Hotărârea nr. 402/2011

HOTĂRÂREA NR.402 privind transmiterea în folosinţă gratuită în favoarea Asociaţiei Forumul Solidarităţii Sociale a Pensionarilor Sibiu, a unui imobil-construcţie , proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str.Andrei Şaguna nr.21

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.402

privind transmiterea în folosință gratuită în favoarea Asociației Forumul Solidarității Sociale a Pensionarilor Sibiu, a unui imobil-construcție , proprietatea publică

a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str.Andrei Șaguna nr.21

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 24.11.2011, Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 71489/2011 , prin care se propune transmiterea în folosință gratuită în favoarea Asociației Forumul Solidarității Sociale a Pensionarilor Sibiu, a unui imobil-construcție , proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str.Andrei Șaguna nr.21,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul prevederilor art.36 alin,( 2 ) lit.”c”, ale art. 124 și art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l -Se aprobă transmiterea în folosință gratuită, pe o perioadă de 5 (cinci) ani, începând cu data de 01.12.2011, în favoarea Asociației Forumul Solidarității Sociale a Pensionarilor Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Tribunei nr.l, a imobilului construcție - clădire cu un regim de înălțime P, în suprafață construită de 307 mp.și teren în suprafață de 617 mp., situat în Sibiu, str.A.Șaguna nr.21, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, identificat în CF 3211 Sibiu, nr.top 1557/2, 1558 , în vederea utilizării acestuia pentru desfășurarea unor activități recreative, culturale, sportive și informative pentru pensionari și familiile acestora.

Art. 2 - Schimbarea destinației imobilului de către Asociația Forumul Solidarității Sociale a Pensionarilor Sibiu arc drept consecință revocarea prezentei hotărâri și preluarea spațiului fără nici o înștiințare prealabilă.

Art.3 - Asociația Forumul Solidarității Sociale a Pensionarilor Sibiu se obligă să îngrijească, să conserve spațiul dat în folosință gratuită și să suporte toate cheltuielile de folosință ale acestuia ( cheltuieli de întreținere, energie electrică și termică, telefon, reparații precum și orice alte cheltuieli rezultate din folosirea spațiului).

Art.4 - In cazul în care Consiliul Local Sibiu va hotărî schimbarea destinației imobilului, Asociația Forumul Solidarității Sociale a Pensionarilor Sibiu are obligația să îl elibereze, în termen de 30 de zile de la primirea notificării din partea Primăriei Municipiului Sibiu.

Art.5 - Transmiterea imobilului în folosință gratuită se va realiza în baza unui protocol, anexa l,ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. - Se aprobă inițierea procedurii pentru modificarea poziției nr.342 din anexa nr.2 la H.G. nr.978/2002 2002 privind atestarea domeniului public al județului Sibiu precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Sibiu, în sensul modificării denumirii și elementelor de identificare ale bunului --“Grădinița nr.28-construcții și teren“ , în “Imobil - construcție și teren str.Andrei Șaguna nr.21” având următoarele date de identificare:

- clădire cu regim de înălțime P, în suprafață construită de 307 mp.și teren în suprafață de 617 mp.CF 3211 Sibiu, nr.top 1557/2, 1558 ;

Art.7.- Direcția Administrație Publică Locală prin Serviciul Administrație Publică Locală va îndeplini procedura reglementată de Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, pentru modificarea și completarea H.G.978/2002 privind atestarea domeniului public al județului Sibiu precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Sibiu, în sensul celor prevăzute Ia art.6 din prezenta hotărâre.

Art.8. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 24,11.2011

Președinte Gârleanu Maria


Contrasemnează

Secretar

Nistor Dfiorin

Județul Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu


Anexa nr. 1 al HCL nr. 402/2011


PROTOCOL

între:

  • -   Municipiul Sibiu cu sediul în Sibiu, str. S. Brukenthal nr. 2, reprezentată prin Klaus Wemer lohannis - primar, în calitate de predător

Și

  • - Asociația Forumul Solidarității Sociale a Pensionarilor Sibiu, având codul de înregistrare fiscală nr.26901036, cu sediul în Sibiu, str. Tribunei nr.l reprezentată prin Georgcscu Gheorghe-președinte, în calitate de primitor.

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sibiu nr....../2011 am procedat

primul la predarea și secundul la primirea în folosință gratuită, pe o perioadă de 5(cinci) ani, începând cu data de 01.12.2011, în favoarea Asociației Forumul Solidarității Sociale a Pensionarilor Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Tribunei nr.l, a imobilului construcție - clădire cu un regim de înălțime P, în suprafață construită de 307 mp.și teren în suprafață de 617 mp., situat în Sibiu, str.A.Șaguna nr.21, identificat în CF 3211 Sibiu, nr.top 1557/2, 1558 , în vederea utilizării acestuia pentru desfășurarea unor activități recreative, culturale, sportive și informative pentru pensionari și familiile acestora.

Municipiul Sibiu se obligă:

  • -  să predea imobilul în stare normală de folosință

să controleze modul în care este folosit și întreținut imobilul de către beneficiar .

Asociația Forumul Solidarității Sociale a Pensionarilor Sibiu se obligă:

-să utilizeze imobilul repartizat numai pentru desfășurarea unor activități recreative, culturale, sportive și informative pentru pensionari și familiile acestora.

  • -   să suporte cheltuielile de întreținere a imobilul și a utilităților consumate.

să predea imobilul în condițiile în care acesta a fost preluat, la data expirării duratei de folosință gratuită prevăzut în prezentul protocol.

să îngrijească, să conserve imobilul dat în folosință gratuită și să suporte toate cheltuielile de folosință ale acestuia (cheltuieli de întreținere, energie electrică și termică, telefon, reparații precum și orice alte cheltuieli rezultate din folosirea imobilul).

în conformitate cu art.2 din H.C.L. nr..../2011, schimbarea destinației imobilului de către Asociația Forumul Solidarității Sociale a Pensionarilor Sibiu are drept consecință revocarea prezentului protocol și preluarea lui fără nici o înștiințare prealabilă .

în cazul în care Consiliul Local Sibiu va hotărâ schimbarea destinației imobilului, Asociația Forumul Solidarității Sociale a Pensionarilor Sibiu arc obligația să îl elibereze, în termen de 30 de zile de la primirea notificării din partea Primăriei Municipiului Sibiu.

Am predat,


Am primit,

ASOCIAȚIA FORUMUL SOLIDARITĂȚII SOCIALE A PENSIONARILOR SIBIU

PREȘEDINTE,PRIMAR,

DIRECTOR ECONOMIC,

ȘEF SERV .JURIDIC,

ȘEF SERV.PATRIMONIU,

Președinte

Gârleanu Maria