

0.00

165.00

-420.00

0.00

-420.00

90

Presuri servicii pîr.transmiterea drepturilor

203006

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim IU

Plan inițial trim IV

Influente

Plan 1 rectificat trim IV

91

Fondul presedintelui/Fondul conducătorului instit.publice

203007

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

92

Fondul Primului ministru

203008

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo!

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo1

-

executarea silita a creanțelor bugetare

203009

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

94

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

203030

153 00

0.00

153.00

40 00

0.00

40.00

34.50

0.00

34.50

36.50

0.00

36.50

42.00

0.00

42 00

TITLUL III DOBANZIfcod

30 01+30.02+30.03)

30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

96

Dobânzi aferente datoriei publice intemefcod 30.01.01+30.01.02)

3001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

97

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

300101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.co

0.00

0.00

0.00

98

Dobânzi aferente creditelor interne oarantate

300102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

99

Oobanzi aferente datoriei publice externefcod 30.02.01 la.3Q.020a___.____________

3002

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100

Oobanzi aferente datoriei publice externe directe

300201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

li') 1

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ■ ordonatorii de credite

300202

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

102

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimorumutate

300203

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

«03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

300205

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

104

Alte dobanzi(cod 30.03.01 la 30.03.05)

3003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

105

Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur________________________

300301

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

106

Dobanda datorata trezoreriei statului

300302

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1C7

Dobânzi aferente împrumuturilor temporare din trezoreria statului

300303

0.00

0 00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

108

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

300304

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

109

Dobânzi la opeatiunile de leasing

300305

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

HO

TITLUL IV SUBVENTII(cod

40 01 la 40.30)

40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

111

Subvenții pe produse

4001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

000*

112

Subvenții pe activitati

4002

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.001

H3

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

4003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

114

subv.pt susținerea transp. feroviar public de calatori

4004

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

■15

Subv ptr transp.de calatori cu metroul

4005

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

116

Acțiuni de ecologizare

4006

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 ■* 7

«Valorificarea cenușilor de i Pirita

4007

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

CrOO

0.00

___oco

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Pian inițial trim I

influente

Plan rectificat trim l

Plan inițial

trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan | rectificat trim IV

118

Subv.pl dobânzi la credite bancare

4008

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 19

Plăti către angajatori pt formare profesionala a anoaiatilor

4009

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

120

Fd.neramburs.pt crearea de noi locuri de munca

4010

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

prrme acordale producători lor agricoli

4011

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

122

Subv.pt acordarea primelor de asig.pt factorii de risc din asie____________________

4012

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

123

sti mularea exporturilor

4013

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

124

susținerea infrastructurii de transport

4014

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

125

sprijinirea producătorilor aqricoli

4015

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

126

progr de conservare sau de închidere a minelor

4016

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

127

progr de prot.soc.si integrare socioprofesionala a pers.cu handicap

4017

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

128

protecție soc in soc minier

4018

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

129

plăti pt stimularea creării de locuri de munca

4019

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

130

Subvenții pt compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

4020

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

131

alte subvenții

4030

0.00

0 00

O^OQI

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

132

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01 la 50.041

50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

133

Fond de rezerva bugetara la dispoziția guvernului

5001

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

134

fond de intervenție la dispoziția guvernului

5002

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

135

fond de rezerva bug. la disooz autorit.locale

5004

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

136

TITLUL VI TRANSFERURI

INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 151 01+51.02)1

51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

137

Transferuri curente(cod 51.01.01 la 51.01.26)

5101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

138

Transferuri către instituții publice

510101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

139

Finanțare de baza a invatamantului superior

510102

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

140

Acțiuni de sanatate

510103

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

141

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap__________________

510104

0.00

0.00

0.00

C.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

142

Finanțarea aeroporturilor de interes local

510105

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

143

Transîerun din Fondul de intervenție

510106

0.00

000

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

144

Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar

510113

0.00

0 00

0.00

0 00

__0.00

0.00

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

’-îd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Pian inițial trim i

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Pian rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Pian rectificat trim III

Plan inițial

trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

Î45

Transferuri dm bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru nrotectia eonii ului

510114

0 00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

146

Transf- uri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

510115

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

147

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale tn situații do pvțrpm______________

510124

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

148

Programe ptr sanatate

510125

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

149

Transf.privind contritt.de asig.soc.desanat.pt persoanele aflate-n concediu pt creșterea copilului

510126

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0G

0.00

0.00

0.00

150

întreținerea infrastructurii rutiere

510128

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

151

Transf.privind contrib.de sanat.pt.persoane beneficiare de aiutor social

510131

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

152

Sprijin financiar ia constituirea familiei

510136

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

153

Transferuri din bugetele consiliilor locale si județene pt finanțarea unit.de asistenta medico sociala

510139

0.00

0.00

0.G0

0 00

0.00

0.00

C.00

0 09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

154

Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale (cod.51.02.12)

5102

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

155

Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale

510212

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

156

TITLUL VI! ALTE TRANSFERURI

55

0.00

0.00

0.00

000

0 n0

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

157

A Transferuri interne.

