Hotărârea nr. 398/2011

HOTĂRÂREA NR.398 pentru modificarea H.C.L. nr. 174/2011 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2012

JUDEȚUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU


'XX?'.

HOTĂRÂREA NR.398

pentru modificarea H.C.L. nr. 174/2011 privind impozitele și taxele locale pentru anul 2012

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în ședința ordinară la data de 24.11.2011, Analizând raportul nr. 72075/2011 întocmit de Direcția Fiscală Locală Sibiu, privind impozitele și taxele locale pentru anul 2012,

Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului,

In conformitate cu:

  • - prevederile art. 9 pet, 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Slrasbourg la 15 octombrie 1985 și ractificată prin Legea nr.l99/1997,

  • - art. 27 și art.3O din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale,

  • - art.287 și art. 288 din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare și pct. 290.1 din H.G. nr. 44 / 2004 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 343 / 2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal,

  • - O.G. nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri fînanciar-fiscale,

In temeiul art. 36 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. c și ale art. 45 alin. 2 lit. c din Legea nr, 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se modifică art.l lit.b „anexa 1.2” alin.2 din H.C.L. nr. 174/2011 și va avea următorul conținut:

„ Impozitul pe clădirile ncreevaluate, proprietatea persoanelor juridice, cota prevăzută la art. 253 alin.6 se stabilește la 20% din valoarea de inventar înregistrată în contabilitate pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anterior anului fiscal de referință și la 40% din valoarea de inventar înregistrată în contabilitate pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anterior anului fiscal de referință.”

Art.2. La art. 1 lit.b „Anexa 1.2” se introduce un nou aliniat, alin.3, cu următorul cuprins:

(3) Cota de impozit pentru clădirile cu destinație turistică ce nu funcționează în cursul unui an calendaristic este de 5% din valoarea de inventar a clădirii.

Art.3. Se modifică art.l lit.h „Anexa VII” și va avea următorul cuprins :

- Taxa hotelieră este prevăzută la art.279 alin.(2) și se stabilește la 1 % din valoarea totală a cazării/tarifului de cazare pentru fiecare zi de sejur al turistului

Art.4. Directorul Direcției Fiscale Locale Sibiu va asigura executarea prevderilor prezentei hotărâri.

Adoptată în Sibiu la data de 24.11.2011

Președinte Gârleanu MariaContrasemnează