Hotărârea nr. 399/2011

HOTĂRÂREA NR. 399 privind completarea contractului de concesiune nr.2/2000, încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C. URBANA S.A. Sibiu

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


HOTĂRÂREA NR. 399 privind completarea contractului de concesiune nr.2/2000, încheiat între Municipiul Sibiu și S.C. URBANA S.A. Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu , întrunit în ședința ordinară din data de 24.11.2011,

Analizând raportul nr.71339/2011, prezentat de Serviciul Patrimoniu privind completarea contractului de concesiune nr.2/2000, încheiat între Municipiul Sibiu și S.C. URBANA S.A. Sibiu

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

în temeiul art.36 alin (2) lit “c” și “d”, art.36 alin. (6) lit. a pct. 17 , art.45 alin.(6) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, republicată,

HOTĂRĂȘTE ;

Art.l. - Se aprobă completarea art.4 din contractul de concesiune nr.2/2000.care va avea următorul conținut :„Art.4 - Obiectul contractului este reprezentat de predarea pentru o perioadă determinată de către concedent și primirea de către concesionar, care va acționa pe riscul și răspunderea sa, a dreptului și obligației de exploatare a bunurilor aflate în proprietatea sau administrarea Municipiului Sibiu, care contribuie la realizarea următoarelor activități:

-administrarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință din fondul locativ de stat;

-construirea de locuințe cu sprijinul statului precum și a altor locuințe;

-prestări de servicii în construcții către terți;

-evaluarea și vânzarea locuințelor fond de stat;

-prestări de servicii de reglementări juridice la imobile: dezmembrări, apartamentări și lotizări;

-prestări de servicii de tip fitness.

  • - administrarea terenurilor aferente spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință;

  • - administrarea terenurilor aferente spațiilor cu altă destinație decăt aceea de locuință vândute”.

Art.2. - Modificările cuprinse la art.l din prezenta hotărâre vor fi realizate prin încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr.2 /2000.

Art,3- Primarul municipiului Sibiu și Directorul SC URBANA SA vor asigura executarea prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 24.11.2011

Președinte Gârleanu Maria


Contrasefnnează

Sec/erar

Nistyr 1/orin