5501

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

158

Programe cu finanțare rambursabila

550103

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

159

Programe PHARE

550108

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

oF

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

160

Programe ISPA

550109

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

161

Programe SAPARD

550110

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

162

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

550112

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

I

0.00

163

Programe de dezvoltare

550113

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

i 64

rond Roman de Dezvoltare Sociala

550115

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

165

A!te transferuri curente interne

550118

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

' G6

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

57

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Asigurări sociaie

5701

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

xd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Pian rectificat trim I

Plan inițial trim il

Influente

Pian rectificat trim II

Plan inițial

trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

168

Ajutoare sociale

5702

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

169

Ajutoare sociale in numerar

570201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

170

Ajutoare sociale in natura

570202

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

171

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

172

Burse

5901

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

’73

Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale

5902

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

174

Asociații si fundații

5911

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

175

Susținerea cultelor

5912

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0 00

I76

Contribuții la salarizarea oersonalului necierical

5915

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

177

Sume din activitati sportive

5920

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

178

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

308.50

0.00

308 50

126.70

0.00

126.70

56.50

0.00

56.50

86 80

0.00

86.80

38.50

0.00

38.50

179

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

308.50

0.00

308.50

126.70

0.00

126.70

56.50

0.00

56.50

86.80

0.00

86.80

38.50

0.00

38.50

180

Active fixe

7101

308.50

0.00

308.50

126.70

0.00

126.70

56.50

0.00

56.50

86.80

0.00

86.80

38.50

0.00

38 50

181

Construcții

710101

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

182

Masim. echipamente si muioace de transoort

710102

308.50

0.00

308.50

126.70

0.00

126 70

56.50

0.00

56.50

86.80

0.00

86.80

38.50

0.00

38.50

183

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

710103

0 00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

134

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

710130

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

185

Reparații capitale aferente activelor fixe

7103

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

186

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE

72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

187

Active financiare

7201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

188

Participare la capitalul social al societăților comerciale

720101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

189

OPERAȚIUNI FINANCIARE

79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

190

TITLUL XIII RAMBURSĂRI

DE CREDITE

81

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

191

Rambursări de credite externe

8101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-92

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

810101

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

193

Rambursări de credite externe garantate si derecte subtmprumutate

810102

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

194

Rambursah de crediteaferente datoriei publice externe locale________

810105

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

i 95

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

810106

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

196

Rambursări de credite interne

8102

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.60

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0 00

0.00

• -p

Rambursan de credite interne garantate

810201

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

Diferente de curs aferente da lonei publice interne_______

810202

0 00

0.00

000

0.00

0.00

___c.no

0.00

_____0 00

0.00

_oo_o

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rd.

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial

trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial

trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

199

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

810205

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

200

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri atcadi______________________

8003

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

202

rondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

8008

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203

Alte împrumuturi

8030

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

TITLU XIV REZERVE.

EXCEDENT.'OEFICIT

90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0 00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

Excedent

91.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Președinte

NARTEA. MON1CAJudețul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr S la HCL \ 72011


DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE SI ALINIATE CAP 6502 anul 2011

mii lei

Rd

Denumirea indicatorilor

Cod

Pian inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectificat trim IV

Grădiniță nr. 14

1

TOTAL CHELTUIELI

502.60

4.00

506.60

141.59

0.00

141.59

163.66

0.00

163.66

138.65

0.00

138.65

58.7

4.00

62.70

2

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+51+55+57

+59)

01

502.60

4.00

506.60

141.59

0.00

141.59

163.66

0.00

163.66

138.65

0.00

138.65

58.70

4.00

62.70

4

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

48.8

4.00

52.80

16.59

0.00

16.59

13.66

0.00

13.66

12.65

0.00

12.65

5.90

4.00

9.90

Grădiniță nr. 17

1

TOTAL CHELTUIELI

438.40

4.00

442.40

125.52

0.00

125.52

126.53

0.00

126.53

113.40

0.00

113.40

72.95

4.00

7695

2

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+51+55+57

+59)

01

438.40

4.00

442.40

125.52

0.00

125.52

126.53

0.00

126.53

113.40

0.00

113.40

72.95

4.00

76.95

4

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

41.20

4.00

45.20

14.02

0.00

14.02

11.53

0.00

11.53

7.00

0.00

7.00

8.65

4.00

12.65

Grădiniță nr. 19

1

TOTAL CHELTUIELI

604.39

-1.00

603.39

159.54

0.00

159.54

168.76

0.00

168.76

146.39

0.00

146.39

129.70

-1.00

128.70

2

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+51+55+57

+59)

01

604.39

-1.00

603.39

159.54

0.00

159.54

168.76

0.00

168.76

146.39

0.00

146.39

129.70

-1.00

128.70

4

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

68.79

-1.00

67.79

23.94

0.00

23.94

18.76

0.00

18.76

11.39

0.00

11.39

14.70

-1.00

13.70

Grădiniță nr. 22

1

TOTAL CHELTUIELI

573.85

9.00

582.85

144.25

0.00

144.25

168.10

0.00

168.10

119.37

0.00

119.37

142.13

9.00

151.13

2

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+51+55+57

+59)

