Hotărârea nr. 404/2011

HOTĂRÂREA NR.404 privind aprobarea documentaţiei PUD „Construire doua locuinţe unifamiliale S+P+1E şi un corp birouri P+M, împrejmuire şi poartă”, în Sibiu, Calea Turnişorului nr. 78, Beneficiari: SC ROMCLASS DISTRIBUTION SRL Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


- -.........j


HOTĂRÂREA NR.404

privind aprobarea documentației PUD „Construire doua locuințe unifamiliale S+P+1E și un corp birouri P+M, împrejmuire și poartă”, în Sibiu, Calea Turnișorului nr. 78, Beneficiari: SC ROMCLASS DISTR1BUTION SRL Sibiu

Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data 24.11.2011

Analizând Raportul nr.71588/2011 prin care Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism propune aprobarea PUD - Construire două locuințe unifamiliale S+P+1E și un corp de birouri P+M”, în Sibiu , Calea Turnișorului nr. 78, pe un teren proprietate particulată SC Romclass Distribution SRL Sibiu, înscris în CF Sibiu nr. 100557 , nr.top 768/1/2, cu o suprafață totală de 1065 mp.

Având în vedere prevederile PUG Sibiu aprobat cu FICL 165/2011 precum și H.G. 525/1996- Regulamentul General de Urbanism

Văzând raportul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură,

In conformitate cu dispozițiile art. 25, art. 48 și 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 modificată și completată

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. „c”, alin.(5) lit.”c” și ale art. 45 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1- Se aprobă documentația „PUD - Construire două locuințe unifamiliale S+P+1E și un corp de birouri P+M”, în Sibiu , Calea Turnișorului nr. 78, pe un teren proprietate particulată SC Romclass Distribution SRL Sibiu, înscris în CF Sibiu nr. 100557 , nr.top 768/1/2, cu o suprafață totală de 1065 mp.

Art. 2- Având în vedere că indicii urbanistici au fost calculați raportat la suprafața studiată și în raport cu mobilarea propusă pe parcelă , se instituie interdicția de a se interveni cu noi documentații cadastrale pe parcelă : de dezlipire, cu solicitări privind modificarea regimului de înălțime, respectiv a suprafeței construite, conform art. 31 indice 1 și Anexa nr. 2 din Legea nr. 350/2001 cu modificările și completările aduse prin OG. Nr. 27/2008.

Art.3- Documentația se aprobă cu principalii indicatori:

  • a. Regimul de înălțime pentru corpurile de locuințe va fi dc S+P+1E, înălțimea maximă la cornișă 8,00 m și 12,00 m la coamă, iar pentru corpul de birouri P+M, înălțimea maximă la coamă va fi de 4,20 m și 9,00 m la coamă.

  • b. Retrageri: Pentru locuința nr. 1: 0,30m față de limita nord-est și 11,30 m față de limita posterioară. Pentru locuința nr. 2: 1,90 m față de limita sud-vest și 11,30 m față de limita posterioară. Pentru corpul de birouri: la aliniamentul străzii Calea Turnișorului, 04,0 m față de limita proprietății din dreapta și 4,50 m față de limita proprietății stînga,

  • c. Accesul se va realiza din strada Calea Turnișorului.

  • d. Vor fi realizate 7 locuri de parcare , pe teren proprietate particulară , amplasate la sol din care 3 locuri de parcare folosite pentru locuințe și 4 locuri de parcare pentru corpul de birouri.

  • e. Procentul de ocupare al terenului va fi de max. 30% iar coeficientul de utilizare al acestuia de 0,85. Suprafața verde va fi în proporție den 46 % din totalul suprafeței de teren.

  • f. Pentru toate loturile din cadrul zonei studiate, prin prezenta documentație, respectiv loturile din Calea Turnișorului, începând cu nr. 66 până la nr. 88, orice solicitare privind realizarea de noi construcții, se va face pe bază de documentație de urbanism respectiv Plan urbanistic de detaliu.

Art.4- Prezenta documentație de urbanism are valabilitate de 24 luni de Ia data aprobării acesteia în Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

Art. 5- Primarul municipiului Sibiu va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 24.11,2011

Președinte Gârleanu MariaContrasemnează Secfetar Nistor /Dorin