Hotărârea nr. 408/2011

HOTĂRÂREA NR.408 privind aprobarea modificării şi completării H.C.L. nr. 380/2010

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.408

privind aprobarea modificării și completării H.C.L. nr. 380/2010

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 24.11.2011,

Analizând raportul nr. 71706/2011, prin care Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, propune aprobarea modificării și completării II.C.L. nr. 380/2010,

Văzând raportul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement și tineret,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 (actualizată) privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, prevederile Hotărârii nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă și prevederile Hotărârii de Guvern nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fondurile publice, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor ari. 36 alin.2 lit. d), alin. 6 lit. a) și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea și completarea II.C.L. nr. 380/2010 - GHIDUL privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive nonprofit de interes general după cum urmează:

Art. 10. alin.(l) lit.d al H.C.L. nr. 380//2010 se modifică și va avea următorul cuprins: selecția ofertelor sportive se va face de către Comisia de evaluare și selecție a proiectelor sportive. Comisia va fi constituită în baza deciziei directorului Casei de Cultură a Municipiului Sibiu. Inițiatorii propunerilor de proiect pot fi invitați la un interviu pentru susținerea proiectului;

Art. 10. alin.(l) lit. e al H.C.L. nr. 380//2010 se modifică și va avea următorul cuprins: comunicarea publică a rezultatului selecției pe sitc-ul Casei de Cultură a Municipiului Sibiu: www,ccmsibiu.ro.

Aii. 10. alin.(2) Ut. c) al H.C.L. nr. 380//2010 se modifică și va avea următorul cuprins: Lista finală a rezultatelor sesiunii de finanțare se publică pe site-ul Casei de Cultură a Municipiului Sibiu: www.ccmsihiu.ro.

Art.ll. alin.(12) al H.C.L. nr. 380//2010 se modifică și va avea următorul cuprins: Componența nominală a comisiei va fi adusă la cunoștință publică pe site-ul autorității finanțatoare www.ccmsibiu.ro, numai după încheierea sesiunii de selecție.

Art.14 alin.(l) al H.C.L. nr. 380//2010 se modifică și va avea următorul cuprins: Beneficiarul finanțării are obligația de a depune la sediul Casei de Cultură a Municipiului Sibiu, înaintea încheierii contractului de finanțare, dovada existenței altor surse de finanțare proprii și/sau atrase (extrase de cont bancar, contracte de sponsorizare, contracte de parteneriat având prestabilită valoarea financiară, contracte de finanțare sau alte forme de sprijin financiar ferme din partea unor terți), în copie semnate și ștampilate cu mențiunea “conform cu originalul”, în valoare de minim 20% din valoarea totală a proiectului.

Art.15 alin.(12) al H.C.L. nr. 380//2010 se modifică și va avea următorul cuprins: Să depună la sediul Casei de Cultură a Municipiului Sibiu, în termen de cel mult 30 de zile de la finalizarea proiectului, documentele justificative pentru bugetul total - atât pentru suma alocată de Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, cât și pentru contribuția beneficiarului, de minim 20%, aplicata la valoarea finanțării acordate;

Art.15 alin.(20) al H.C.L. nr. 380//2010 se modifică și va avea următorul cuprins: Să realizeze decontul de cheltuieli financiar-contabile pentru:

  • a) suma alocată de către Casa de Cultură a Municipiului Sibiu;

  • b) suma reprezentând contribuția beneficiarului, de minim 20%>, aplicată la valoarea finanțării acordate;

Ari. 18. alin.(l)) al H.C.L. nr. 380/2010 se modifică și va avea următorul cuprins: In vederea depunerii decontului de cheltuieli pentru proiectele sportive beneficiarul va prezenta Casei de Cultură a Municipiului Sibiu următoarele documente:

o    Adresă de înaintare;

o    Raportul de evaluare;

o Factură fiscală emisă de către beneficiarul finanțării către Casa de Cultură a Municipiului Sibiu;

® Documente justificative pentru finanțarea acordată', facturi fiscale, contracte, state de plată, chitanțe, O.P., etc., după caz - în copie, ștampilate și semnate cu mențiunea “conform cu originalul”;

o Documente justificative pentru contribuția proprie de minim 20%, aplicată la valoarea finanțării acordate: facturi fiscale, contracte de furnizare, contracte de prestări servicii, state de plată, chitanțe, O.P., etc., după caz - în copie, ștampilate și semnate cu mențiunea "conform cu originalul;

<? Diagramă de cazare, dacă este cazul;

o Listă de participanți (Anexa nr. 8);

® Tabel diurnă, dacă este cazul (Anexa nr. 9).

Art.J8. alin. (5) al H.C.L. nr. 380/2010 se modifică și va avea următorul cuprins: Decontul înaintat Casei de Cultură a Municipiului Sibiu privind contribuția beneficiarului va conține doar cheltuieli eligibile conform bugetului din contractul de finanțare.

Art.18. alin. (6) al H.C.L. nr. 380/2010 se modifică și va avea următorul cuprins: La realizarea decontului se va face dovada contabilă a contribuției proprii. In situația în care nu se poate face dovada fermă a contribuției proprii de minim 20%>, aplicată la valoarea finanțării acordate, Casa de Cultură a Municipiului va diminua finanțarea acordată proporțional cu contribuția proprie a beneficiarului.

Art.2. Aprobarea modificării Anexei nr. 6 - Contract de finanțare din H.C.L. nr. 380/2010 - GHIDUL privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive nonprolit de interes general după cum urmează:

Art. 8. Obligațiile Beneficiarului:

(12) Să realizeze decontul de cheltuieli financiar-contabile pentru:

b) suma reprezentând contribuția Beneficiarului, de minim 20%, aplicată la valoarea finanțării acordate.

Art 3. Directorul Casei de Cultură a Municipiului Sibiu va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 24.11.2011

Președinte

Gârleanu Maria


Contrasemnează

Secretar

Nist^porin