01

573.85

9.00

582.85

144.25

0.00

144.25

168.10

0.00

168.10

119.37

0.00

119.37

142.13

9.00

151.13

4

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

57.50

9.00

66.50

19.55

0.00

19.55

16.10

0.00

16.10

9.77

0.00

9.77

12.08

9.00

21.08

Grădiniță nr.28

1

TOTAL CHELTUIELI

482.90

3.00

485.90

124.28

0.00

124.28

132.76

0.00

132.76

127.14

0.00

127.14

98.72

3.00

101.72

2

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+51+55+57

+59)

01

482.90

3.00

485.90

124.28

0.00

124.28

132.76

0.00

132.76

127.14

0.00

127.14

98.72

3.00

101.72

4

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

42.00

3.00

45.00

14.28

0.00

14.28

11.76

0.00

11.76

8.14

0.00

8.14

7.82

3.00

10.82

Grădiniță nr.29.

1

TOTAL CHELTUIELI

829.30

-3.00

826.30

250.94

0.00

250.94

286.88

0.00

286.88

251.31

0.00

251.31

40.17

-3.00

37.17

2

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+51+55+57

+59)

01

829.30

-3.00

826.30

250.94

0.00

250.94

286.88

0.00

286.88

251.31

0.00

251.31

40.17

-3.00

37.17

4_

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

96.00

-3.00

93.00

32.64

0.00

32.64

26.88

0.00

26.88

16.31

0.00

16.31

20.17

-3.00

17.17

Rd

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectifica trim IV

Grădiniță nr. 37

1

TOTAL CHELTUIELI

419.75

-3.00

416.75

112.39

0.00

112.39

112.18

0.00

112.18

90.79

0.00

90.79

104.39

-3.00

101.:

2

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+51 +55+57

+59)

01

419.75

-3.00

416.75

112.39

0.00

112.39

112.18

0.00

112.18

90.79

0.00

90.79

104.39

-3.00

101.:

4

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

43.50

-3.00

40.50

14.79

0.00

14.79

12.18

0.00

12.18

7.39

0.00

7.39

9.14

-3.00

6.

Grădiniță nr. 38

1

TOTAL CHELTUIELI

658.40

10.00

668.40

188.98

0.00

188.98

275.16

0.00

275.16

145.38

0.00

145.38

48.88

10.00

58..'

2

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+51 +55+57

+59)

01

658.40

10.00

668.40

188.98

0.00

188.98

275.16

0.00

275.16

145.38

0.00

145.38

48.88

10.00

58..'

4

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

97.00

10.00

107.00

32.98

0.00

32.98

27.16

0.00

27.16

16.48

0.00

16.48

20.38

10.00

30.:

Grădiniță nr. 40

1

TOTAL CHELTUIELI

821.76

1.00

822.76

211.73

0.00

211.73

220.20

0.00

220.20

211.05

0.00

211.05

178.78

1.00

179.

2

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+51+55+57

+59)

01

821.76

1.00

822.76

211.73

0.00

211.73

220.20

0.00

220.20

211.05

0.00

211.05

178.78

1.00

179.

4

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

66.16

1.00

67.16

22.73

0.00

22.73

18.20

0.00

18.20

11.05

0.00

11.05

14.18

' 1.00

15.

Grădiniță nr 41

1

TOTAL CHELTUIELI

808.49

2.00

810.49

218.70

0.00

218.70

247.68

0.00

247.68

203.76

0.00

203.76

138.35

2.00

140.:

2

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+51+55+57

+59)

01

808.49

2.00

810.49

218.70

0.00

218.70

247.68

0.00

247.68

203.76

0.00

203.76

138.35

2.00

140..

4

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

82.69

2.00

84.69

28.70

0.00

28.70

22.68

0.00

22.68

13.76

0.00

13.76

17.55

2.00

19.:

Grădiniță nr. 42

1

TOTAL CHELTUIELI

611.90

1.00

612.90

161.25

0.00

161.25

167.50

0.00

167.50

158.62

0.00

158.62

124.53

1.00

125.:

2

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+51 +55+57

+59)

01

611.90

1.00

612.90

161.25

0.00

161.25

167.50

0.00

167.50

158.62

0.00

158.62

124.53

1.00

125.:

4

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

62.5

1.00

63.50

21.25

0.00

21.25

17.5

0.00

17.50

10.62

0.00

10.62

13.13

1.00

14.

Grădiniță nr. 43

1

TOTAL CHELTUIELI

555.80

2.00

557.80

170.32

0.00

170.32

164.44

0.00

164.44

148.70

0.00

148.70

72.34

2.00

74.:

2

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+51+55+57

01

555.80

2.00

557.80

170.32

0.00

170.32

164.44

0.00

164.44

148.70

0.00

148.70

72.34

2.00

74.:

4

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

73

2.00

75.00

24.82

0.00

24.82

20.44

0.00

20.44

12.40

0.00

12.40

15.34

2.00

17..

