Hotărârea nr. 4/2011

HOTĂRÂREA NR.4 privind modificarea art.1 din H.C.L. nr. 315/2010 prin care a fost înfiinţat Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR.4

privind modificarea art.l din H.C.L. nr. 315/2010 prin care a fost înființat Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Pediatric Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în ședința ordinară din data de 27.01.2011,

Analizând raportul nr. 3713 /2011 prin care Serviciul Resurse

Umane propune modificarea art.l din H.C.L. nr. 315/2010 prin care a fost înființat Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Pediatric Sibiu,

Văzând raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor,

în conformitate cu dispozițiile Legii nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și ale O.IJ.G. nr. 48/2010 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății în vederea descentralizării,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 9 și ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l, Se modifică art.l din H.C.L. nr. 315/23.09.2010 , ca urmare a numirii în calitate de membru în Consiliul de administrație al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, a d-nului dr. Gabriel Budescu - Director executiv al Direcției de Sănătate Publică Sibiu, în locul d-lui Lucian Blăguțiu.

Art.2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 315/23.09.2010 prin care a fost înființat Consiliul de administrație al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, rămân neschimbate.

Adoptată în Sibiu la data de 27.01.2011

Președinte Hans Klein toi/ Lttun

Contrasemnează

Secretar Dorin Nistor