Hotărârea nr. 405/2011

HOTĂRÂREA NR.405 privind numirea “Colectivului de coordonare a activităţii de deszăpezire , asigurarea circulaţiei pe drumurile publice, furnizarea agentului termic , apă caldă şi apă rece din municipiul Sibiu” şi aprobarea programului de măsuri specifice sezonului rece 2011-2012

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.405

privind numirea “Colectivului de coordonare a activității de deszăpezire , asigurarea circulației pe drumurile publice, furnizarea agentului termic , apă caldă și apă rece din municipiul Sibiu” și aprobarea programului de măsuri specifice sezonului rece 2011-2012

Consiliul Local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 24.11.2011,

Analizând raportul nr. 71709/2011 întocmit de Direcția Tehnică prin care sc propune numirea “Colectivului de coordonare a activității de deszăpezire , asigurarea circulației pe drumurile publice, furnizarea agentului termic , apă caldă și apă rece și aprobarea programului de măsuri specifice sezonului rece 2011-2012,

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, în temeiul ari. 36 alin. 2 lit. d, alin.6 lit.a și ale art. 45 alin.l din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Sc numește “ Colectivul de coordonare a activității de deszăpezire și asigurarea circulației pe drumurile publice , furnizarea agentului termic , apă caldă și apă rece în municipiul Sibiu” în următoarea componență:

 • 1. Virgil Popa - Viceprimar

 • 2. Adrian Popa - Director S.C- Tursib S.A. Sibiu

 • 3. Gheorghe Lazăr - Director general S.C. D.P.C. S.A. Sibiu

 • 4.  llie Grădinar - Director S.C. “Energie Termică” S.A. Sibiu

 • 5. Mircea Niculescu - Director S.C. “Apă - Canal” S.A. Sibiu

 • 6. Gheorghe Barbu - Administrator SC Schuster & Co Ecologic SRL , Sibiu

 • 7. Alexandru Buțu - Director S.C. Getesib S.A. Sibiu

Art. 2. Se aprobă Programul de măsuri specifice sezonului rece 2011-2012, elaborat conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu, directorul S.C. Drumuri și Prestări în Construcții S.A., directorul S.C. Apă Canal S.A., directorul S.C. Energic Termică S.A., directorul S.C. Tursib S.A., administratorul SC Schuster & Co. Ecologic SRL și directorul S.C. Getesib S.A. vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 24.11.2011

Președinte

Gârleanti Maria


Județul Sibiu

Anexa nr.la HCL nr. f£5Ț/201 1


Consiliul Local al Municipiului Sibiu

PROGRAM DE TOAMNĂ-IARNĂ 1.12.2011 - 01.04.2012

ELABORAT DE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU ÎN COLABORARE CU SOCIETĂȚILE COMERCIALE APARȚINÂND CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

NR.

CRT.

DOMENIU

ACȚIUNI

>

TERMEN

1

Asigurarea energiei termice

 • - Pregătirea CT în vederea livrării agentului termic și a apei menajere

 • - Stabilirea dispeceratului centralelor termice cu sediul pe str. Eschile nr.6 telefon 0269/223538 - program luni - joi în intervalul orar 7-15, vinerea în intervalul 7-13.

După această oră la telefon 072355 5941.

 • - Asigurarea intervenției permanente în caz de defecțiuni prin grija SC Energie Termică SA

 • - Asigurarea stocurilor de combustibil și menținerea în stare de funcționare a utilajelor specifice pentru intervenție în caz de căderi abundente de zăpadă

 • - Mobilizarea personalului și a utilajelor din programul propriu în cazul căderilor masive de zăpadă sau a situațiilor deosebite

1.12. 2011

permanent

01.12.2011

-

permanent

2.

A

In domeniu!

apei și

canalizării

Pregătirea funcționării pe timp de iarnă a subsistemului captare, transport, tratare, înmagazinam cu accentuarea activitatii privind:

 • - revizia prizei de iarna de pe râul Sadu și refacerea termoizolației aerizatoarelor de pe aducțiunea Sadu-Sibiu.