Școala nr. 2

J_

TOTAL CHELTUIELI

746.10

5.00

751.10

189.42

0.00

189.42

253.45

0.00

253.45

122.65

0.00

122.65

180.58

5.00

185.:

2

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+ 40+50+51+55+57

01

746.10

5.00

751.10

189.42

0.00

189.42

253.45

0.00

253.45

122.65

0.00

122.65

180.58

5.00

185.:

4

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

53.00

5.00

58.00

19.34

0.00

19.34

14.28

0.00

14.28

11.97

0.00

11.97

7.41

5.00

12.-

Școala nr. 4

1

TOTAL CHELTUIELI

1,335.70

-1.00

1,334.70

351.93

0.00

351.93

369.72

0.00

369.72

351.27

0.00

351.27

262.78

-1.00

261.

2

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+51+55+57

01

1,335.70

-1.00

1,334.70

351.93

0.00

351.93

369.72

0.00

369.72

351.27

0.00

351.27

262.78

-1.00

261.'

î -

T!TLUL I! BUNURI SI SERVICII

20

95.00

-1.00

94.00

32.30

0.00

32.30

26.60

0.00

26.60

16.14

0.00

16.14

19.96

-1.00

18.:

Rd

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim 1

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plan rectifica trim IV

Școala nr. 5

1

TOTAL CHELTUIELI

1,376.88

-6.00

1,370.88

353.36

0.00

353.36

368.55

0.00

368.55

342.45

0.00

342.45

312.52

-6.00

3O6.f

2

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+51+55+57

+59)

01

1.376.88

-6.00

1,370.88

353.36

0.00

353.36

368.55

0.00

368.55

342.45

0.00

342.45

312.52

-6.00

306.f

4

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

100.00

-6.00

94.00

34.00

0.00

34.00

28.00

0.00

28.00

16.99

0.00

16.99

21.01

-6.00

15.C

Școala nr. 8

1

TOTAL CHELTUIELI

879.10

2.00

881.10

271.49

0.00

271.49

345.80

0.00

345.80

199.17

0.00

199.17

62.64

2.00

64.6

2

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+51 +55+57

+59)

01

879.10

2.00

881.10

271.49

0.00

271.49

345.80

0.00

345.80

199.17

0.00

199.17

62.64

2.00

64.e

4

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

89.50

2.00

91.50

30.43

0.00

30.43

25.06

0.00

25.06

15.21

0.00

15.21

18.80

2.00

20.6

Școala nr. 13

1

TOTAL CHELTUIELI

1,550.11

3.00

1,553.11

404.30

0.00

404.30

427.05

0.00

427.05

409.89

0.00

409.89

308.87

3.00

311.6

2

CHELTUIELI

CURENTEfl 0+20+30+40+50+51 +55+57

+59)

01

1,550.11

3.00

1,553.11

404.30

0.00

404.30

427.05

0.00

427.05

409.89

0.00

409.89

308.87

3.00

311.6

4

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

120.00

3.00

123.00

40.80

0.00

40.80

33.59

0.00

33.59

20.39

0.00

20.39

25.22

3.00

28.2

Școala R. Selejan

1

TOTAL CHELTUIELI

1,088.28

3.00

1,091.28

280.52

0.00

280.52

292.74

0.00

292.74

281.81

0.00

281.81

233.21

3.00

236.2

2

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+51+55+57

+59)

01

1,088.28

3.00

1,091.28

280.52

0.00

280.52

292.74

0.00

292.74

281.81

0.00

281.81

233.21

3.00

236.2

4

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

63.00

3.00

66.00

21.42

0.00

21.42

17.64

0.00

17.64

10.71

0.00

10.71

13.23

3.00

16.2

Școala nr. 20

1

TOTAL CHELTUIELI

1.432.06

3.00

1,435.06

411.46

0.00

411.46

404.55

0.00

404.55

384.29

0.00

384.29

231.76

3.00

234.7

2

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+51+55+57

+59)

01

1,432.06

3.00

1,435.06

411.46

0.00

411.46

404.55

0.00

404.55

384.29

0.00

384.29

231.76

3.00

234.7

4

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

148.00

3.00

151.00

50.32

0.00

50.32

41.43

0.00

41.43

25.15

0.00

25.15

31.10

3.00

34.1

Școala nr. 21

1

TOTAL CHELTUIELI

1,251.57

-3.00

1,248.57

325.69

0.00

325.69

332.63

0.00

332.63

313.90

0.00

313.90

279.35

-3.00

276.3

2

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+51 +55+57

+59)

01

1,251.57

-3.00

1,248.57

325.69

0.00

325.69

332.63

0.00

332.63

313.90

0.00

313.90

279.35

-3.00

276.3

4

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

134.00

-3.00

131.00

45.56

0.00

45.56

37.51

0.00

37.51

22.77

0.00

22.77

28.16

-3.00

25.1

Școala Regele Ferdinand

1

TOTAL CHELTUIELI

874.13

12.00

886.13

250.80

0.00

250.80

244.33

0.00

244.33

224.03

0.00

224.03

154.97

12.00

166.9

9

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+51+55+57

+59)

01

874.13

12.00

886.13

250.80

0.00

250.80

244.33

0.00

244.33

224.03

0.00

224.03

154.97

12.00

166.9

4

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

71.00

12.00

83.00

24.14

0.00

24.14

19.88

0.00

19.88

18.37

0.00

18 37

8.61

12.00

20.6

Școala nr 25

I 1

TOTAL CHELTUIELI

1,177.27

-7.00

1,170.27

344 38

0.00

344 38

360.85

0.00

360.85

281.78

0.00

281.78

190.26

-7.00

183.21

Rd

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Pian rectifica trim IV

2

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+51+55+57

+59)

