Hotărârea nr. 400/2011

HOTĂRÂREA NR.400 privind retragerea din administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat a unui bun cu destinatia parcare

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.400 privind retragerea din administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat a unui bun cu destinația parcare

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară din data de 24.11.2011,

Analizând raportul nr. 71337/2011 prezentat de Serviciul Patrimoniu, privind retragerea din administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat a unui bun cu destinația parcare,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în conformitate cu prevederile art. 135 (5) din Constituția României, ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia

în temeiul art. 36, alin. (1) si alin. (2), lit. “c”; art. 45 alin. (3) ; art.123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 , privind administrația publică locală , republicata , cu modificările si completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se aprobă inițierea procedurii pentru radierea poziției nr.227 din anexa nr.2 la H.G. nr.978/2002,privind atestarea domeniului public al județului Sibiu, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Sibiu, Parcare Aeroport cu o suprafață de 1869 mp , situată în Str. Șoseaua Alba lulia, FN din Municipiul Sibiu, fațâ-în-față cu Aeroportul International Sibiu.

Art.2. - Se aprobă modificarea Anexei nr.l la Actul adițional nr. 72/2011 la Contractul de administrare nr. 47 / 2009 în sensul radierii poziției 9 - Parcare Aeroport cu o suprafață de 1869 mp, din lista bunurilor transmise în administrarea Serviciului Public Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu.

Art.3. - Direcția Administrație Publică Locală prin Serviciul Administrație Publică Locală va îndeplini procedura reglementată de Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, pentru modificarea , respectiv radierea din H.G.978/2002 , privind atestarea domeniului public al județului Sibiu precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Sibiu, în sensul celor prevăzute la art.l din prezenta hotărâre.

Art.4. - Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 24.11.2011

Președinte

Gârleanu Maria


Contrasemnează

Secretar

Nistor Dorin