Hotărârea nr. 414/2011

HOTĂRÂREA NR.414 privind rectificarea bugetului local pe anul 2011 cu alocaţia de la bugetul de stat destinată plăţii TVA aferentă investiţiilor în bunuri de natura domeniului public executate de S.C. Apă Canal S.A. Sibiu în cadrul măsurii ex-ISPA

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.414

privind rectificarea bugetului local pe anul 2011 cu alocația de la bugetul de stat destinată plății TVA aferentă investițiilor în bunuri de natura domeniului public executate de S.C. Apă Canal S.A. Sibiu în cadrul măsurii ex-ISPA

Consiliul Local al municipiului Sibiu întrunit în ședința extraordinară din data de 29.11.2011,

Analizând raportul nr.74547/29.11.2011 prin care Direcția Economică propune aprobarea rectificării bugetului local pe anul 201 1 cu alocația de la bugetul de stat destinată plății TVA aferentă investițiilor în bunuri de natura domeniului public executate de S.C. Apă Canal S.A. Sibiu în cadrul măsurii ex-ISPA,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze cconomico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 63 / 1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 19 alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 6/2011,

în temeiul art. 36 alin. 2 lit. b, alin.4 lit.a și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Sibiu și a listei obiectivelor de investiții la capitolul 74.02, conform anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 2$. 11.2011

Președinte

Gârleanu Maria

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL SIBIU


Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 414 / 2011


mii lei

Denumire indicator

Capitol bugetar

Plan inițial anual

influențe

Plan rectificai anual

Plan inițial

Irim 1

influențe

--PTăn—

rectificat trirn 1

Plan inițial

trim 2

influențe

---Plan---

rectificat trim 2

Plan inițial trim 3

influențe

——

rectificat trim 3

Plan inițial trim 4

influențe

Plan rectificat trim 4

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0 00

34,087.63

34,087 63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0 00

0.00

34,087 63

34,087 6 •

Canalizarea și tratarea apelor reziduale -Construcții

74.02.06.71.01.01

0.00

34,087.63

34,087 63

000

0 00

0 00

000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

34,087.63

34,087 63

Vărsăminte din secțiunea funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.02.03

-49,546.33

-34,087.63

-63,633.96

-11,303.60

0.00

-11,303 60

-11.013 00

0 00

-11,013 00

-10,077 20

0.00

-10,077 20

-17,152.53

-34,087 63

-51,240 1 6

Vărsăminte din secțiunea funcționare

37.02.04

49,546 33

34,087.63

83,633.96

11,303.60

0.00

11,303.60

11,01300

0.00

11.013.00

10,077.20

0.00

10,077.20

17,152 53

34,087.63

51,240 16

PREȘEDINTE, Gârleanu Maria

CONTRASEMNEAZĂJUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL SIBIU


Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 414 / 2011

LISTA

obiectivelor de investiții pe anul 2011 la capitolul 74.02.06

executate in cadrul măsurii ex-ISPA

LEI RON

Prevederi 2011

Poz.

Bug

Nr crt

Denumirea obiectivului de investiții Acord MF și nr act de aprobare

Valoarea totală

Valoarea totală actualizata

TOTAL ALOCAȚII 2011

Finanțate din:

din care:

Surse proprii

Credite bancare interne

Credite bancare externe

Alte surse constituite potrivit legii

Total alocații bugetare

De la bugetul local

pe suma transf de la bug de stat*

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total din care

34,087,624.59

34,087,624.59

34,087,624.59

0.00

0.00

0.00

0.00

34,087,624.59

34,087.624.59

0.00

A

Lucrări în continuare

34,087,624.59

34,087,624.59

34,087,624.59

0.00

0.00

0.00

0.00

34,087,624.59

34,087,624.59

0.00

B

Lucrări noi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C

Alte cheltuieli de investiții

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Din total desfășurat

Capitol 74.02.06

PROTECȚIA MEDIULUI CANALIZARE TOTAL din care

34,087,624.59

34,087,624.59

34,087,624.59

0.00

0.00

0.00

0.00

34,087,624.59

34,087,624.59

0.00

A

Lucrări în continuare

34,087,624.59

34,087,624.59

34,087,624.59

0.00

0.00

0.00

0.00

34,087,624.59

34,087,624.59

0.00

1

Modernizarea sistemului de alimentare cu apa si al apei uzate in mun Sibiu, jud Sibiu

34,087,624.59

34,087,624.59

34,087,624.59

0.00

0.00

0.00

0.00

34,087,624.59

34,087,624.59

0.00

01

PREȘEDINTE, Gârleanu Maria