01

1,177.27

-7.00

1,170.27

344.38

0.00

344.38

360.85

0.00

360.85

281.78

0.00

281.78

190.26

-7.00

183.;

4

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

127.00

-7.00

120.00

43.18

0.00

43.18

35.55

0.00

35.55

21.58

0.00

21.58

26.69

-7.00

19.f

Gr. Sc. Independenta

1

TOTAL CHELTUIELI

3,622.20

22.00

3,644.20

969.55

0.00

969.55

953.70

0.00

953.70

923.53

0.00

923.53

775.42

22.00

797/

2

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+51+55+57

+59)

01

3,622.20

22.00

3,644.20

969.55

0.00

969.55

953.70

0.00

953.70

923.53

0.00

923.53

775.42

22.00

797/

4

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

312.00

22.00

334.00

106.09

0.00

106.09

87.35

0.00

87.35

63.02

0.00

63.02

55.54

22.00

77.f

Colegiul Ind Alimentara

1

TOTAL CHELTUIELI

3,054.50

6.00

3,060.50

806.82

0.00

806.82

817.33

0.00

817.33

794.42

0.00

794.42

635.93

6.00

641.'

2

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+51+55+57

+59)

01

3,054.50

6.00

3,060.50

806.82

0.00

806.82

817.33

0.00

817.33

794.42

0.00

794.42

635.93

6.00

641.'

4

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

390.00

6.00

396.00

132.62

0.00

132.62

109.18

0.00

109.18

88.27

0.00

88.27

59.93

6.00

65.'

Col. Tehnic Energetic

1

TOTAL CHELTUIELI

1,853.47

10.00

1,863.47

492.93

0.00

492.93

501.19

0.00

501.19

425.64

0.00

425.64

433.71

10.00

443.1

2

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+51+55+57

+59)

01

1,853.47

10.00

1.863.47

492.93

0.00

492.93

501.19

0.00

501.19

425.64

0.00

425.64

433.71

10.00

443.1

4

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

265.00

10.00

275.00

90.12

0.00

90.12

74.19

0.00

74.19

45.03

0.00

45.03

55.66

10.00

65.(

Coi. Nat. 0. Goga

1

TOTAL CHELTUIELI

3,914.18

23.00

3,937.18

1,091.05

0.00

1,091.05

1,261.08

0.00

1,261.08

876.03

0.00

876.03

686.02

23.00

709.(

2

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+ 30+40+50+51 +55+ 57 +59)

01

3,914.18

23.00

3,937.18

1,091.05

0.00

1,091.05

1,261.08

0.00

1,261.08

876.03

0.00

876.03

686.02

23.00

709.(

4

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

255.00

23.00

278.00

86.72

0.00

86.72

71.38

0.00

71.38

91.10

0.00

91.10

5.80

23.00

28.(

Col. Nat. Gh. Lazar

1

TOTAL CHELTUIELI

2,800.61

6.00

2,806.61

743.97

0.00

743.97

930.78

0.00

930.78

649.95

0.00

649.95

475.91

6.00

481.'

2

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+51+55+57

+59)

01

2,800.61

6.00

2,806.61

743.97

0.00

743.97

930.78

0.00

930.78

649.95

0.00

649.95

475.91

6.00

481.'

4

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

183.00

6.00

189.00

62.22

0.00

62.22

51.23

0.00

51.23

31.10

0.00

31.10

38.45

6.00

44/

Gr. Sc. Henri Coanda

1

TOTAL CHELTUIELI

1,428.87

22.00

1,450.87

414.13

0.00

414.13

406.01

0.00

406.01

418.42

0.00

418.42

190.31

22.00

212.1

! 2

i 4

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+51 +55+57

+59)

01

1,428.87

22.00

1,450.87

414.13

0.00

414.13

406.01

0.00

406.01

418.42

0.00

418.42

190.31

22.00

212.1

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

180.00

22.00

202.00

61.20

0.00

61.20

50.39

0.00

50.39

30.59

0.00

30.59

37.82

22.00

59.f

Liceul Teoretic 0. Ghibu

1

TOTAL CHELTUIELI

1,527.10

-15.00

1,512.10

433.15

0.00

433.15

432.57

0.00

432.57

334.22

0.00

334.22

327.16

-15.00

312.

