Hotărârea nr. 403/2011

HOTĂRÂREA NR.403 privind actualizarea Anexei nr.3- Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Mun.icipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal SA Sibiu.

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.403

privind actualizarea Anexei nr.3- Lista bunurilor din domeniul public și privat al Mun.icipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C Apă Canal SA Sibiu.

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 24.11.2011, Analizând raportul nr.71491/2011 , prezentat de Serviciul Patrimoniu privind actualizarea Anexei nr.3- Lista bunurilor din domeniul public și privat al Mun.Șibiu concesionate prin Contractul de delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către S.C Apă Canal SA Sibiu,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art.art.4 alin 2 din OUG nr.54/2006,ale OUG nr. 198/2005,ale art. 12 alin 1 lit e ,art 21 alin 1 din Legea nr.241/2006 privind serviciile de apă și canalizare, precum și Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.36 alin (2), lit. (c) și alin (5), lit. (a) și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, republicată, propunem Consiliului Local adoptarea proiectului de hotărâre anexat.

HOTĂRĂȘTE :

Art.L- Se aprobă actualizarea Anexei nr. 3- Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate către S.C.Apă Canal SA conform Contractului de delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare la valoarea de 136.432.890,12 lei - reprezentând bunuri de natura construcțiilor existente la data de 01.10.2011, conform modificărilor cuprinse în anexa nr.l la prezenta hotărâre, anexă care face parte integrantă din contractul de delegare. Valoarea bunurilor de natura terenurilor rămâne nemodificată la valoarea de 93.326,73 Ici.

Art. 2.- Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 24.11.2011

Președinte

Gârleanu Maria


neaza


Nr.crt.

strada

rețea apă

Rețea canal menajer

Rețea canal pluvial

Proces verbal la terminarea lucrării

1.

C.Boliac

100620,76

0

12660,69

24/15.07.2011

2.

H.Heine

95737,21

350141,27

41158,38

25/15.07.2011

3.

I.Maniu

87872,19

144574,96

21657,08

26/15.07.2011

4.

Nicovalei

162940,12

403111,22

35275,52

27/15.07.2011

5.

Solidarități

86663,63

0

3205,50

28/15.07.2011

6.

Vulcan

154173,29

0

11624,80

29/15.07.2011

7.

E.Zola

163733,20

286926,61

27325,62

30/15.07.2011

8.

S.Bărnuțiu

166414,26

297385,43

39346,82

31/15.07.2011

9.

Căprioarelor

79591,48

I6~

81420,92

32/15.07.2011

10.

Crizantemelor

84357,44

158404,32

26693

33/15.07.2011

11.

Democrației

154821,39

274651,71

26763,63

34/15.07.2011

12.

Lutului

242747,38

0

29469,36

35/15.07.2011

13.

Patriotilor

126614,18

0

18782,87

36/15.07.2011

14.

Frigoriferului

304142,69

0

21946,20

37/15.07.2011

15.

Semănătoarelor

199405,22

0

29739,18

38/15.07.2011

16.

Verzăriei

317721,10

482282,99

51384,88

39/15.07.2011

17.

Pomicultorilor

43558,30

0

6456,06

40/15.07.2011

TOTAL

GENERAL de SUPLIMENTAT

2.571.113,84

2.397.478,51

484.910,51

5.453.502,86 lei

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr.l Ia H.C.L. nr. 403/2011


130.979.387,26 lei (HCL nr.329/2011) + 5.453.502,86 lei (anexa) =

136.432.890,12 lei-valoare actualizată

Președinte

Gârleanu Maria