Hotărârea nr. 410/2011

HOTĂRÂREA NR.410 privind aprobarea programului multianual privind creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor prin reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei acestora, conf. Legii nr. 153/2011 (Actualizare Anexa Nr. 2 prin HCL NR. 161/2014)

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.410

privind aprobarea programului multianual privind creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor prin reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei acestora, conf. Legii nr. 153/2011

Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 24.11.2011

Analizând Raportul nr.71590/2011, prin care Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism, propune aprobarea Programului multianual privind creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor prin reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei acestora,

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură.

Având în vedere prevederile art.27 din Legea nr. 153/2011,

în conformitate cu dispozițiile art. 25, din Legea nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare.

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. „c”, alin.(5) lit.”c” și ale art. 45 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

  • I I O T Ă RĂ Ș T E :

Art.l. Se aprobă Programul multianual privind creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor prin reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei acestora, conform anexelor 1 și 2 care (ăc parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.l. Programul multianual privind creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor prin reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei acestora se va actualiza ori de câte ori este necesar, conform dispozițiilor art. 5, alin (3) din Legea nr. 153/201 1.

Art.3 Primarul Municipiului Sibiu, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 24.11.2011

Președinte

Gârleanu Mana


Contrasemnează

Secretăr

Nistor Dorin

PLAN DE MASURI

privind programul multianual pentru creșterea calitatii architectural- ambientale a clădirilor prin reabilitarea structura 1-arhitecturală a anvelopei acestora conform

Legii nr 153/201 1

Etapa I.

  • 1   Identificarea si inventarierea clădirilor, care prin nivelul de degradare a sistemului de închidere periinetrala, pun in pericol sanatatea, viata , integritatea fizica si siguranța populației si/sau afectează calitatea mediului înconjurător, a cadrului urban construit si spatiilor publice urbane, in conformitate cu art. 5 , alin 1 din L.l 53/2011

Termen: 01.10.2011

  • 2  Identificarea deținătorilor clădirilor inventariate, conform art. 5, alin 1 din L.l53/2011

Termen: 15.10.2011

  • 3  Stabilerea zonelor de acțiune prioritara si elaborarea regulamentelor de intervenție precum si stabilirea termenelor specifice pentru îndeplinirea masurilor de creștere a calitatii arhitectural ambientale a clădirilor, pentru fiecare categorie de zone de pe teritoriul localității, cf. art. 3 , alin. 2 din L.l53/201 I

  • 4.  Avizarea Programelor multianuale, a listelor de intervenție a blocurilor si deținătorilor acestora, precum si a 'zonelor de acțiune prioritara si regulamentele de intervenție aferente, in Comisia tehnica de amenajarea teritoriului si urbanism, conform art. 5, alin 3 din

L. 153/20]1

Termen: sfatsitul lunii octombrie 2011

  • 5.  Supunerea spre aprobare in ședința Consiliului local a Programelor multianuale, a listelor de inventariere a clădirilor si deținătorii acestora precum si a zonelor de acțiune prioritara si regulamentele de intervenție aferente

Termen: Ședința Consiliului local din luna noiembrie

Etapa II

  • 1.  Notificarea deținătorilor clădirilor inventariate conform art. 8, lit. c din L.l 53/2011

Termen: După aprobartea programului si a zonelor de Intervenție in ședința Consiliului locla

  • 2.  Primirea deciziilor deținătorilor, persoana fizica/asociatie dc proprietari, luata prin hotarare emisa in condițiile legii, ori după caz, acordul scris al destinatarului: persoana fizica privind realizarea masurilor notificate si asigurarea sumelor necesare proiectării si executam lucrărilor de intervenție, conform art. 8, lit. d, din L. 153/2011

Termen: 60 de zile de la primirea notificărilor

Trimise de Biorul de coordonare As.propr.

  • 3.  Controlul privind neindeplinirea sau îndeplinirea necorespunzatoare a obligațiilor ce revin deținătorilor notificați, de către organul de control din cadrul autoritatii administrației publice locale

Termen: 60 de zile de la data primirii notificării

  • 4 Finanțarea proiectării si executării lucrărilor de intervenție din bugetul local conform art. 9 , alin 3 din L. 153/2011

Președinte

Gârleanu Maria

Con t rasțm nează

Secretar NistbiJ/borin I'Nr.      [Adresa

1 Ir^^ADUMBRA^l nr.l0

Președinte

Gârleanu Maria


Secretar


Nistbr/îîorin


L'.I.'RBaN WORDDOC CRISTINA KIRRtRAPORT 201 FRAP-PROGR MIH. TIANUAl. doc