1

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+51 + 55+57

+59)

01

1,527.10

-15.00

1.512.10

433.15

0.00

433.15

432.57

0.00

432.57

334.22

0.00

334.22

327.16

-15.00

312.'

i 4

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

|    20

136.00

-15.00

121.00

46.24

0.00

46.24

38.07

0,00

38.07

23.11

0.00

23.11

28.58

-15.00

13.:

Rd

Denumirea indicatorilor

Cod

Plan inițial anual

Influente

Plan rectificat anual

Plan inițial trim I

Influente

Plan rectificat trim I

Plan inițial trim II

Influente

Plan rectificat trim II

Plan inițial trim III

Influente

Plan rectificat trim III

Plan inițial trim IV

Influente

Plar rectific trim I

Gr. Sc. C-tii si Arhitectura

1

TOTAL CHELTUIELI

1.598.45

-15.00

1,583.45

453.22

0.00

453.22

441.98

0.00

441.98

397.38

0.00

397.38

305.87

-15.00

29C

2

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+51 +55+57

+59)

01

1,598.45

-15.00

1,583.45

453.22

0.00

453.22

441.98

0.00

441.98

397.38

0.00

397.38

305.87

-15.00

29C

4

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

300.00

-15.00

285.00

102.02

0.00

102.02

83.98

0.00

83.98

50.98

0.00

50.98

63.02

-15.00

4E

Col. Pedagogic

1

TOTAL CHELTUIELI

2,101.91

-54.00

2,047.91

540.68

0.00

540.68

649 89

0.00

649.89

419.09

0.00

419.09

492.25

-54.00

438

2

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+51+55+57

+59)

01

2,101.91

-54.00

2,047.91

540.68

0.00

540.68

649.89

0.00

649.89

419.09

0.00

419.09

492.25

-54.00

438

4

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

235.20

-54.00

181.20

79.92

0.00

79.92

65.78

0.00

65.78

39.93

0.00

39.93

49.57

-54.00

-4

Liceul C. Noica

1

TOTAL CHELTUIELI

1,555.30

-40.00

1,515.30

419.11

0.00

419.11

628.14

0.00

628.14

182.35

0.00

182.35

325.70

-40.00

285

2

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+ 30+40+50+51+55+57

+59)

01

1,555.30

-40.00

1,515.30

419.11

0.00

419.11

628.14

0.00

628.14

182.35

0.00

182.35

325.70

-40.00

285

4

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

135.00

-40.00

95.00

45.90

0.00

45.90

37.78

0.00

37.78

22.94

0.00

22.94

28.38

-40.00

-11

Col. D.P. Barcianu

TOTAL CHELTUIELI

1,661.75

-5.00

1,656.75

464.57

0.00

464.57

603.25

0.00

603.25

432.58

0.00

432.58

161.35

-5.00

156

2

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+51 +55+57

+59)

01

1,661.75

-5.00

1,656.75

464.57

0.00

464.57

603.25

0.00

603.25

432.58

0.00

432.58

161.35

-5.00

156.

4

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

188.00

-5.00

183.00

63.94

0.00

63.94

52.63

0.00

52.63

31.95

0.00

31.95

39.48

-5.00

34.

TOTAL SPAUIPS cumulat

1

TOTAL CHELTUIELI’

70,159.97

0.00

70,159.97

18,560.52

0.00

18,560.52

20,448.44

0.00

20,448.44

17,652.84

0.00

17,652.84

13,498.17

0.00

13,498.

2

CHELTUIELI

CURENTE(10+20+30+40+50+51+55+57

+59)

01

67,969.97

0.00

67,969.97

18,214.52

0.00

18,214.52

19,580.44

0.00

19,580.44

17,006.84

0,00

17,006.84

13,168.17

0.00

13,168.

4

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

9,616.63

0.00

9,616.63

2,562.08

0.00

2,562.08

2,099.00

0.00

2,099.00

2,618.40

0.00

2,618.40

2,337.15

0.00

2,337.