 • - verificarea etansetatii conductelor de aductiune

i - asigurarea materialelor antiderapante necesare eliberării cailor de

28.11.2011

1.12.2011

15.11.2011

15.11.2011

NR.

CRT.

DOMENIU

ACȚIUNI

TERMEN

i

!' I

5

acces in incinte

- refacerea etanșărilor la uși, ferestre, goluri de trecere aferente

Permanent

halelor și camerelor utilajelor.

- asigurarea unor rezerve de reactivi peste stocurile minime normate.

30.11.2011

îmbunătățirea și completarea semnalizării lucrărilor care afectează domeniul public al localităților prin:

- repararea și vopsirea baricadelor, semnelor de diferite forme și

30.11.2011

semnificații.

- pregătirea echipamentelor de semnalizare pe timp de noapte și presemnalizare.

30.11.2011

- instruirea personalului care efectuează semnalizarea.

permanent

Terminarea lucrărilor de investiții din surse proprii a reparațiile capitale și a celor finanțate din alocații bugetare, recepționarea lor reperajul pe hărți și în teren a armăturilor și construcțiilor auxiliare.

15.12.2011

i

Pregătirea parcului auto și de utilaje specifice pentru sezonul rece prin asigurarea materialelor și pieselor necesare (anvelope, antigel,

15.11.2011

1

acid sulfuric, acumulatori, etc.) pregătirea garajelor care vor adăposti utilajele de intervenție, inclusiv a celor solicitate de către Primăria Municipiului Sibiu în cadrul programului de deszăpezire. Revizia instalațiilor de pornire auto, grupurilor mobile de sudură, etc.

Revizia sobelor, curățirea coșurilor de fum, verificarea centralelor și a microcentralelor termice, înlocuirea geamurilor sparte, îmbunătățirea etanșerilor, pregătirea dispozitivelor și a materialelor antiderapante pentru deszăpezirea acceselor și aleilor incintelor proprii.

01.12.2011

i

' Urmărirea consumurilor de energie electrică și de gaze naturale, a

Permanent

1

1

!

1

i respectării clauzelor contractuale pentru evitarea situațiilor

i neconforme legate de variațiile cantitative și calitative înregistrate în perioadele anterioare.

Verificarea deversoarelor, sifoanelor, supratraversărilor, gurilor de descărcare aferente sistemului de canalizare și a stațiilor de pompare ape uzate; pregătirea vidanjelor pentru desfundarea canalelor cu

15.11.2011

j NR. i

! CRT.

DOMENIU ;

ACȚIUNI                      i

TERMEN

1

1

1

!

1

i

i

1

mijloace normale la temperaturi de sub -lOgr.C.Inspecția colectorului principal și a celor stradale.

Procurarea materialelor, sculelor, dispozitivelor, echipamentelor de lucru și protecție, a combustibililor ( CLU, lemne ) asfaltului turnat la rece, necesare sezonului rece

Refacerea reperelor din teren care indică hidranții, guri de scurgere, vanele, căminele de vane și de vizitare pentru o identificare ușoară sub stratul de zăpadă sau gheață; pregătirea pentru exploatarea, întreținerea și repararea urgentă a hidranților.

întregirea stocului minim de prefabricate din beton necesar pentru repararea construcțiilor auxiliare ale instalațiilor publice de apă-canal în perioada înghețului.

Pregătirea din toate punctele de vedere a stațiilor de epurare pentru funcționarea la temperature scăzute ale mediului exterior și ale apelor uzate de canal preluate pentru purificare.

Realizarea strictă a sarcinilor cuprinse în Planurile anuale aferente securității și sănătății muncii și PSI, reinstruirea personalului cu privire la regulile de protecție, cunoașterea factorilor de risc, actioanarea în timpul situațiilor de urgentă, anormale, etc.

eșalonat

01.11.2011

30.11.2011

01.11.2011

15.11.2011

3.

