Hotărârea nr. 401/2011

HOTĂRÂREA NR.401 privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 159/13.12.2005, modificat prin actele adiţionale nr.44/2006 şi nr.116/2010, încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C. ROMTELECOM S.A.

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.401

privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 159/13.12.2005, modificat prin actele adiționale nr.44/2006 și nr.116/2010, încheiat între Municipiul Sibiu și S.C. ROMTELECOM S.A.

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 24.11.2011,

Analizând raportul nr. 71485/2011, prezentat de Serviciul Patrimoniu, privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 159/13.12.2005, modificat prin actele adiționale nr.44/2006 și nr.l 16/2010, încheiat între Municipiul Sibiu și S.C. ROMTELECOM S.A.,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul dispozițiilor art. 36 alin (1) și alin. (2) lit. “c” , ale art. 123 alin. (1) și alin. (2) și ale art. 45 alin (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 159/13.12.2005 modificat prin actele adiționale nr. 44/2006 și nr.116/2010, încheiat între Municipiul Sibiu și S.C. ROMTELECOM S.A., pentru o perioada de 5 ani, respectiv până la data de 13.12.2016 (în aceleași condiții contractuale).

Art.2.- Modificarea cuprinsă la art. 1 din prezenta hotărâre se va materializa prin încheierea unui act adițional la contractul de închiriere nr. 159/2005, modificat prin actele adiționale nr. 44/2006 și nr.l 16/2010, încheiat între Mun. Sibiu și S.C. ROMTELECOM S.A.

Art.3.- Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 24.11.2011

Președinte

Gârleanu Maria


Contrasemnează

Secretar Nistor/Dorin