Președinte

NARTEA MONICA


Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr j la HCL _/201

Detalierea bugetului pe anul 2011 pe unitati de invatamant

■'■"mii lei

Nr. Crt

UNITATEA ȘCOLARA

Total buget

Titlul I cheltuieli de personal

Titlul II bunuri si servicii

Titlul X Alte cheltuieli-burse

1

GRĂDINIȚĂ NR. 5

563.34

506.84

56.50

0.00

2

GRĂDINIȚĂ NR. 14

506.60

453.80

52.80

0.00

3

GRĂDINIȚĂ NR. 15

732.06

662.06

70.00

0.00

4

GRĂDINIȚĂ NR. 16

814.40

750.40

64.00

0.00

5

GRĂDINIȚĂ NR. 17

442.40

397.20

45.20

0.00

6

GRĂDINIȚĂ NR. 18

506.50

471.50

35.00

0.00

7

GRĂDINIȚĂ NR. 19

603.39

535.60

67.79

0.00

8

GRĂDINIȚĂ NR. 22

582.85

516.35

66.50

0.00

9

GRĂDINIȚĂ NR. 26

645.92

607.42

38.50

0.00

10

GRĂDINIȚĂ NR. 28

485.90

440.90

45.00

0.00

11

GRĂDINIȚĂ NR. 29

826.30

733.30

93.00

0.00

12

GRĂDINIȚĂ NR. 33

513.69

467.80

45.89

0.00

13

GRĂDINIȚĂ NR. 37

416.75

376.25

40.50

0.00

14

GRĂDINIȚĂ NR. 38

668.40

561.40

107.00

0.00

15

GRĂDINIȚĂ FRAȚII GRIMM

822.76

755 60

67.16

0.00

16

GRĂDINIȚĂ NR. 41

810.49

725.80

84.69

0.00

17

GRĂDINIȚĂ NR. 42

612.90

549 40

63.50

0.00

18

GRĂDINIȚĂ NR. 43

557 80

482.80

75.00

0.00

19

ȘCOALA NR. 1

1012.61

930.81

78.00

3.80

20

ȘCOALA NR. 2

751.10

692.40

58.00

0.70

21

ȘCOALA NR. 4

1334.70

1240.20

94.00

0.50

22

ȘCOALA REGINA MARIA

1370.88

1274.68

94.00

2.20

23

ȘCOALA NICOLAE IORGA

2029.80

1923.30

105.00

1.50

24

ȘCOALA NR. 8

881.10

786.60

91.50

3.00

25

ȘCOALA NR. 10

821.49

705.99

110.00

5.50

26

ȘCOALA NR. 13

1553.11

1424.21

123.00

5 90

27

ȘCOALA I.L.CARAGIALE

778.54

706.84

70.00

1.70

28

ȘCOALA RADU SELEJAN

1091.28

1024.88

66.00

0.40

29

ȘCOALA NR. 18

1144.28

1079.28

62.50

2.50

30

ȘCOALA NR. 20

1435.06

1279.56

151.00

4.50

31

ȘCOALA NR. 21

1248.57

1117.07

131.00

0.50

32

ȘCOALA NR. 23

734.19

636.39

96.00

1.80

33

ȘCOALA NR. 24

886.13

801.33

83.00

1.80

34

ȘCOALA NR. 25

1170.27

1049.07

120.00

1.20

35

GR.SC. INDEPENDENTA

3644.20

3308.80

334.00

1.40

36

LICEUL DE ARTA

2601.94

2502.34

90.00

9.60

37

GR.SC. D.P.BARCIANU

1656.75

1471.25

183.00

2.50

38

COL. TEHNIC IND ALIMENTARA

3060.50

2655.84

396.00

8.66

39

GR.SC. A. IANCU

1154.85

1021.75

132.00

1.10

40

COL.NATIONAL S.BRUKENTHAL

1792.80

1619.20

156.00

17.60

41

GR. SC. CONSTR. ARHITECTURA

1583.45

1298.45

285.00

0.00

42

COL. TEHNIC ENERGETIC

1863.47

1584.47

275.00

4.00

43

LIC. O. GHIBU

1512.10

1389.10

121,00

2.00

44

COL. NAT. O. GOGA

3937.18

3636.18

278.00

23.00

45

COL. NAT. GH. LAZAR

2806.61

2583.11

189.00

34.50

46

COL. NAT. ECONOMIC ADMINISTRATIV

2146.10

1934.60

200.00

11.50

47

GR. SC. CONSTR. MAȘINI

1450.87

1246.37

202.00

2.50

Nr. Crt

UNITATEA ȘCOLARA

Total buget

Titlul I cheltuieli de personal

Titlul II bunuri si servicii

Titlul X Alte cheltuieli-burse

48

LIC. C. NOICA

1515.30

1410.80

95.00

9.50

49

COL. NAT. PEDAGOGIC

2047.91

1858.21

181.20

8.50

50

COL. TEHNIC TEXTIL

1795.10

1616.50

175.00

3.60

L__

TOTAL_____________________________

63924.69

maora*

57804.00

5943.23

177.46

PreședinteContras!

Secretai

$ORIN


NISTOR


n ea za


Județul Sibiu

Anexa ut


la HCL         '201 j


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

mu iei

Denumire indicator

Capitol bugetar

Plan inițial anual

influențe

----PlăH----

rectificat anual

Plan inițial trim 1

influențe

Plan rectificat trim 1

Plan inițial trim 2

influențe

—Pi^— rectificat trim 2

Plan inițial trim 3

influențe

Plan rectificat trim 3

Plan inițial trim 4

influențe

Plan rectificat trim 4

Instituții publice de spectacole și concerte -Transferuri pentru instituții publice

67.02.03.04.51.01.01

11.995.70

-355.00

11,640.70

3,370 00

0.00

3,370.00

4,380.00

0.00

4,380.00

2,117.10

0.00

2,117.10

2,128.60

-355.00

1,773".

Case de cultură -Transferuri pentru instituții publice

67.02.03.06.51 01.01

8.164.90

80.00

8,244.90

1,900.00

0.00

1,900.00

2,100.00

0.00

2,100.00

1,471.20

0.00

1,471.20

2,693.70

80.00

2,773 7

Fond pentru garantarea împrumuturilor contractate de administrațiile publice locale -Rambursări de credite externe garantate și direct împrumutate

54.02.07.81.01.02

5.000.00

-5,000.00

0.00

3,000.00

0.00

3,000 00

2,000 00

0.00

2,000 00

000

0.00

0.00

0.00

-5,000.00

-5.000.0

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi - Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

