Hotărârea nr. 409/2011

HOTĂRÂREA NR.409 privind instituirea unui drept de servitute de trecere cu auto şi cu piciorul şi utilităţi ( apă, gaz, canalizare şi instalaţii electrice) asupra imobilului – teren cu construcţii – identificat în CF 105545 Sibiu nr. top. 1108/34/1/1/1/1/1/1/1/1/2 în suprafaţă de 1100 mp – ca fond servant

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.409

privind instituirea unui drept de servitute de trecere cu auto și cu piciorul și utilități ( apă, gaz, canalizare și instalații electrice) asupra imobilului - teren cu construcții - identificat în CF 105545 Sibiu nr. top. 1108/34/1/1/1/1/1/1/1/1/2 în suprafață de 1100 mp-ca fond servant

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 24.11.2011,

Analizând raportul nr. 71982/2011 privind instituirea unui drept de servitute de trecere cu auto și cu piciorul și utilități ( apă, gaz, canalizare și instalații electrice) asupra imobilului - teren cu construcții - identificat în CF 105545 Sibiu nr. top. 1108/34/1/1/1/1/1/1/1/1/2 în suprafață de 1100 mp. ca fond servant.

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.c și ale art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă instituirea unui drept de servitute de trecere cu auto și cu piciorul și utilități (apă, gaz, canalizare și instalații electrice) asupra imobilului - teren cu construcții - identificat în CF 105545 Sibiu nr. top. 1108/34/1/1/1/1/1/1/1/1/2 în suprafață de 1100 mp. - ca fond servant, în favoarea imobilului - teren cu construcții identificat în CF 100893 Sibiu, nr.cad 100893 în suprafață de 607 mp.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 24.11.2011

Președinte

Gârlcanu Mar ia


Con t rasem n ează

Set net ar Nistoi/,4)orin