In domeniu® transportului

- Pregătirea personalului cu instrucțiunile specifice acțiunilor de iarnă ( echipele de intervenție, maiștrii, revizori tehnici și șoferi)

01.11.2011

în comun

- Executarea concediilor de odihnă ale întregului personal de exploatare și întreținere pentru a avea Ia dispoziție în perioada de

01.12.2011

I

iarnă întregul personal

, - Pregătirea parcului auto , dotarea autovehiculelor cu antigel, cu nisip, lopeți în vederea rezolvării situațiilor de îngheț.

I

15.11.2011

1 1

i.

1

I .

1 - Asigurarea stocului de piese de schimb necesare legate de siguranța : în exploatare a parcului auto

- Asigurarea stocului de combustibil și menținerea în stare de funcționare a utilajelor specifice pentru intervenție în caz de căderi

01.12.2011

15.11.2011

NR.

CRT.

DOMENIU ;

ACȚIUNI                      i

TERMEN

masive de zăpadă                                                 ‘

 • - Asigurarea permanenței prin dispeceratul constituit la nivel de SC ; TURSIB SA la sediul acesteia str. Calea Dumbrăvii nr.135

 • - Menținerea în stare de funcționare a instalațiilor și utilajelor de intervenție rapidă în caz de căderi masive de zăpadă.

permanent

permanent

4.

Măsuri specifice ak Primăriei

-Constituirea comandamentului de deszăpezire asigurarea permanenței la nivelul Direcției tehnice în perioada 01.11.2011 15.03.2012

01.11.2011

municipiului

Sibiu privind asigurarea circulației pe

-Asigurarea cu utilaje (10 autospeciale, 6 gredere semipurtate,2 autogredere, 4 autobasculante, 2 încărcătoare, 1 autoturism pentru intervenție) și personalul de deservire specializat, conform contractelor încheiate.

15.11.2011- 15.03..2012

drumurile publice

i

1

 • - Asigurarea stocurilor de material antiderapant

Min. 1000 to sare industrială (clorură de sodiu) și min 100 to clorura de magneziu .

 • - Asigurarea activității de deszăpezire în mun Sibiu si Stațiunea Păltiniș

 • - Pregătirea și menținerea în stare de funcționare a unui parc auto specific suplimentar în cazul căderilor masive de zăpadă

 • - Menținerea în stare de curățenie a trotuarelor și pasajelor

 • - Asigurarea accesului permanent în Cimitirul comunal și Grădina zoologică

1 - Elaborarea unei Hotărâri a Consiliului Local pentru constituirea

| “ Colectivului de coordonare a activității de deszăpezire și asigurarea circulației pe drumurile publice , furnizarea agentului termic , apă caldă și rece în municipiul Sibiu”

 • - Asigurarea legăturii cu Poliția municipiului Sibiu, Inspectoratul de Protecție Civilă, Unități Militare și Jandarmi pentru intervenție operativă în cazul căderilor masive de zăpadă

 • - Intervenția operativă în cazul căderilor de pomi în perioada

15.11.2011

15.11.2011-01.04.2012

permanent

permanent

permanent

15.11.2011

01.11.2011

i

I 15.11.2011- 01.04.2012

1

i j

1 sezonului rece

1 - Asigurarea iluminatului public la parametrii normali pe toată

15.11.2011-01.04.2012

NR.

i CRT.

DOMENIU

ACȚIUNI

5

TERMEN

1 i

perioada sezonului rece

 • - Urmărirea prognozei meteo și luarea măsurilor corespunzătoare cu caracter preventiv

 • - Măsuri specifice privind siguranța circulației ( curățat treceri de pietoni , funcționare semafoare , schimbat și completat indicatoare rutiere , indicatoare de semnalizare pentru deviere , dirijare trafic in situații de blocaje sau oprire a circulației etc...)

15.11.2011-01.04.2012

permanent

permanent

5.

Unită tâ

școlare

- Asigurarea cu agent termic necesar a tuturor unităților de învățământ preuniversitar

01.11.2011-1.04.2012

Președinte

Gârleanu Maria

Contrasemnează

Secretar

NistyWJorin