55.02.30.02.01

13,021.00

-1,801.72

11,219.28

785.00

0.00

785 00

5,685.00

0.00

5,685.00

958.00

0.00

958.00

5,593 00

-1.801.72

3,791 2-

Transport în comun - Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

84.02.03.02.40.03

22.000.00

4,400.00

26,400.00

5,500.00

0.00

5,500.00

9,100.00

0.00

9,100.00

7,400 00

0 00

7,400.00

0.00

4,400.00

4,400 0-

Străzi - Reparații curente

84.02.03.03.20.02

31,457.25

10,000.00

41,457 25

6,800.00

0.00

6,800.00

10,000 00

0.00

10,000.00

11,341.00

0.00

11,341.00

3,316.25

10,000.00

13,316 2-

Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor

11.02.02

63,058.00

180.00

63,238.00

16,527.00

0.00

16,527.00

18,890 00

0.00

18,890.00

14,251.00

0 00

14,251.00

13,390.00

180.00

13,570 O

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

2,639.00

453.50

3,092.50

410 00

0.00

410.00

410.00

0.00

410.00

810.00

0.00

810.00

1,009.00

453.50

1.462.5*

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

116,297.54

5,000.00

121,297.54

28,430.00

0.00

28.430.00

32,700.00

0.00

32,700.00

29.700.00

0.00

29,700.00

25,467.54

5,000.00

30,467 5

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

2,344.44

29.87

2,374.31

635.54

0.00

635.54

547.00

0.00

547.00

547.00

0.00

547.00

614.90

29.87

644.7

Impozitul pe clădiri de la persoane fizice

07.02.01.01

9,448.00

455.00

9,903.00

2,500.00

0.00

2,500.00

5,000.00

0.00

5,000.00

992.70

0.00

992.70

955.30

455.00

1,410.3-

Impozit și taxa pe clădiri de la persoane juridice

07.02.01.02

36,345.10

975.00

37,320.10

9,000.00

0.00

9,000.00

11,400.00

0.00

11,400.00

8,569.10

0.00

8,569.10

7,376 00

975.00

8,351.0-

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

1,786 00

-200.00

1,586.00

400.00

0.00

400 00

700.00

0.00

700.00

424.44

0.00

424.44

261 56

-200 00

61 5

Impozit pe mijloace de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

5,498.20

-50.00

5,448.20

1.200.00

0.00

1,200 00

1,360 00

0.00

1,360.00

1,870.20

0.00

1,870.20

1,068.00

-50.00

1,018.0

Denumire indicator

Capitol bugetar

Plan inițial anual

influențe

Plan rectificat anual

Plan inițial trim 1

influențe

Plan rectificat trim 1

Plan inițial trim 2

influențe

---Pian---

rectificat

trim 2

Plan inițial trim 3

influențe

---Pîăn---

rectificat trim 3

Plan inițial trim 4

influențe

Plan rectific trim ‘

impozit pe mijloace de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

5,529.00

555.00

6,084.00

1,300.00

0.00

1,300.00

1,597.43

0.00

1,597.43

1,300.00

0.00

1,300.00

1,331.57

555.00

1.886

T.axe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

3,542.00

-400.00

3,142.00

942.00

0.00

942.00

950 00

0.00

950.00

850.00

0.00

850.00

800.00

-400.00

40C

venituri din concesiuni și închirieri

30.02.05

8,198.00

-315.00

7,883.00

1,900.00

0.00

1,900.00

2,440.00

0.00

2,440.00

2,058.00

0.00

2,058.00

1,800.00

-315.00

1,485

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

2,822.53

-428.65

2,393.88

720.88

0.00

720.88

720.90

0.00

720.90

751.88

0.00

751.88

628.87

-428.65

20C

Taxe din activități cadastrale și agricultură

33.02.24

213.00

-213.00

0 00

60.00

0.00

60.00

50.00

000

50.00

53.00

0.00

5300

50.00

-213.00

-163

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

1,446.00

-196.00

1,250.00

380.00

.0.00

380.00

360.00

000

360.00

360.00

0.00

360.00

346.00

-196.00

15(

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

3,937.00

607.00

4,544.00

900.00

0.00

900.00

1,200.00

0.00

1,200.00

937.00

0.00

937.00

900.00

607.00

1,501

Alte venituri

36.02.50

1,958.00

791.00

2,749.00

450.00

0.00

450.00

420.00

0.00

420 00

720.00

0.00

720.00

368.00

791.00

1,159

Donații și sponsorizări

37.02.01

58.78

0.02

58.80

7.08

0.00

7.08

0.00

0.00

0.00

32.90

0.00

32.90

18.80

0.02

18

Venituri din valorificarea unor bunuri aie instituțiilor publice

39.02.01

8,355.40

46.25

8,401.65

0.00

0.00

0.00

6,383.19

0.00

6,383.19

1,877.89

0.00

1,877.89

94.32

46.25

140

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

186.17

24.64

210.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

97.08

0.00

97.08

89.09

24.64

113

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al unităților administrativ teritoriale

39.02.07

88.32

8.65

96.97

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53.27

0.00

53.27

35.05

8.65

43

'v'ărsăminte din secțiunea funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului tocat

37.02.03

-83,633.96

79.54

-83,554 42

-11,303.60

0.00

-11,303.60

-11,013.00

0.00

-11,013 00

-10,077.20

0.00

-10,077.20

-51,240.16

79.54

-51,160

Vărsăminte din secțiunea funcționare

37.02.04

83,633.96

-79.54

83,554.42

11,303.60

0.00

11,303.60

11,013.00

0.00

11,013.00

10,077.20

0.00

10,077.20

51,240.16

-79.54

51,160

Președinte

NARTEA MONICA


Contrasemnează

Secreta//

nistxzr dorin