Hotărârea nr. 41/2011

HOTĂRÂREA NR.41 privind anularea creanţelor fiscale restante de pana la 10 lei, ale persoanelor fizice şi juridice, aflate in sold la data de 31 decembrie 2010

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.41

privind anularea creanțelor fiscale restante de pana la 10 lei, ale persoanelor fizice și juridice, aflate in sold Ia data de 31 decembrie 2010

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data dc 27.01.2011,

Analizând raportul nr.3887/2011, întocmit dc Direcția fiscală Locală Sibiu, privind anularea creanțelor fiscale restante de pana la 10 lei, ale persoanelor fizice și juridice, aflate în sold la data de 31 decembrie 2010

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu dispozițiile ari. 178, alin.2 și 3 din O.G. nr. 92/2003, privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare,

In temeiul art. 36 alin.2 lit. b, alin.4 lit.c și ale ari. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.L Se aprobă anularea creanțelor fiscale restante de până la 10 lei, aflate în sold la 31 decembrie 2010. in valoare totală de 339 lei, astfel:

  • -  322 lei persoane fizice

  • -  17 lei persoane juridice,

conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Directorul Direcției Fiscale Locale Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.01.2011

Președinte

Hans Klein

i&cu( Mu,'.


I

i

Contrasemnează

Secretar

Dorin Nistor

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Anexa nr.^la HCL nr. Â 72011

CENTRALIZATOR - SCĂDERI IN LIMITA DE SUMA

2011

Președinte

Klein Hans


Impozit

Cont

Suma

PERSOANE F

3 Impozit clădiri

2107020101

14.00

4 Impozit mijloace transport

2116020201

87 00

11 Taxa viza autorizație Leg.507

21160203

10.00

14 Taxa autorizație Leg.300

21160203

1.00

41 Impozit / taxa teren

2107020201

5.00

49 Cheltuieli executare

21360206

144 00

50 Cheltuieli executare

21360250

23.00

321 Am. circulație

21350201

7 00

1001 închirieri fond locativ

21070250

30 00

1004 Concesionari EURO medici

21300205

1.00

TOTAL F :                                              322.00

PERSOANE J

38 Taxa firma

21160250

1 00

70 Impozit clădiri

2107020102

3.00

73 Impozit mijloace transport

2116020202

8.00

77 Cheltuieli de executare

21360206

3.00

78 Taxa hoteliera

21120207

1 00

1002 închirieri LEI

21300205

1.00

TOTAL J:                                             17.00

TOTAL GENERAL : '        ..... ....... .....................339?00

Contrasemnează Secretar Nistor%orin