Hotărârea nr. 406/2011

HOTĂRÂREA NR.406 privind prelungirea termenului de transmitere în folosinţă gratuită în favoarea Asociaţiei Nevăzătorilor din România – Filiala Sibiu, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Sibiu, str. Patrioţilor nr.2

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.406

privind prelungirea termenului de transmitere în folosință gratuită în favoarea Asociației Nevăzătorilor din România - Filiala Sibiu, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Sibiu, str. Patrioților nr.2

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 24.11.2011,

Analizând raportul nr. 72062/2011 prin care se propune prelungirea termenului de transmitere în folosință gratuită în favoarea Asociației Nevăzătorilor din România - Filiala Sibiu pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Sibiu, str. Patrioților nr.2,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-socialc, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit. c, ale art.124 și art. 45 alin.3 din legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă prelungirea, până la data de 31.12.2020 a dreptului de folosință gratuită acordat în baza II.C.L. nr. 251/2005 și a II.C.L. nr. 270/2006 precum și a Convenției nr. 152/2005 modificată prin actele adiționale nr. 41/2006 și nr. 49/2009 în favoarea Asociației Ncvăzătorilor din România - Filiala Sibiu, pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Sibiu, str. Patrioților nr.2.

Art.2. Prevederea cuprinsă la art.l. din prezenta hotărâre va fi concretizată prin încheierea unui act adițional la Convenția nr. 152/2005 modificată prin actele adiționale nr. 41/2006 și nr. 49/2009 încheiată între Municipiul Sibiu și Asociația Nevăzătorilor din România - Filiala Sibiu.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 24.11.2011

Președinte

Gârleanu MariaContrasemnează Secretar Nis/oyDorin