Hotărârea nr. 40/2011

HOTĂRÂREA NR.40 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui chioşc cu terasă din incinta Grădinii Zoologice a Municipiului Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTĂRÂREA NR.40 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui chioșc cu terasă din incinta Grădinii Zoologice a Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.01.2011,

Analizând raportul nr.3886/2011, prin care Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu propune aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui chioșc cu terasă din incinta Grădinii Zoologice a Municipiului Sibiu,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Sibiu,

în conformitate cu dispozițiile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.c și d și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă reînchirierea, prin licitație publică, a unui chioșc de lemn în suprafață de 29,98 mp., precum și a terasei aferente, în suprafață de 138, 63 mp., bunuri aparținând domeniului public al municipiului Sibiu, aflate în administrarea Serviciului Public Grădina Zoologică Sibiu.

Art.2. Se aprobă caietul de sarcini, ca metodologic dc desfășurare a licitației, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă durata închirierii de 5 ani.

Art.4. Se aprobă prețurile de pornire a licitației de 1.205,49 lei/iună pentru chioșc și 1.117,35 lei/lună pentru terasă.

Art.5. Directorul Serviciului Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 27.01.2011

Președinte

Hans Klein


Contrasemnează

Secrețar Dorin/Nistor

Județul Sibiu

Consiliul T ocai al Municipiului Sibiu


Anexa nr. la IICL ur. Jf ț)/2011


C A 1 E T D E S A R C I N 1

privind închirierea, prin licitație publică, a unui chioșc din lemn și a unei terase din incinta Grădinii Zoologice Sibiu, Calea Dumbrăvii nr.142

în conformitate cu prevederile art.14, alin.l) și 15 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, Serviciu! Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu, în calitate de administrator, organizează licitație publică pentru închirierea unor bunuri aparținând municipiului Sibiu, astfel:

L OBIECTUL ÎNCHIRIERII

Obiectul închirierii îi reprezintă:

 • -  tui chioșc construit din lemn, în suprafață de 29,98 mp,

 • -  o terasă din pavele de beton, cu o suprafață de 138,63 mp.

Amplasamentele vor fi predate contractantului chiriaș prin proces verbal de predare-primire.

 • II. DURATA ÎNCHIRIERII

Durata închirierii bunurilor menționate la art.I este de 5 ani, începând cu data semnării contractului de închiriere.

 • III. SCOPUL ȘI CARACTERISTICILE ÎNCHIRIERII

închirierea se face în scopul comercializării de către contractant, în schimbul plății chiriei, a următoarelor produse:

-produse de alimentație publică.

 • IV. CALCULUL PREȚULUI DE PORNIRE

5

Pentru stabilirea prețurilor de pornire a licitației, s-au avut în vedere următoarele reglementări ale Consiliului Local Sibiu:

a)-HCL nr.417/2010 privind aprobarea tarifelor pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință, a terenurilor aferente și a terenurilor proprietate publică și privată a unităților administrativ-teritoriale.

bj-SICL ni. 173/2009 privind încadrarea teritoriului administrativ pe zone si categorii de folosință situate in intravilanul și extravilanul municipiului Sibiu, potrivit căreia amplasamentele scoase la licitație, în condițiile prezentului caiet de sarcini, se încadrează în zona C.

In conformitate cu cele 2 acte normative locale, s-au determinat prețurile de pornire, astfel:

 • -  la chioșc: 40,2.1 Iei/mpx29,98 mp= 1.205,49 Iei/lună

 • -  la terasă: 8,06 lei/nipxl 38,63 mp= 1.117,35 Iei/lună

 • -  preț total: 1.205,49+1.117,35 Jei/Iună=2.322,84 lei/lună

Licitația va avea un pas de 100 lei.

Prețul final al închirierii, rezultat în urma desfășurării licitației, va fi indexat lunar cu rata inflației, fără a mai fi necesar acordul expres al contractantului.

r.

