Hotărârea nr. 407/2011

HOTĂRÂREA NR.407 privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 379/2010

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.407

privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 379/2010

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 24.11.2011,

Analizând raportul nr. 71705/2011, prin care Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, propune aprobarea modificării și completării H.C.L. nr. 379/2010,

Văzând raportul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive, de agrement și tineret,

In conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a proiectelor culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art, 36 alin.2 lit. d), alin. 6 lit. a) și ale ari. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 379/2010 - GHIDUL privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprofit de interes general după cum urmează:

Art.4 alin (1) lit. d al H.C.L. nr. 379/2010 se modifică și va avea următorul cuprins: să aibă alte surse de finanțare în cuantum de minim 20% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile estimate ale proiectului;

Art. 10 alin.(l) lit.d al H.C.L. nr. 379/2010 se modifică și va avea următorul cuprins: comunicarea publică a rezultatului selecției pe site-ul Casei de Cultură a Municipiului Sibiu: www. ccmsibiu. ro.

Art. 10 alin.(2) lit.d al H.C.L. nr. 379/2010 se modifică și va avea următorul cuprins: Lista finală a rezultatelor sesiunii de finanțare se publică pe site-ul Casei de Cultură a Municipiului Sibiu: www.ccmsibiu.ro.

Art.11 alin.(13) al H.C.L. nr. 379/2010 se modifică și va avea următorul cuprins: Componența nominală a comisiei va fi adusă la cunoștință publică pe site-ul autorității finanțatoare www.ccmsibiu.ro numai după încheierea sesiunii de selecție.

Art.14 alin.(l) al H.C.L. nr. 379/2010 se modifică și va avea următorul cuprins: Beneficiarul finanțării are obligația de a depune la sediul Casei de Cultură a Municipiului Sibiu, înaintea încheierii contractului de finanțare, dovada existenței altor surse de finanțare proprii și / sau atrase (extrase de cont bancar, contracte de sponsorizare, contracte de parteneriat având prestabilită valoarea financiară, contracte de finanțare sau alte forme de sprijin financiar ferme din partea unor terți), în copie semnate și ștampilate cu mențiunea “conform cu originalul”, în valoare de minim 20% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile estimate ale proiectului.

Atenție! La realizarea decontului se va face dovada contabilă a contribuției proprii. In situația în care nu se poate face dovada fermă a contribuției proprii în valoare de minim 20% aplicată la valoarea finanțării acordate, la realizarea decontului, Casa de Cultură a Municipiului va diminua finanțarea acordată proporțional cu contribuția proprie a beneficiarului.

Art.15 alin.(12) al H.C.L. nr. 379/2010 se modifică și va avea următorul cuprins: Să depună la sediul autorității finanțatoare, în termen de cel mult 30 de zile de la finalizarea proiectului, documentele justificative pentru bugetul total - atât pentru suma alocată de Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, cât și pentru contribuția beneficiarului in cuantum de minim 20%, aplicată la valoarea finanțării acordate.

Art.15 alin.(20) al H.C.L. nr. 379/2010 se modifică și va avea următorul cuprins: Să realizeze decontul de cheltuieli financiar-contabile pentru:

  • a) suma alocată de către Casa de Cultură a Municipiului;

  • b) suma reprezentând contribuția beneficiarului in cuantum de minim 20%, aplicată la valoarea finanțării acordate,

Ari.18 alin.(4) al H.C.L. nr. 379/2010 se modifică și va avea următorul cuprins: Decontul înaintat Casei de Cultură a Municipiului Sibiu privind contribuția beneficiarului va conține doar cheltuieli eligibile, conform bugetului din contractul de finanțare.

Al t.2. Aprobarea modificării Anexei nr. 5 - Contract de finanțare din H.C.L. nr. 379/2010 - GHIDUL privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale nonprolit de interes general după cum urmează:

Art. 8. Obligațiile Beneficiarului:

(12) Să realizeze decontul de cheltuieli financiar-contabile pentru:

b) suma reprezentând contribuția Beneficiarului de minim 20%, aplicată la valoarea finanțării acordate.

Art.3. Directorul Casei de Cultură a Municipiului Sibiu va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 24.11.2011

Președinte Gârleanu Maria


Contrasemnează

Segrâtar NisțbrDorin