Hotărârea nr. 411/2011

HOTĂRÂREA NR.411 privind aprobarea Contractului de asistenta pentru proiect încheiat între Municipiul Sibiu, SC Apa Canal SA şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.411

privind aprobarea Contractului de asistenta pentru proiect încheiat între Municipiul Sibiu, SC Apa Canal SA și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data dc 24.11.2011,

Analizând raportul nr.72259/2011 prin care Unitatea de Implementare a Proiectelor propune aprobarea încheierii Contractului de asistenta pentru proiect încheiat între Municipiul Sibiu, SC Apa Canal SA și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze cconomico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului.

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, precum și art. 14 lit.b din Legea nr.241/2006, art.8 alin. 1 din Legea 51/2006,

în temeiul art. 36, art. 45 și art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă încheierea de către Municipiul Sibiu a Contractului de Asistență pentru Proiect cu SC APA CANAL SA și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare ("Contractul de Asistență pentru Proiect”)

Art. 2 Se aprobă proiectul Contractului de Asistență pentru Proiect care urmează a se încheia între Municipiul Sibiu, SC APA CANAL și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 3 Se împuternicește Primarul Municipiului Sibiu să negocieze și să semneze în numele Municipiului Sibiu Contractul de Asistență pentru Proiect cu Sc Apa Canal SA și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, precum și orice alte modificări și completări convenite de către părțile contractante sau alte documente referitoare la derularea Contractului de Asistență pentru Proiect.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică SC Apa Canal SA. Direcției Economice, Serviciului Juridic și UIP.

Adoptată în Sibiu la data de 24.11.2011

Președinte Gârleanu Maria

Contrasemnează


Se

Niște


star

Dorin