Plata chiriei se va face anticipat, până cel târziu în data de 25 a lunii pentru-hma în curs, pe bază de factură.

Modul de achitare a chiriei, precum și sancțiunile pentru nercspectarea obligațiilor de plată se stabilesc prin contractul de închiriere.

Pentru fiecare zi de întârziere a plății după data de 25 a lunii, se vor percepe penalități de întârziere de 0,1 % din valoarea neachitată, până Ia recuperarea integrală a debitului. întârzierea la plată mai mare de 30 zile, dă dreptul locatorului să rezilieze unilateral contractul de închiriere, prin notificare scrisă, fără îndeplinirea altor formalități prealabile.

Plata energiei electrice și a apei curente se face în temeiul facturii emise de Serviciul Public Grădina Zoologică, după stabilirea consumurilor.

 • V. OBLIGAȚIILE PRINCIPALE ALE CONTRACTANTULUI CHIRIAȘ

în cursul derulării contractului de închiriere, contractantul chiriaș va avea următoarele obligații principale:

 • 1) - să achite factura, întocmită pentru'-plata chiriei, Ia termenul și în condițiile stabilite prin prezentul caiet de sarcini.

 • 2) - să plătească utilitățile în maximum 5 zile lucrătoare de Ia primirea facturilor aferente, în caz de depășire a acestei scadențe urmând să i se aplice , prin analogie, sancțiunile instituite pentru plata cu întârziere sau neplata datoriei principaleț chiria).

 • 3) - să folosească amplasamentele închiriate exclusiv pentru activitățile stabilite prin art.III din caietul de sarcini.

 • 4) - să obțină, pe spezele sale, toate avizele și autorizațiile necesare funcționării în legalitate, inclusiv autorizația de PSI. Să respecte cu strictete normele PSI.

 • 5) -să păstreze, în cursul exploatării, caracteristicile estetice ale spațiilor și să efectueze, pe cheltuiala sa, toate reparațiile locative necesare bunei funcționări a chioșcului și terasei.

 • 6) - să nu siibînchirieze sau să împrumute, în tot sau în parte, folosința amplasamentelor altor persoane fizice sau juridice, sub sancțiunea nulității unui astfel de act.

>

 • 7) - să respecte orarul de funcționare stabilii.

 • 8) - să încheie un contract cu o firmă de salubritate pentru transportul ambalajelor și gunoiului din incinta amplasamentelor și a Grădinii Zoologice. De asemenea, chiriașul va pune în aplicare, sub controlul locatorului, dispozițiile Legii nr.,132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor la instituțiile publice.

 • 9) - să folosească de așa manieră muzica ambientală încât să nu streseze animalele și vizitatorii Grădinii Zoologice.

 • 10) - să comunice administratorului locator, orice schimbare intervenită în organizarea activității sale( mutarea sediului social, modificarea structurii asociaților, apariția stării de insolvență sau intrarea în procedura de lichidare, etc.)

 • VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Închirierea încetează prin expirarea perioadei pentru care s-a încheiat contractul.

Contractul de închiriere poate înceta înainte de termen, prin acordul scris al părților contractante sau în următoarele situații, descrise astfel:

 • - Pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale, părțile pot solicita instanței de judecată rezilierea contractului de închiriere, eu obligația suportării de daune de. către partea aflată în culpă. Pentru neplata, în termen de 30 de zile de la scadență, a chiriei, locatorul poate rezilia unilateral contractul de închiriere, prin simpla notificare făcută chiriașului,(fără intervenția instanței), cu plata de daune compensatorii, calculate până la data reluării închirierii.

In cazul în care, pentru un interes public, contractul este reziliat unilateral de către locator, cu înștiințarea prealabilă a chiriașului cu 30 zile înainte, administratorul locator nu este ținut să plătească daune chiriașului.

 • - Contractul de închiriere mai poate înceta și prin pieirea bunurilor închiriate. Dacă pieirea se produce din culpa chiriașului, acesta este obligat 1a plata de daune.

 • VII. CONTROLUL

Controlul general al respectării de către contractantul chiriaș a prevederilor cuprinse în prezentul caiet de sarcini și a obligațiilor asumate prin contractul de închiriere, se efectuează de către locator, după înștiințarea prealabilă, în scris, a chiriașului.

VIU. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Litigiile, de orice fel, apărute între părți în legătură cu derularea contractului de închiriere, se vor soluționa de către instanța de judecată, dacă nu au putut fi rezolvate pe cale amiabilă.

11X. DISPOZIȚII FINALE >

Drepturile și obligațiile părțilorț respectiv și alte obligații ale chiriașului) se stabilesc prin contractul de închiriere.

Programul de funcționare va fi:

-vara- între orele 9-20,

-iarna- între orele 9-18.

Obținerea autorizației de funcționare a chioșcului și terasei, precum și a celorlalte avize necesare desfășurării acidității, cade în sarcina contractantului chiriaș,

X. INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANT!

> >

în vederea participării la licitație, ofertanții trebuie să achite la casieria Serviciului Public Grădina Zoologică:

O

-50 lei - taxa de participare,

-5000 iei - garanția de participare, care se restituie, la cerere, ofertanților care au pierdut licitația, urmând ca adjudecătorului, aceasta să-i fie socotită în contul primei chirii.

-1.0 iei - contravaloarea caietului de sarcini.

Prețul de pornire a licitației este de 2.322,84 lei/lună, compus din 1.205,49 lei/lună pentru chioșc și 1.117,35 lei/lună pentru terasă. Chioșcul și terasa se vor licita împreună, pornind de la prețul total de 2.322,84 lei/lună, co un pas de 100 lei.

Pentru valabilitatea ofertelor, la cererea de înscriere la licitație, partieipanții vor atașa următoarele documente:

 • -  chitanțele doveditoare ale plății taxei de participare, a garanției de participare și a achiziționării caietului de sarcini,

 • -  copie după obiectul de activitate, conform clasificării CAEN,

 • -  certificate fiscale, în original, prin care să ateste că nu au datorii la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul local,

 • -  dovadă de la Serviciul Juridic al Primăriei Sibiu din care să rezulte că nu se află în litigiu cu Consiliul Local Sibiu. Persoanele juridice aflate în litigiu eu Serviciul Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu nu vor fi admise la licitație,

 • -  certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului,

 • -  copie după actul constitutiv al societății, după certificatul de înregistrare fiscală și după certificatul de înmatriculare la ORC.

Câștigătorul licitației va fi desemnat participantul care oferă cel mai mare preț peste prețul de ponire.

Cererile de participare la licitație se vor depune Ia sediul Serviciului Public Grădina Zoologică din Calea Dumbrăvii nr.142 Sibiu. depună toate documentele solicitate), se așteaptă o oră, după care, dacă încă nu sc întrunește această cerință, licitația se amână pentru o dată ce se va anunța ulterior, prin intermediul presei. Organizarea noii(noilor) proceduri de licitație se va face după aceeași metodologie, cu deosebirea că, chiar dacă se prezintă un singur ofertant cu o ofertă valabilă, acestuia i se va atribui contractul de închiriere, dacă oferă prețul de pornire.

Contractul de închiriere se va semna de către părți în termen de maximum 15 zile de la data adjudecării. Nesemnarea de către adjudecător a contractului de închiriere în termenul precizat, atrage după sine pierderea garanției de participare și disponibilizarea amplasamentelor pentru reluarea licitației.

Nu se vor putea înscrie la licitație participanții care, fiind declarați adjudecători în cadrul unor licitații anterioare organizate de Primăria Sibiu sau de un serviciu din subordinea Cosiliului Local Sibiu, nu au încheiat contractele de închiriere aferente.

Președinte

Klein Hans

fktU'ț aZci^

Contrasemnează Secretar

NistoriJorin